25
Mon, Jun

ጋዜጣዊ መግለጺ
Typography

ካብ ዕለት 6-11 መጋቢት 2016 3 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለኡ፡ ካብ ዕለት 15-21 መጋቢት 2016 ድማ 2 ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ።

ውድብና ኤስደለ፡ ኣብ’ዚ መሪሕነታዊ ኣኼባታቱ’ዚ፡ ዓለማውን ከባብያውን ኩነታት ንህዝባዊ ቃልስና ብዘለዎ ትርጉም፡ ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ሃገራዊ ኩነታትን ውድባዊ ኩነታትን ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ። ኣገደስቲ መድረኻዊ ውሳኔታት ብምምሕልላፍ ከኣ ብዓወት ዛዚሙ ኣሎ።

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ሰብኣውን ዜግነታውን ክብረት ህዝብታትና ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን ክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን፤ ነቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ክበራረዩሉ ዝጸንሑ ድሕረት ነዳዲ እናነስነሰን እናኣሳወረን፡ ንህዝብታትና ኣተፋኒኑን ኣቀሓሒሩን ንስሙር ቀጻልነት ኤርትራን ህዝባን ናብ ከቢድ ናይ ምርማስ ደንደስ ብምንቁልቋል ናይ ልኡላዊ ክብረትን ቀጻልነትን ሃገርና ሓደጋ ኮይኑ ምህላው፤ ንህዝብታትና ብሕሱም ቁጠባውን ፖለቲካውን ናይ ጭቆና ሓለንጊ እናገረፈ ኣደዳ ጥሜትን ዓጸቦን፡ ብርሰትን ምብትታንን ገይርዎም ዘሎ ደመኛ ናይ ራዕድን ሽበራን ስርዓት ምዃኑ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ እዚ ጸረ-ሰላም ባህርያቱ’ዚ ብዝዓደሎ፡ ንዞባና፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ውን ብኲናትን ህውከትን ክርብጾ ይርከብ። ካብ ኩሉ ብዝኸፍኤ ድማ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ’ቲ ንሓው ጎረቤት ህዝቢ የመን ዘብርስ ዘሎ ኲናት መጋበርያ ኩሎም’ቶም ኣብኡ ዝፋለሱ ዘለዉ ሓይልታት ኮይኑ ብሓዊ ዝጻወት ዘሎ ስርዓት ምዃኑ’ዩ። ብዋጋ ብርሰትን ዕንወትን ሓው ህዝቢ የመን ክነግድን ብዝምጠወሉ ናይ ደላላይ ዓስቢ ዕድመ ኣራዊት ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል ዘካይዶ ዘሎ ኣዕናዊ ተግባር 2 ስ/ኣ/ማ/ሽ ኣምሪሩ ኮኒኑ።

ህዝብታትና ኣብ’ዚ ውህሉል ናይ 25 ዓመታት ናጽነት ብዝረኸብዎ ንቕሓት፡ ንኤርትራን ህዝባን ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሎም ዝተገንዘብሉን ርሱን ናይ ለውጢ ባህጎም ሰማይ ዝዓረገሉን ኩነታት ምብጽሑ ድማ ገምጊሙ። ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ’ዚ ኣንጸላልይዎም ዘሎ ናይ ብርሰትን ዕንወትን ሓደጋ ስርዓት ህግደፍ ንምድሓን ናይ ምቅላስ ጉዳይ፡ ድቃስ ዘይህብ ናይ ኣፍ-ኣርክቡ ዕማም ምዃኑ መዚኑ። ኣብ’ዚ ህጹጽ ዕማም’ዚ ድማ ኩሉ ዓቕምታትን ኣቓልቦን ህዝብታትናን ደምበ ተቓውሞ ሃገርናን ኣስሚርናን ኣዋሃሂድናን ንስሙር ህላወን ቀጻልነትን ሃገርና ብምቕዳም ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ናይ ምቅላስ ጉዳይ ንጽባሕ ዘይባሃል ዕማም ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓሊፉ።

