25
Mon, Jun

ጋዜጣዊ መግለጺ
Typography

ዝኸበርኩም ደለይቲ ፍትሒ ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራ!

24-ግንቦት፡ ከም ዕለተ-ውልደት ናጽነት ሃገርና ኤርትራ መጠን፡ ክንዝክራን ከነኽብንራን ካብ ንጅምር እነሆ ሎም-ዘመን፡ ንመበል 25 ዓመታ ነብዕላ ኣለና። በቲ ምዑቱን ዘይሕለልን ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፡ ነቶም ኩሎም ተባራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣረብሪብኩም ንምስዓር፡ ዝተሓተትኩምዎ ኩለንትናዊ ዋጋ ከፊልኩም ዘራጋገጽኩምዎ ዓወት ድማ’ዩ። እዛ ታሪኻዊት ዕለት’ዚኣ፡ ርእሲ ኩለን ሃገራዊ በዓላትና’ያ’ሞ፡ ውድብና ኤስደለ፡ ብስም ኩሎም ኣባላቱን ደገፍቱን ‘’እንቋዕ ኣብጻሓኩም/ኣብጻሓና - ዮሃና!” ክብል ክገልጽ እንከሎ  ዝስምዖ ሓበን ደረት የብሉን።

እቲ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልስኹም፡ ካብ ቦኽሪ ክሳብ ሕሳስ-ልደ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤት’ዩ ሓቲቱ፤ ኩሉ ሕሉብኩምን ንጹፍኩምን ጥሪትኩምን’ዩ ሓቲቱ፤ ክምህ’ኳ ኣይበልኩምን፡ በጃ ናጽነት ከፊልኩምዎ= ተዓዊትኩም ከኣ። ኣርዑት ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓምሽሽኩም ናብ ናይ ታሪኽ ጓሓፍ ብምድርባይ፡ ነዛ ሎሚ ብድምቀት እነኽብራ ዘለና ዕለተ-ናጽነት 24-ግንቦት ከኣ በቒዕኩም። ውድብና ኤስደለ ሕጂ’ውን ደጊሙ ‘’ዮሃና’’ ክብለኩም ይፈቱ።

ደለይቲ ሰላምን ደሞክራስን ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን!

ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ኩሉ መስተንክራዊ ጽንዓትን ጅግንነትን፡ በጃ ሓርነታዊ ሰውርኡ ክኸውን እንከሎ፡ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉን ባዕሉ ጥራሕን ዝውስነሉ ኤርትራዊ ሃገርነት ንምርግጋጽ’ዩ ነይሩ። ሃገር ማለት ህዝቢ ማለት  ስለዝኾነ፡ ልኡላዊ ክብረት  ህዝብታት ኤርትራ ዝራጋገጸሉ ናጽነት ንምውሓስ’ዩ ዝነበረ። ዘይተጓደለ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ዜጋታት ዝኽበረሉ ናጽነት ንምርግጋጽ’ዩ ነይሩ። ብዙሕነታዊ ብሄራዊ ህዝብታት ኤርትራ፡ መሰል-ርእሰ ውሳኔኦምን መጻኢ ዕድሎምን ዝውስንሉ፤ ከባቢኦም ባዕሎም ዘማሕድርሉ፤ ኣብ ኩሎም ወሰንቲ ጉዳያት ናይ ሃገሮም ቀጠታውን ምዕሩይን ተሳትፎኦም ዘራጋግጹሉ ናጽነት ንምርግጋጽ’ዩ ዝነበረ። ንልኡላዊ ወሳንነት ህዝቢ ክትክእ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየሎ፡ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ናይ ሃገሮም ንቑሕ፣ ቀጥታውን ወሳንን ተሳትፍኦም ብምርግጋጽ፡  ንዝጠቕምዎም መራሕቲ ዘደይብሉ፡ ንዘይጠቕምዎም ድማ ብዘውርዱሉ ደሞክራስያዊ ምርጫ፡ ዋና ፖለቲካዊ ስልጣኖም ንክኾኑ’ዩ ዝነበረ። እቲ ኩሉ ዝተኸፍለ መስዋእቲ፡  ህዝብታትና፡ ምዩቕ ከይበሉ ዝነብሩሉ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል’ዩ ነይሩ። ነቲ ብነዊሕ ሓርነታዊ ኲናት ዝተማዛበለን ዝተቋሰለን ሂወት ህዝቢ ኤርትራ ዝፍውስ/ ዝድብስ ስርዓት ንምትካልን’ዩ ዝነበረ። ነቲ ብሰንኪ መግዛእቲ  ዝተኾልፈ ምዕባለ ሕ/ሰብና ንምስሳስንን ንክሓልፈልኩምን’ዩ ዝነበረ። ውሽጣዊ ሰላም ዝሰፈኖም ሃገርን ህዝብን ብምርግጋጽ፡ ንጐረባብታን ዞባ ቀርኒ-ኣፍሪቃን ከኣ፡ ጥዕምቲ ጐደቦ  ኮይና፡ ንናይ ዓለምና ሰላምን ምርግጋእን ኣወንታዊ ኣበርክቶኣ እትልግስ ሃገር ንክትከውን’ዩ ዝነበረ።

ደለይቲ ሰላምን፣ ምዕባለን ደሞክራስን ህዝብታት ኤርትራ !

