25
Mon, Jun

ጋዜጣዊ መግለጺ
Typography

 

ቦኽሪ ልደት ናጽነት ኤርትራ-24 ግንቦት፡

ትእምርቲ ምዑት ቃልስን ዓወትን፤

ሓበን ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራን’ያ!!

ነቶም፡ ንክቡር ተልእኮኣ ዘራኸሱ ኣዕነውቲ መራሕቲ ህግደፍ ግን፡ “ንሳ ኣይናቶም፡ ንሶም ኣይናታ”!!

ምዑታት ደለይቲ ፍትሒ ህዝብታት ኤርትራ!

ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሃገርና ኤርትራ፡ ፍሉይ ጦብላሕታ ዘለወንን፡ አንዳተከበራን አናተዘከራን ዝነብራ ዕለታት ውሑዳት ኣይኮናን። 24 ግንቦት ግን ርእሲ ኩለን’ያ። ከመይ’ሲ፡ ቦኽሪ ልደት ልኡላዊ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ስለዝኾነት። ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣርዑት ተባራረይቲ ገዛእቲ ኣረብሪቦም ብምስዓር፡ ንዲሞክራስያዊ ሕቶ “መሰል ርእሰ ውሳኔኦም - ንናጽነት” ክውን ዝገበሩላ ዕለት ብምዃና። ብድሙቕ ክብርን መጎስን ከነብዕላን ክንዝክራን ከኣ፡ ታሪኻዊ ጉቡእን መሰልን ኩልና ኤርትራውያን’ዩ። ብኣጋጣሚ’ዛ ሎም-ዘመን አነብዕላ ዘለና ድማ፡ ብስም ደሞክራስያዊ ውድባትና ደምሳኤን ኤስደለን፡ “እንቋዕ ንመበል 25 ዓመተ-ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ሃገርና ኣብጻሓኩም ኣብጻሓና- ዮሃና!” ክንብል ንፈቱ።

ምዑታት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!

ዓመት-መጸ፡ ነዛ ክብርቲ ዕለተ-ልደት ናጽነት ሃገርና (24-ግንቦት) ከነኽብር ካብ ንጅምር፡ እንሆ ርብዒ ዘመን ኮይኑ ኣሎ። እቶም ነዛ ክብርቲ ዕለት’ዚኣ ክንዝክራ ዝተዓደልና፡ ንስለ ዝኽራ ጥራሕ ዲና ከነብዕላ? ኣይፋልን። ክንዮ ዝኽራ፡ ከነልዕሎምን ክንግምግሞምን ዘለና ረዚን ሓላፍነት እንስከምናላ ዕለት’ውን ምዃና ክንዝንግዕ ኣይግባእን።

ዕለተ-ልደት ናጽነትና (24-ግንቦት)፡ ጋህዲ ንክትከውን ዝሓተተቶ ዋጋ፡ ንምግማቱ ዘጸግም ከቢድ’ዩ ነይሩ። ክንደይ ኣባጽሕን ጐራዙትን፡ ናይ ንእስነት ዕድሚኦም ከይመነዉ፡ እቲ ደማዊ ሓርነታዊ ኲናት በሊዕዎም፡ መስዋእቲ ኮይኖምላ እዮም። ኣቦታትን ኣዴታትን፡ ብሂወቶም፣ ሕሉቦምን ንጹፎምን ተበጅዮምላ እዮም። ቦኽሪን ሕሳስ-ልደን ነብሲ-ወከፍ ስድራቤት ጥራሕ ዘይኮነ፡ እቲ ሰውራ ዝሓተቶ ዘበለ ኩልንተናዊ ዋጋ ተኸፊሉላ እዩ። ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራ፡ ዓንዲ-ሕቖ ሓርነታዊ ቃልስኹም ኮይንኩም መሳርዕ ሰውራኹም ስለዘየዕበርኩም፡ ዝተራጋገጸ ዓወት’ዩ። እወ! ክቡር ሂወትን ኣካላትን ዓሰርተታት ኣሻሓት ደቂ ህዝቢ ኤርትራ ተኸፊልዋ’ዩ - 24 ግንቦት።

