27
Thu, Feb

ጋዜጣዊ መግለጺ
Typography

 

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ!

ቅድሚ ኩለን ልዕሊ ኩሉን፡ ነዚ ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሓርነታዊ ቃልስኹም በሪኽ ታሪኻዊ ክብርን ዝኽርን ዘለዎ ዕለተ-24 ግንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ‘’እንቋዕ ኣብጸሓኩም/ኣብጸሓና፡ ክብል እንከሎ፡ ውድብና ኤስደለ ሓበን ይስምዖ። በቲ ዘይሕለል ምዑት ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፤ ሓርነታዊ ቃልስኹም ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ፡ ቦኽርን ሕሳስ ልደን ነብሲ ወከፍ ስድራቤት በጂኹም ዘረጋገጽክምዎ ናጽነት’ዩ’ሞ ደጊሙ ሓበን ይስማዓኩም ክብል ይፈቱ።

ደለይቲ ሰላም፣ ደሞክራስን ምዕባለን ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራ!

እንባ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣፍሪስኩም ልኡላዊ ክብረት ኤርትራ ክውን ንምግባር ዘካየድክሞ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ረዚን  ትርጉም  ከምዝነበሮ  ዝሳሓት ኣይኮነን። ብቀንዱ፡ ባዕዳውያን ገዛእትን ናይ ጭቆናን ውርደትን መሓውራቶምን ኣብ ናይ ታሪኽ ጓሓፍ  ደርቢኹም፡ ምዩቕ ከይበልኩም እትነብርሉ ልኡላዊ ኤርትራዊ ሃገርንት ንምርግጋጽ‘ዩ ነይሩ። ዘይተጓደለ  ሰብኣውን ደሞራስያውን መሰል ዜጋታትን፤ መሰል-ርእሰ-ውሳኔ ብሄራዊ ህዝብታትና ብምርግጋጽ፡ ቅዋማዊ ውሕስነት ዘለዎ፡ ልኡላዊ ክብረትኩም ንምግሃድ’ዩ ነይሩ። ዘተኣማምን  ዘቤታዊ ሃገራዊ ሰላም ኣብ ድልዱል ደሞክራስያዊ መሰረት ብምንባር፡ ብጥሙር ዓቕምኹም፡ ሃገርኩም ንምህናጽን ንክሓልፈልኩምን’ዩ ነይሩ። ብዋጋ’ቲ ኩሉ ዝኸፈልኩምዎ መዳርግቲ ዘይብሉ ጽንዓትኩምን መስዋእትኹምን፡ ቀሲንኩም እትነብርሉ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መንግስትኹም ንምትካል ምንባሩ ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ምዑታት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!

ነዚ ውልደት ነጻ ኤርትራዊ ሃገርነት ክውን ዝገበርኩምሉ ረዚን ሃገራዊ በዓል 24-ግንቦት ክንዝክር እንኮሎና’ምበኣር፡ ንስለ ተድላን ፈንጣዝያን ጥራሕ ከምዘይኮነ  ርዱእ’ዩ። መሰረታዊ ዕላማ ናይ’ቲ ዝተናወሐ ሓርነታዊ ሰውራን ዝሓተቶ መጠነ-ሰፊሕ ኩሉ መደያዊ ዋጋን ኣብ ግምት ብምእታው፡ “ዕለማታት’ቲ ኩሉ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ሸቶኡ ሃሪሙ’ዶ? ከመይ ኣለና!? እንታይ ኣዐዊትና፤ እንታይ ከ ይተርፈና? መበገሲ ዕላማታት  ሓርነታዊ  ሰውራና  ክውን ንምግባርን፡ ንብሩህ መጻኢናን እንታይ ክንገብር ይግባእ?’’ ዓቕምታትና ጠሚርና፤ ስትራተጅካውን ስልታውን ሸቶታትና ኣነጺርናን ተወዲብናን፤ ንዝተኾልፉ ሓርነታትናን ፖለቲካዊ ክብርታትናን ክዉን ንምግባር ከመይ ንዋፈር? ወዘተ’’ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና፡ በሊሕ ነቐፌታዊ ገምጋም  እንገብረሉን፤ ዱልዱል መሰረት እነንብረሉን፤ ቃልና  እነሐድሰሉን ክቡር ዕለት ምዃኑ’ውን ክዝንጋዕ ኣይግባእን።