ነዚ ንሰላምን ሰለማዊ ፍታሕን ዝኸውን ሓሰኻ ዘይብሉ ኣራዊት ስርዓት ህግደፍ፡ በቲ እንኮ ዝስቆሮ ብኩሉ መዳይ ዝተደገፈ ዕጥቃዊ ኣገባብ ቃልሲ ክውገድ ዘለዎ ደመኛ ጸላኢ  ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ከኣ ኣነጺሩ።

ታሪኻዊ 2 ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡ እቲ ካልእ ብኣትኩሮ ዝገምገሞ ሃገራዊ ጉዳይ ከኣ ኩነታት ደምበ  ተቓውሞ ሃገርና ብዝምልከት’ዩ። ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ናይ ብቑዕን ዱልዱልን መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ብኩራት ሕጂ’ውን ካብ ዝሳቕይዎ ዘለዉ ጸገማቱ ሓደ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓሊፉ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ) ናይ ኩሉ ሃገራዊ ዓቕምታት ደምበ ተቓውሞ ጽላል ምፍጣሩ ኣወንታዊ ስጉምቲ ምንባሩ ገምጊሙ። እንተኾነ ግን ኣሰናዳኢ ሽማግለ 2 ሃገራዊ ጉባኤ ብዝፈጸሞ ዘይትካላውን ዘይሕጋውን ኣካይዳ ብሓደ ወገን፡ ብዘተን ልዝብን ንከይፍታሕ ብዘርኣዮ ድርቅና ከኣ በቲ ካልእ ወገን ኤሃባደለ ኣብ ደውታ ካብ ምእታው ሓሊፉ ናብ ኣዋሳንን ፈንጣሕን ጉዕዞ ገጹ ምንቁልቋሉ መዚኑ። ኣቦ- መንበር ሃገራዊ ባይቶ ብኢደ-ወነኑ፡ ብዘይኣፍልጦ ናይ'ቶም መሳርሕቱ ኣባላት ሰክረታርያ፡ ንፈጻሚ ሽማግለን ኣሰናዳኢት ሽማግለን ኣደስኪሉ ከብቅዕ፡ ሕጂ'ውን እንደገና ብኢደ-ወነኑ ንኣሰናዳኢት ሽማግለ  ሕጋውነት ኣልቢሱ ንዕለት 5 መጋቢት 2016 ሰሚናር ኣጸዊዑ። 

ኣብ’ዚ ወሳኒ ናይ ምድኻም መስርሕ’ዚ ናይ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን (ኤደኪ) መሪሕነት ግደ፡ ነቲ ብኣሰናዳኢ ሽማግለ ዝተበገሰን ዝቕጽል ዘሎን ዘራጊ ኣካይዳ ዘሻድን ተራኡ ሓዲጉ ሃናጽን ኣካብን ግደኡ ክጻወትን ኤሃባደለ ናብ ንቡር ቦታኡ ተመሊሱ ዱልዱል ቀጻልነቱ ንከረጋግጽ ኣወንታዊ ኣበርክትኡ ንክህብ ጸዊዑ። ውድብና ኤስደለ ድማ ኤሃባደለ ንዝሓለፉ ናይ ምድኻምን ደውታን ተመኩሮታቱ ብግቡእ ገምጊሙን ካብኡ ክረኽቦ ዝኽእል ትምህርቲ ሓፊሱን ንውዕዉዕ ሃገር ናይ ምድሓን ዕማም ሰውራና ዝውዕል ሓይሊ ኮይኑ ንክቕጽል ካብኡ ዝድለ ዘበለ ኣበርክቶ ክገብር ቁሩብ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

 

2 ስሩዕ ኣኼባ ማኣከላይ ሽማግለ ውድብና ብኣድህቦ ካብ ዝረኣዮም ሃገራዊ ጉዳያት ሓደ ናይ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርን ስትራተጂካዊ ግንባርን መስመራትናን ዘይተኻኻእ ግደኦምን ብዝምልከት’ዩ። ውድብና ኤስደለ ብስትራተጂ (መደብ-ዕዮ) ደረጃ ምስ ዘራኽቦም ሕብረ-ብሄራውን ብሄራውን ውድባት ኤርትራ ብስትረተጂያዊ ግንባር ዝተጠምረ ስሙር ኣማራርሓ ክገብር ቁሩብ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ምስ ኩሎም ሃገራዊ ሓይልታት ድማ ብናይ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፋዊ ናይ ብርሰት መዓት ናይ ምድሓን ዕማም ንከቕንዕ ዝዓለመ’ዩ። ስለ’ዚ ድማ  ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ሃገርና፥