ስለ’ዚ፡ ነዛ ክብርቲ ዕለተ-ልደት ናጽነት ሃገርና ታሪኻዊት መዓልቲ ክንዝክርን ከነኽብርን ዝተዓደልና፡ ዕዳ ከምዘለና ክንዝንግዕ ኣይግባእን። ብፈንጣዝያን ዳንኬራን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ነቶም ንስሊኣ ዝሓለፉ ምዑታት እንዝክረላን፡ ንሳቶም ዝሓደጉልና ሕድሪ ክውን ንምግባር፡ ቃልና እንሕድሰላን ዕለት’ውን ምዃና ክንዝክር የድልየና። እቶም ዋጋ’ዚ ሕጂ እነኽብሮ ዘለና ልደተ-ናጽነት (24 ግንቦት) ዝሓለፉ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ፡ “ዓወት ንሓፋሽ!” እናበሉ’ዮም ሓሊፎም። ስለ’ዚ ከኣ፡ ነዛ ‘’ዓወት ንሓፋሽ’’ ትብል ረዛን ሕድሪ ንክንፍጽም ሓላፍነት ኣሸኪሞምና’ዮም ሓሊፎም።

“ዓወት ንሓፋሽ!” ማለት ከኣ፡ “ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ” ማለት’ዩ። “ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ” ማለት’ዩ። “ንህዝቢ ኤርትራ እተርብሕ ናጻ ሃገር” ማለት ድማ፡ ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብረት ዝረኽቡላ ናጻ ሃገር ማለት’ዩ። ብሰንኪ’ቲ መግዛእታዊ ኲናት ዝተማዛበለን ዝተሰደደን ሓፋሽ ህዝብን ስድራቤታትን ዝታኣኻኸቡላ፡ ናጻ ሃገር ማለት’ዩ። ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ብንቑሕን ወሳንን ተሳትፍኡን ኣቢሉ፡  ንዝጠቕምዎ ዝሸመሉ፡ ንዘይጠቕምዎ ድማ ዘውርደሉ፡ ናይ ክመርጽን ክምረጽን መሰሉ ዝሕለወላ ናጻ ሃገር ማለቶም’ዩ ነይሩ። ብኲናት ንዝተቛሰለ ህዝብን ሃገርን ንምሕዋይ፡ ብቑኑዕ ቁጠባዊ ፖሊሲ እትምራሕ፡ ብጎደና ምዕባለን ልምዓትን እትምርሽ ብልጽግቲ ሃገርን፡ ህዝብታትና ንክሓልፈሎምን’ዩ “ሕድሪ” ኢሎም ዝሓለፉ። ልዕልነት ሕግን ሰላምን ዝሰፈና፡ ቅዋማዊ ስርዓትን ሃገርን ንክተኽሉ’ዩ ነይሩ፡ እቲ “ዓወት ንሓፋሽ! እናበሉ ዝገደፉልና ሕድሪ።

ክቡር ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ!