ውድብና ኤስደለ፡ ነዚ ክቡር በዓል 24-ግንቦት=መዓልቲ ናጽነት፡ ንመበል 26 ዓመት ክዝክሮ እንከሎ’ምባኣር፡ ነዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ሕቶታት ብምምላስ’ዩ። ሕማቕ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከኣ፡ እቲ ምስ ቦኽሪ ልኡላዊ ናጽነት ኤርትራ (ግንቦት-1991)፡ ግዝያዊ ልዕልነት ዝረኸበ ውድብ ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ነቲ ክንዮ ናጽነት ዝተመነናዮ ብሩህ መጻኢ ኮሊፍዎ’ዩ። ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 26 ናይ ናጽነት  ዓመታት ድማ፡ ከመይ ዝኣመሰለ መሪር ጭቆናን ዘስካሕክሕ ዕንወትን ከብጽሕ ጸኒሑን ኣሎን፡ ነጋሪ ዘድልዮ ኣይኮነን። እቶም ብዘይሕለል ጽንዓትን ጅግንነትን ተቓሊስና ዝሰዓርናዮም ባዕዳውያን ገዛእቲ  የክፍሉና ካብ ዝነበሩ ሕሱም ዋጋ ዝሓስም ከንብዓናን ከድምየናን ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት’ዩ ተኺሉ።  እዘን ዝሓለፋ 26 ናይ ናጽነት ዓመታት ከኣ፡ ዘስካሕክሓ ህግደፋዊ ናይ ባርነት ዓመታት ኮይነን፡ ብፋሺስታዊ እቶኑ ተለብሊብኩም ዘሕለፍኩምወን መረርቲ ዓመታት’የን ነይረን።

ሓለቓ ሸፋቱ ትምክሕተኛ ኢሰያስ ኣፍወርቂ ዝመርሖ ዕማኾ ዘይመልእ መፍያ ጉጅለ፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ዓትዒቱ፡ ህግደፋዊ ፋሽስታዊ መዓት ከውርደልና ጸኒሑን ኣሎን። ውህሉል ናይ 26 ዓመታት መግዛእቶም ድማ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ምርማስ ሓሊፉ፤ ንዞባናን ኣሕዋት ጎረባብቲ ህዝብታትን ዝህውኽ ግብረሽበራውን መጻምድቲ ግብረ-ሽበራውያንን ስርዓት ተኺሉ ኣሎ። ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ካብ ምውት ንላዕሊ - ካብ ህልው ከኣ ንታሕቲ ኮይኖም ክሰሓጉ ይርከቡ።

ደለይቲ ፍትሒ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን!

ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ደመኛ ዘቤታዊ ጸላኢ ከምዘይብልና ኣረጋጊጽኩም ዘለለኹምሉ ናይ ንቕሓት ብራኸ ምብጻሕኩም፡ እቲ ብዘይምቁራጽ ተስምዕዎ ዘለኹም ምዑት ተቓውሞ ምስክርኩም’ዩ። ቁጠዐኹም ገንፊሉ፡ “ሞት ንስርዓት ህግደፍ! ይኣክል ፋሽስታዊ መግዛእቲ መንግስቲ ህግደፍ!” ዝብሉ ወድዓዊ ጭርሖታት ኣልዒልኩም ተካይድዎ ዘለኹም ፍኑውን ውዱብን ቃልስን፤ ቀጻሊ ፍትሓዊ ቃልስኹም ዝሓተቶ ዋጋ ንክትከፍሉ ዘለኩም ድልውነትን ዕቱብነትን ዘርኢ ምስክር ምዃኑ ዘረጋግጽ ሓቂ’ዩ። እዚ ከኣ፡  ኣብ መንጐ’ቲ ፋሽስታዊ ገዛኢ ስርዓት ህግደፍን፡ ምልዮናት ደለይቲ ለውጢ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ዘሎ ዘይዕረቕ ግርጭት ዘግህድ ሓቂ ብምዃኑ፡ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት ሰውራ ኣብ’ቲ ዝላዓለ ጥርዙ በጺሑ ምህላው ዘርኢ’ዩ። እንተኾነ ግን፡ ነዚ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት’ዚ ዝምጥን ዱልዱል መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ፡ ኣብ’ቲ ዝድለ ብራኸ ብዘይምብጹሑን ብኩራቱን፡ ርሱን ቃልስኹም፡ ብወሳንን ብቑሕን ተሳትፎ ሓፋሽ፡ ኣብ’ቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ሸቶን ዓወትን ከይበጽሕ ገይርዎ ኣሎ። መሰረታዊ መንቀሊ ናይ’ዚ ጸገም’ዚ ድማ፡ ሕጂ’ውን ከም ትማል፡ ሰውራና ነቲ ክሳዳዊ ናይ መሪሕ ውድብ ብኩራት መሊኡ ብዘይምምላሱ ምክንያት’ዩ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ!