1) ኣንጻር ገባቲ መንግስቲ ህግደፍ ዝቐንዐ ንኩሉ ዓቕምታት ደምበ ተቓወምና ዘስምር ክኸዉን፤

2)  ንንቑሕን ወሳንን ተሳትፎ ሓፋሽ ህዝብና ዘእንግድ፤

3) ሲቪካዊ ማሕበራት ኤርትራ  ኣንጻር’ቲ ክሃድኖምን ክጭፍልቖምን ዝጸንሐን ዘሎን፡ ብቀንዱ ድማ ኣብ ስደት ንክነብሩ ገይርዎም ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምቅላስ ብዘለዎም ኣበርክቶ ዘተኣማምን  መሻረኽቲ ናይ’ዚ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ምዃኖም ዝቕበል፤

4) ሸቶኡ ከኣ ንስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ጥጡሕ ባይታ ንሰለማዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ምንጻፍ ዝብል ምዃኑ ኣነጺሩ።

2 ስ/ኣ/ማ/ሽማግለና፡ ነቲ 6 መሓዙት ውድባት ኤርትራ ጀሚሮሞ ዘለዉ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ምዕባለን ብኣትኩሮ ገምጊሙ። ምሕዝነት 6 ውድባትናን መስርሕ ምዕባሌኡ ሓልዩ በጺሕዎ ንዘሎ ደረጃ ምዕባለ ከኣ ብኣወንታ መዚኑ። ንኣወንታዊ መስርሕ ምዕባሌኡ ሓልዩ ብዝገብሮ እናተደመረ ዝኸይድ ምትእምማን ድማ ሃንቀውታ ህዝብና ዘርዊ ዝላ ንከመዝግብ ውድብና ኤስደለ ዝንበረሉ ትጽቢት ንክፍጽም ድልዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።

ስርዓት ህግደፍ እቲ ብጊላዊ ጭቆናኡን ኣዕናዊ ሜዳ ሳዋን ኣሰንኪሉ ክገዝኦ ዝጸንሐ ከይኣኽሎ፡ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰያትና ከኣ ብፍላይ ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡን ዛሕዛሕ ኢሎም ክብተኑን ይገብር ኣሎ። እነሆ ከኣ ኤርትራ ብዓለም ደረጃ ብዋሕዚ ስደተኛታት ካብተን ዝተፈልጣ ውሑዳት ሃገራት ሓንትን መዛረቢት ዓለምናን ኮይና ኣላ። መኮንናቱ ድማ ኣብ ናይ ሰብ ንግዲ ተዋፊሮም ንክህብትሙ ዝፈቐደ ነውራም ስርዓት ምዃኑ ገምጊሙ። መንእሰይ ኤርትራ እቲ ካብ መንጋጋ ዝብኢ ወጺኡ ዝተሓሓዞ ዘሎ ናይ ስደት ዋሕዚ፡ መሰረታዊ መፍትሒ ከምጽኣሉ ከምዘይክእል ብምግንዛብ፡ ንህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ህዝባን ዝኸውን ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ንክድግፍ ኣኼባና ጸዊዑ።

ኣብ መዛዘሚ፡ 2 ስ/ኣ/ማ/ሽማግለ ኤስደለ ንህልዊ ኩነታት ውድብና ብዕምቆት ብምግምጋምን ጭቡጣት መድረኻዊ ውሳኔታት ብምምሕልላፍን ንፈ/ሽማግለ ውድብ  ንጹራት ናይ ስራሕ መደባት ብምሃብን ኣኼባኡ ብዓወት ዛዚሙ።

 

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና ክንዕወት ኢና!!

ኩሉ ዓቕምታት ደምበ ሰውራና ብቐዳምነት ንስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰትን ምብትታን ንምድሓን ይቕናዕ!!

2 ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ኤስደለ

ዕለት 21 መጋቢት 2016