ሎም-ዘበን፡ መበል ርብዒ ዘመን ናጽነትና ከነብዕል እንከለና፡ ሕድሪ ናይ’ቶም “ዓወት ንሓፋሽ!” እናበሉ ዝሓለፉ ኣእላፍ ሰማእታትና፡ ምፍጻሙን ዘይምፍጻሙን እንግምግመላ ዕለት’ያ። ኮላፊ መንግስቲ  ህግደፍ ስለዘጋጠመካ ግን ኣይተፈጸመን። እወ! ጠላማትን ከዳዓትን መራሕቲ  ህግደፍ፡ ልኡላዊ ክብርኻን ስልጣንካን መንጢሎም፡ ሕድሪ ሰማእታትና ከሕስሩን ከዋርዱን ይውዕሉን ይሕድሩን ኣለው። ዝሓለፈ 25 ዓመታት-ናጽነት ይመስክር፡ ብምሒር ትምክሕቲ ዓዊሮም ከም ህዝቢ ክንዕቁኻ ዝሓለፈ መሪር ወቕቲ’ዩ። ጨና ናይ ደሞክራሲ ብዘይብሉ፡ ሰብኣዊ ክብርኻ ኣሕሲሮም ይገዝኡኻ ኣለው። ብብሄራዊ ጭቆናን ኣድልዎን፡ ንብዙሕነታዊ ህላዌኻን መንነትካን ክሒዶም፡ ንከብርሱኻ ጨኪኖም ኣለዉ። ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ብጅምላ፡ ከም ብሕታዊ ንብረቶም ገይሮም ብምርኣይ፡ ከም ጊላ ረጊጾም ክገዝኡኻ ይርከቡ። ኩሉ ቁጠባዊ ሂወት ሃገር ገቢቶም፡ ብድኽነትን ዓጸቦን ክገርፉኻ ይርከቡ። ብውሽጥን ግዳምን ብዝውልዕዎ ኲናትን ወራራትን ክልብልቡኻን ከብርሱኻን ጸኒሖምን ኣለዉን። ብግብረ-ሽበራዊ ተግባራቶም፡ ንምስሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝደወኑ፡ ጸረ-ሰላም መራሕቲ ምዃኖም ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ። እቶም ቀያሕትን ጸለምትን ደቅኻን ጥሪትካን ከፊልካ ዝሰዓርካዮም ገዛእቲ ይገብርዎ ካብ ዝነበሩ ነውርታት ዝገድድ ገበናት፡ ኣብ ልዕሌኻ ክፍጽሙ ይርከቡ። ንሃገርና ኤርትራ ከም ሃገር ክርምስዋ፤ ንህዝብና ከኣ ከም ህዝቢ ከብርስዎን ክፍንጥሕዎን ዝጨከኑ ደመኛታት ጸላእትኻን፡ ሕድሪ ሰማእታት ዝጠለሙን ምዃኖም  ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ። ኣማን ብኣማን ከኣ 24 ግንቦት ልደተ-ናጽነት ሃገርና፡ ነዞም ክንድ’ዚ ዝጠለሙ ከዳዓት መራሕቲ መንግስቲ ህግደፍ፡ “ንሳ ኣይናቶምን፡ ንሶም ኣይናታን!”።

ሎም ዘበን 24 ግንቦት፡ መበል 25 ዓመተ-ናጽነት ሃገርና ክንዝክር እንኮሎና እምባኣር፡ እቲ ንመግዛእቲ ሰይሩን ጸላእቱ ዘምበርከኸ ሰውራዊ ጭዋዳኻ እተባራበረሉ፤ ብንቑሕን ውድብን ተሳትፎኻ ድማ፡ እቲ ንባዕዳውያን ጸላእትኻ ዘንበርከኸ ጅግንነትካ፡ ንመራሕቲ ህግደፍን ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ስርዓቶምን ክሕምሽሽ ታሪኽ ይሓተና ኣሎ።

ሎም ዘበን 24 ግንቦት፡ መበል 25 ዓመተ-ናጽነት ሃገርና ክንዝክር እንከለና’ምባኣር፡ ብሓደ ወገን፡ ነቲ ዝተኾልፈን ዝተጠልመን ሕድሪ ሰማእታትና ኣብ መፈጸምታ ንምብጻሕ፡ ንቕሓትካ እተበርኸሉን፡ ብመሪር ቁጥዐ ተወዲብካ ንክትቃለስ ቃል እትኣትወሉን ዕለት’ዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ እቲ ንኣርዑት መግዛእቲ ሰይሩ ንጸላእቱ ዘምበርክኸ ጭዋዳኻ እተባራብረሉን፡ ንደመኛ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍን ናይ ዓፈና መሓውራቱን ደምሲስካ፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ከይኣውሓሰ ዘይክበስ ተበግሶ እትገብረሉን ዕለት’ዩ። ኣብ’ቶም እትወስዶም ናይ ንቑሕ ቃልስን ዓወትን ተበግሰታትካ ከኣ፡ ደሞክራስያዊ ውድባትካ ኤስደለን ደምሳኤን፡ ወትሩ ኣብ ጐንኻ ምኳኖም በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ቃል ይኣትዉ።

ውጹዓትን መንእሰያትን፡ ግዱዳት ወተሃደራትን መንግስቲ ህግደፍ!