ውድብና ኤስደለ ካብ’ዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ገምጋም ብምብጋስ፡ ኣብ’ዚ መበል 26 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዘኽብረሉ ዘሎ ዕለት፡ ኣብ ክልተ ወሰንቲ ሃገራዊ ዕማማት ጭቡጥ ታሪኻዊ ዝላ ከመዝግብ ከምዝግብኦ ርእዩ ኣሎ።

ቀዳማይ ኩሉ ሃገራዊ ዓቕምታትን ክእለታትን ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና፡  ብቐዳምነት ኣንጻር’ቲ እንኮ ደመኛ ጸላኢ ሃገርና ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ብምቕናዕ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ’ዚ ኣንጸላልይዎም ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ንምድሓን መሳርዓቱ ኣስሚሩ ዝቃለሰሉ ኩነታት ምፍጣር’ዩ። ፖልቲካዊ ውድባት ደምበ ተቓውሞና፡ ካብ’ዚ  ተኣታትይዎም ዘሎ ቀንፈዘው ወጺኦም ኣብ’ዚ ወሳኒ ሃገራዊ ቀዳምነት’ዚ ክውዕሉን፡ ብህዝብታትና ንዝግበረሎም ትጽቢት ዘዕግብ ድልውነት ከረጋግጹን ምቅላስ’ዩ። እዚ ዕማም’ዚ፡ ነቲ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝብታትና ዝኾነ ህግደፋዊ መዓት ኣዳኺሙ ዝስዕር፤ ከም ህዝብን ሃገርን ክንህሉን ክንቅጽልን፤ ንብሩህ መጻኢ ሃገርናን ንንቑሕ ተሳትፎ ህዝብታትና ድማ ዘበራብርን ሃገራዊ ዕማም’ዩ።

እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ክሳዳዊ ሕቶ ሰውራና ዝኾነ፡ ንሕቶ ዱልዱል መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ብብቕዓት ንምምላስ ዝካየድ ቃልሲ፡ ትኩር ኣድህቦ ምሃብ’ዩ። ብቓልሲ ተፈቲኑ፡ መስመራዊ ጽርየቱን ህዝባዊ ወገንነቱን ዘረጋገጸ፤ ብደሞክራስያዊ ባህሊ ዝተሃንጸ ስጡም ውደባ ዘውሓሰ፤ ብብቑዕን ውፉይን ኣመራርሓ  ዝደንፍዐ፤ መሪሕ ውድብ ንምህናጽ ዝካየድ ቃልሲ’ውን መድረኻዊ ዕማም ሰውራና’ዩ። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሓርነታዊ ሰውራናን ሕጅን፡ ብኩራት ናይ’ዚ ክሳዳዊ ሕቶ’ዚ ዘኽፈለናን ዘኽፍለና ዘሎን ከቢድ ክሳራ ከብቅዕ ይግባእ። ናይ’ታ ድሕሪ ውድቀት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ እንርከባ ዝተቛሰለት ሃገርናን ብሩህ መጻኢኣን ዘተኣማምን ውሕስነት፡ ንሱ ስለዝኾነ። ውድብና ኤስደለ፡ “ተዛሪቡ ዘስምዕ፡ ሰሪሑ ዘድምዕ = ብቑዕ መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ ንምህናጽ ንቃለስ!’’ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ኣልዒሉ ዝቃለሰሉ ዘሎ መሰረታዊ መንቀሊ ከኣ እዚ’ዩ። ተልእኽኡ ድማ፡ ምዑታት ደለይቲ ፍትሒ ህዝብታትና፡ ብንቑሕን ወሳንን ተሳትፍኦም፡ ኣሚኖም ናብ ሃገራዊ ውራይ ዝልእክዎ ደሞክራስያዊ  መሪሕ ውድብ ንምርግጋጽ ዝዓለመ’ዩ።

ተዛሪቡ ዘስምዕ፡ ሰሪሑ ዘድምዕ = ብቑዕ መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ ንምህናጽ ንቃለስ!!

መዓልቲ ናጽነት - 24 ግንቦት፡ ደሚቓ ክትነብር’ያ!!

 

ቤ/ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ኤስደለ

24 ግንቦት 2017