26
Sat, Nov

ጋዜጣዊ መግለጺ
Typography

 

 ኤስደለ ካብ ዕለት 27–30 ታሕሳስ 2021 ሳልሳይ ጉባኤኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ። ኣብ መኽፈቲ እዚ `ኩሉ
ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ንቃለስ` ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተሰላሰለ ጉባኤ ኣብ
መኽፈቲ ጽምብል ብርክት ዝበሉ ፈተውቲ ውድባትን ወከልቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ወከልቲ ኤርትራዊ
ስሙር ሃገራዊ ግምባርን ደቂ-ኣንስትዮን ተረኺቦም ኣማዕሪጎሞ ውዒሎም ኣዮም። ነቶም ውድብና ኤ.ስ.ደ.ለ.
ኣብ ሓድነት ደንበ ተቓውሞ ዝጸንሖ ኣዎንታዊ ተራ ምስክርነት ምሃቦም እናኣመስገንና ምእንቲ ሓድነትን
ደንበ ተቓውሞ ቃልስና ብናህሪ ከምዝቕጽል ከነረጋግጽ ንደሊ።

ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤና፡ ህዝብና ካብ ሎሚ ትማሊ ንሓይሽ እናበለ ካብ ሕማቕ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት
እናተሰጋገረ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ መንእሰያትና ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዘሕለፍዎ ስቓይ፡ መከራ፡ ስደት
ከይኣክል ሎሚውን መቐጸልታ ናይቲ ጻሕታሪ ባህርያት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ጸረ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ
ንክትሰምዖ እውን ዘሰንብድ ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ኢሰብኣዊ ወራር ኣብ ዘካይደሉ እዋን ብሓደ ሸነኽ፡ ኣብ
ዕቤትን ህንጸትን ሃገርና ክዋፈሩ ዝግበኦም ዕሸላት መንእሰያትና ድማ ኣብ ዘይምልከቶም ጉዳይን ዘይፈልጥዎ
ሩባን ኩርባን ህይወቶም ስኢኖም ቀለብ ኣራዊት ይኾኑሉ ኣብ ዘለዉ እዋን እዋን`ዩ ጉባኤና ዝተኻየደ።
ብርግጽ ፋሺሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ንሰላሳ ነዋሕቲ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንክጸንሕ ሕመቕ ደንበ ተቓውሞና
ኣስተዋጽኦ ጌሩ`ዩ ዝብል እምነት ዝገበረ ጉባኤና፡ ሓድነት ደንበ ተቓውሞ ካብ ወትሩ ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝኾነሉ
ኩነታት ኣትዩ ምህላዉ ብምግንዛብ፡ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላልን ኣመራርሓን ተጠርኒፍና ንህዝብናን ፈትወትናን
ጸረ ፋሺሽታዊ ስርዓት ህግደፍ እነለዓዕለሉን እነዕጥቐሉን እዋን ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝጀመሮ ሰፊሕ ጽላል ናይ ምምስራት ዕማም ንምዕዋት ውድብና ኤስደለ ካብኡ
ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ክገብር ምዃኑ ወሲኑ።

ብዙሓት ካብ ውድባት ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሮም ጸረ ስርዓት ህግደፍ ብኹሉ መዳያዊ ኣገባብ
ቃልሲ-ማለት ብዕጥቂ እውን ከይተረፈ ክቃለሱ ዝጸንሑ ምዃኖም ፍሉጥ ኮይኑ፡ ብሰንኪ እቲ ፋሕ-ፋሕ
ኢሉ ዝጸንሐ ኣተሃላልዋና ግን ኣድማዒ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን። ሕጂ ግን ብተበግሶ ናይቲ ኤስደለ
ኣካሉ ዝኾነ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተበገሰ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግምባር ናይ ሓባር ሃገራዊ ሰራዊት ኣቚሙ
ዕጥቃዊ ቃልሲ ምጅማሩ በቲ ናብ ህዝቢ ዝተዘርገሐ መግለጺኡ ንህዝቢ ኣበሲሩ ኣሎ። እዚ ተበግሶ`ዚ
ብውሽጥን ብደገን ክስስን ካብ ኤስደለ ዝድለ ዘበለ ኩሉ ክግበር ጉባኤ ወሲኑ።

ህግደፍ እናሃለወ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ይኹን ኣብ ከባቢና ሰላም ዝበሃል ነገር ክህሉ ከምዘይክእል ብምእማን
ኩሉ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘሎ ዕጡቕ ሰራዊት ኤርትራ ንባዕሉ እውን ግዳይ ናይቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ብረቱ
ጸረ’ቲ ኣብ ዘይምልከቶን ኣብ ዘየርብሖን ኲናት እናጠጠቐ ዘጥፍኦ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕን ኣብ ጎድኒ
ደለይቲ ፍትሒ ተሰሊፉ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ሃገርና ኤርትራ ቀንዲ በዓል ውራይ ኮይኑ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ
ክፍጽምን ጉባኤና ጸዊዑ።

ጉባኤና ነቲ ብመምርሒ ፋሺሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኢሰብኣዊ ተግባራት ሙሉእ
ብሙሉእ ኣብ ርእሲ ምዀናኑ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንምግባር ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዕማም ምዃኑ
ከኣ ኣስሚሩሉ። ይኹን እምበር እቲ ዝተፈጸመን ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናትን ኩሉ ካብቲ ጭዋ ባህሊ ህዝቢ