መራሕቲ ህግደፍ፡ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹሉ ዕለት ጀሚሮም፡       ነቲ መላግቦ ሕ/ሰብ ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራ፡ ቀንዲ ናይ መጥቃዕቲ ማእከሎም ክገብርዎ ምዃኖም፡ ብኣዋጅ’ዮም ሓቢሮምና። ንከተማ ኣስመራ ካብ ዝረገጹላ ግንቦት 24/1991፡ (ልክዕ ድሕሪ 6 ወርሒ)፡ ሕዳር 1991 ዝኣወጅዎ፡ እቲ ኣዋጅ ሃገራዊ ዕንወት ዝኾነ፡ “ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት” ከኣ ምስክር’ዩ። ስርዓት ህግደፍ፡ እቲ ልጓም-ኣልቦ ትምክሕተኛ ባህርያቱ ብዝዓደሎ፡ ብወትሃደርን ወታሃደራዊ ሕግን ዝምራሕን፤ ኣብ ኲናትን ወራርን ዝነብር ባህርያት ስርዓቱ ክዉን ንምግባርን ብሓደ ወገን፤ ነቲ ሸኾና ሕ/ሰብ ዝኾነ መንእሰይ፡ ከም ብሕታዊ ንብረቱ ገይሩ፡ ከም ጊላ ንምግዛኡ ዓሊሙ ከኣ በቲ ካልእ ወገን፤ ዝኣወጆ፡ ናይ ባርነት ኣዋጅ’ዩ።

መንግስታዊ ስርዓት ህግደፍን ጨፍጫፊ መሓውራቱን፡ ከመይ ዝኣመሰሉ ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡር ትካላት ምዃኖም፡ ታሪኽ’ዚ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት መስኪርዎ ስለዘሎ፡ ንዓኻትኩም ነቶም ቀንዲ ግዳያት መንእሰያት በፍላይ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ከኣ ብሓፈሻ፡ ምንጋር ንቀባሪ ምርዳእ’ዩ። ንኩሉ ዕድላትኩምን መጻኢኹምን ኣጸልሚቱ፡ ኣብ ዘዝኣጎዶ ጸረ-ህዝቢ ናይ ዂናትን ወራርን እቶን ክጠብሰኩምን ከብርሰኩምን፤ ኣብ’ቲ ወፍሪ ባርነት ዝኾነ፡ ወፍሪ “ዋርሳይ ይከእሎ” ብጥርሑ ክገዝኣኩም፤ ዓይኒ ኣንቊሕኩም፡ ብዛዕባ መሰልኩም ክትሓቱን ክትበራበሩን ኣብ ዝጀመርኩምሉ ከኣ፡ ኣደዳ’ተን መወዳእታ ዘይብለን ቤት-ማእሰርታትን ጨፍጨፍቲ መርመርትን ክትኮኑ ምጽናሕኩምን ምህላውክምን ድማ፡ ዓለም’ውን ትምስክረሉ ዘላ ሓቂ’ዩ። ሃጽ ኢልኩም ክትስደዱን፡ እግርኹም ናብ ዝመርሓኩም በሪርኩም፡ ግዳይ ዝተፈላለዩ ኣጻምእ በረኻታትን፡ ኣብኡ ዝተነዝሑ ሸፋቱን ኮይንኩም፡ ብክትራን ትሳቐይዎ ዘለኹም፡ ንስኻትኩም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዓለም’ውን ተእውየሉ ዘላ ጉዳይ’ዩ። ናይ’ዚ ኩሉ ሓሳረ-መከራ መሰረታዊ ጠንቂ ከኣ፡ እንኮ ስርዓት ህግደፍን ጨፍጭፍቲ መሓውራቱን’ዮም።

ብስም “ምክልኻል ሃገር”፡ ብኣስገዳድ ኣብ ወተሃደራዊ ትካላቱ ኣሰሊፉ፡ መሳርሒ ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ሰላምን ፋሽስታውን ተግባራቱ ክገብረኩም’ዩ ጸኒሑን ዘሎን። ኣንጻር ረብሓኹም ኣሰሊፉ፡ ምስ ዘይጸላኢኹም ከናቑተኩም’ዩ ጸኒሑን ዘሎን። ብመሰረቱ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንመንእሰያትን ጭቁናት ወትሃደራትን ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ደመኛ ጸላኢ ከቶ የብሎምን። ካብ’ዚ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ ከኣ፡ ዓጢቕኩምዎ ዘለኹም ብረት፡ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን፡ ናብ’ቲ ቁጽሪ ሓደ ደመኛ ጸላኢኹም ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ከተቕንዕዎ ታሪኽ ይሓተኩም ኣሎ። ዓጢቕኩምዎ ዘለኹም ብረት፡ ናይ’ቶም ንስለ’ዛ ብ24 ግንቦት ዝተጸንበልናያ ናጽነት ኩቡር ሂወቶም ዝበጀዉ ስዉኣትን፡ ሕድሮም ዝተጠልሙ ጀጋኑን፤ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ህዝብታት ኤርትራን ናትኩምን  ብረት’ዩ። ናይ’ቶም ከዳዓትን ጠላማትን መራሕቲ ህግደፍ ንብረት ከቶ ኣይኮነን።

ስለ’ዚ፡ ነዛ ክብርቲ ዕለት ልደተ-ናጽነት ሃገርና (24 ግንቦት)፡ ንመበል 25 ዓመት ከነኽብር እንከለና፡ ነቲ ዓጢቕኩምዎ ዘለኹም ብረት፡ ናብ መን ከተቕንዕዎ ከምዘለኩም እተለልዩላን፡ ሕድሪ’ቶም “ዓወት ንሓፋሽ” እናበሉ ዝሓለፉ ኣቦታትኩምን ኣያታትኩምን ንምፍጻም ቃል እትኣትዉላን ዕለት’ያ። ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት’ዚ ወሲድኩም ኣብ እተካይድዎ ምዑት ቃልሲ ድማ፡ ደሞክራስያዊ ውድባትኩም ደምሳኤን ኤስደለን ወትሩ ኣብ ጎንኹም ምዃኖም ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ። ንሱ፡ ምሳና ምስ ደለይቲ ፍትሒ ኣሕዋትኩምን ሓርነታዊ ሰውራኹምን ንከናቑተኩም’ዩ ጨኪኑ ዘሎ። ታሪኻዊ ሓላፍነትኩምን ረብሓኹምን ግን፡ ኣብ ጎኒ መሳርዕ  ፍትሓዊ ጸረ-ስርዓት ህግደፍ ሓርነታዊ ሰውራኹም ብምስላፍ ጥራሕ ዝረጋገጽ ምዃኑ እተስተባህሉሉን ተባዕ ወሳኔኹም እትህቡሉን ዕለት’ዩ። እወ! 24 ግንቦት፡ ትእምርቲ ምዑት ቃልስን ዓወትን፤ ሓበን ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ’ምበር፡  ነቶም ኣዕነውቲ መራሕቲ ህግደፍስ፡ “ንሳ ኣይናቶም፡ ንሶም ኣይናታ!”

 

 

                                ክብርን ድምቀትን ን 24 ግንቦት!!

                             ዘላኣለማዊ ክብርን ሞጐስን ንሰማእታትና!!