ኤርትራ ዝረሓቐን ንዝኾነ ሕብረተሰብ ይኹን ሃይማኖት ህዝቢ ኤርትራ ዘየንጸባርቕ ምዃኑን ኣስሚሩሉ።
ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ብመምርሒ ህግደፍ ዝተፈጸመ ገበናት መግለጺ ህዝቢ ኤርትራ
ኮይኑ ዝቐርብ ዝኾነ መግለጺታት ከም እንኹንን ጉባኤና ኣረጋጊጹ።

ከቢቡና ዘሎ ኩነታት ከይፈተና ዞባውን ዓለምለኻውን መልክዕ ሒዙሎ። ውሽጣዊ ኩነታት ኢልካ ዕሽሽ
ክበሃሎ ዝከኣል እውን ኣይኮነን። መገልገልትን ተላኣኣኽትን ናይ ኣብዚሑ ዝኸፍሎም መንግስታት ተኣልዮም
ብህዝባዊ መንግስታት ከይተተክኡ ኣብ ዞባና ሰላምን ቅሳነትን ክርከብ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ጎረባብትና
እንሪኦ ዘይምርግጋድ ድማ መፍትሒኡ ካብ ናይ ደገ ኢድ ኣእታውነት ነጻ ዝኾነ ልዝብ ጥራሕ እዩ ክኸውን
ዝግባእ ዝብል ጽኑዕ እምነት ጉባኤና ምዃኑ ርእዩ።

እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣዕናዊ ኲናት ውዒሉ ሓዲሩ ደው ክብል ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡ ድሕሪኡ ዝጽበየና
ዕማም ግን ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ኣብ ትግራይ ፈሲሱ ዘሎ ደም ለባም መዕረፊ ይደሊ`ዩ። እዚ ከኣ ብናይ
ማዕዶ ፈኸራን ድፋዓት ምንዳቕን፡ ዝሓለፈ ጽልእታት ብምጽሕታርን ዝፍታሕ ኣይኮነን። ኤስደለ እቲ
ህግደፍ ዝተኸሎ እሾኽ እናነቐልና፡ ፍቕርን ሕውነትን ምትሕግጋዝን እናዘራእና ንኺድ ዝብል ዝጸንሐ
እምንትና ኣጽኒዕና ክንቅጽል ኢና። ውድብና ኤስደለ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተሓጋጊዙ ክሰርሕ ምውሳኑ መጻኢ
ወለዶ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ብሰላምን ብፍቕርን ተሓባቢሩ ክነብር እምበር ከምቲ እቶም ትርጉም ቃልሲ
ኣብ ጽሑፍ ጥራሕ ዝፈልጥዎ ዝብልዎ፡ ሃገራዊ ውራይና ካልኦት ክሰርሑልና ኣይንጽበን። ህዝቢ ትግራይ
ምእንቲ መሰላቱ ዝኸፈሎን ዝኸፍሎ ዘሎን መስዋእቲ ይኣኽሎ። ዕዮ ገዛና ካባና ንላዕሊ ካልእ ክገብረልና
ንጽበዮ ኣካል ከምዘይብልና ጉባኤና ኣስሚሩሉ።

ህዝቢ ኤርትራ ካብ መወዳእታ ዘይብሉ ጭቖና ህግደፍ ክሃድም እግሩ ናብ ዘምርሖ ክስደድ እኳ እንተጸንሐ
ኣብ ስደቱ እውን ኣይጠዓሞን። ኣጻምእ ምድረበዳ ሰሃራን፡ ዝነደረ ባሕርን ዝውሕጦም ዘሎ መንእሰያትና
ውሑዳት ኣይኮኑን። እቶም ካብዚ ኩሉ መዓት ወጺኦም ኣብ ዉሑስ ሃገራት ዝኣተዉ እውን ኣደዳ
ስነኣኣሙራዊ ሕማማት ኮይኖም ይሳቐዩ ስለ ዘለዉ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ሽግሮም ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ
ሽግራት ብዘይንእስ መንገገዲ ርእዩ ለውሃቱን ሓልዮቱን ክልግሰሎም ጉባኤና ጻውዒቱ የቕርብ።
ደቂ ኣንስትዮ ዘይተሓወሰኦ ቃልሲ ኣይዕወትን ዝብል ኣምር ብግብሪ ዝረኣናሉ መዋእል ኢና ዘለና። ደንበ
ተቓውሞና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክለብ ኮይኑ ምጽንሑ ሓደ ጭቡጥ ተመኩሮና ኮይኑ፡ ሕጂውን ብዘይ ተሳትፎ
ደቂ ኣንስትዮና ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ጉባኤና ንቓልሲ ደቂ ኣንስትዮና ብዓውታ ይጽውዕ።

ብዝተረፈ ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ደሞክራሲያዊ ለውጥን ትሃኖም (Frustration) ኣብ ሕድሕዶም
ኣብ ክንዲ ዝዋጽኡ ናይ ብሓቂ ርትዓውያን እንተኮይኖም ኣብቲ ዘሰማምዖም ሃገራዊ ዕማማት እሙናት
ኮይኖም ጸረ ሓባራዊ ጸላኢኦም ህግደፍ ጻዕርታቶም ከዋሃህዱ ምሕጽንኡን ለበዋታቱን ብምሕልላፍ በቲ
ዝጀመሮ ` ኩሉ ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ንቃለስ` ብዝብል ጭረሖ ንዝመጽእ
ሰለስተ ዓመታት ዝመርሕ ኣካል ብምምራጽ ጉባኤኡ ዛዚሙ ኣሎ።

ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ጎረባብታን

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና -

ሰክረታርያ 3ይ ጉባኤ ኤስደለ

30 ታሕሳስ, 2021