እዚ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ከምዝምስክሮ፡ እቲ ኩሉ ዘይሕለል ጽንዓት፣ ተዋፍይነትን እልቢ ዘይብሉ መስዋእትን ከፊልኩም ኣብ ዘራጋገጽኩማ ናጻ ሃገርኩም፡ ባህግታትኩም ሰሚሩልኩም ዶ?!  ሕማቕ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይሰመረን። እቲ ምኽንያት ድማ ኮላፊ ስለ ዘጋጠመኩም’ዩ። ነቲ ኩሉ ናይ ደሞክራሲ፣ ናይ ሰላም፣ ናይ ልምዓትን ጽቡቕ ሕውነታዊ ጉርብትናን ባህግታትኩም ዝኾልፍ፤ ሕድሪ ናይ’ቶም ‘’ዓወት ንሓፋሽ!’’ እናበሉ ዝሓለፉ ስውኣት ዝጠልም ኮላፊ ስለዘጋጠመኩም’ዩ። ንሱ ድማ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ሰውራና ገቢሉ፡ ንፖለቲካዊ ሜዳ ኤርትራ ብሒቱን ብዋጋ’ቲ ኩሉ መስዋእትኹም፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝዓትዓተ ውድብ ህግሓኤ/ህግደፍ’ዩ ኮሊፍዎ። እቲ ካብ በረኽኡ ኣትሒዙ ዝዓጠቖ ፋሽስታዊ ባህርያቱ ከኣ እንሆ፡ ካብ ብጊሓቱ (ግንቦት 1991) ኣትሒዙ ጭካነ ብዝመልኦ ሓለንጊ ፖለቲካዊ ጭቆናን ድኽነትን ክገርፈኩም ጸኒሑን ኣሎን።

መንግስቲ ህግደፍ፣ መራሕቲ ስርዓቱን ጭፍራ ጨፍጫፊ መሓውራቶምን፡ እቶም ተቓሊስኩም ዝሰዓርክምዎም ተባራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ይፍጽምዎ ካብ ዝነበሩ ገበናት ዝኸፍእ በደላት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጽሙ ጸኒሖምን ኣለውን። እነሆ ከኣ ኣብ’ዚ ውህሉል 25 ናይ ናጽነት ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ወሳኒ ዓቕሚ ሓፋሽ ህዝብና ካብ ዘለዎም ምሒር ንዕቀት ዝብገስ፡ ኩሉ ነውርታት ክፍጹሙ ጸኒሖምን ኣለውን። ውልቀ-ምልክነት ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ብዝነገሶ ልጓም-ኣልቦ ትምክሕታዊ ስርዓቶም ኣቢሎም፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብሪ ሓፋሽ ህዝብታትና ኣሕሲሮምን ኣዋሪዶምን ክገዝኡ ይርከቡ። ንህላወን መንነትን ብሄራዊ ብዙሕነት ህዝብታትና ክሒዶም፡ ብብሄራዊ ኣድልዎን ጭቆናን ክገዝኡን፡ ንስሙር ህላወን ቀጻልነትን ኤርትራ ዝኸውን መላግቦ ዝፍንጥሕ ጸረ- ሓድነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝኾነ ገበናት ክፍጽሙ ይርከቡ። ነቲ መላግቦ ሕብረተ-ሰብ ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራ፡ ንኩሉ ዕድላቱን መጻኢኡን ኣጸልሚቶም፡ ብሜዳ ሳዋ፣ ግዱድ ወታሃደራዊ ዕስክርና፣ ናይ ጭፍጨፋ ቤት-ማእሰርትታትን ጊላዊ ወፍሪ ዋርሳይ ይካኣሎን ኣቢሎም ክርምስዎን፡ ናይ ወለዶታት ባዶሽ ፈጢሮም ሃገር ከዕንውን ይርከቡ። ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከም ብሕታዊ ንብረቱ ገይሩ ብዝቖጽር ፋሽስታዊ ኣራኣእያኡ፡ ንህዝብታትና ብጥሜትን ድኽነትን ክቐጽዖም ይርከብ። ንልኡላዊ ክብረት ህዝብና ክንድ’ዚ ኣዋሪዱን ኣሕሲሩን ዝገዝእ ስርዓት ህግደፍ፡ ብስም ‘’ምኽባር ልኡላውነት ሃገር’’ ምስ ኩሎም ጐረባብትና ኣሕዋት ህዝብታት ኣናቚቱ፡ ንሃገርና ኤርትራ ብተነጽሎን ጽምዋን ክትብሕትው ገይርዋ ኣሎ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ዓለም ብዝምስክሮ፡ ጭቆና፣ ድኽነትን ስደትን፡ ‘ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት’ ዝፍጸመላን፡ ኣብ ደንደስ ብርሰትን ጥፍኣትን ዘላ ሃገር ገይርዋ ይርከብ። ንኤርትራን ህዝባን ከኣ እንሆ፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ደመኛ ጸላኢ ከምዘይብሎም ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጥን ወጽእን!

ሎም-ዘበን፡ መበል 25 ዓመተ-ናጽነትናን መዓልቲ ክብሪ ብሩራዊ እዮቤልዩን ሃገርና ክንዝክርን ከነኽብርን እንከለና፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ህግደፋዊ ፋሽስታዊ መዓት ወሪድዎም፡ ኣብ መንጐ ሞትን ሕየትን ዝሰሓጉሉ ዘለዉ እዋን’ዩ። ስርዓት ህግደፍን ፋሽስታዊ መራሕቱን፡ ጸረ-ህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ህዝባን (ናይ ዕንወትን ብርሰትን) ሓይሊ ምዃኖም ኣግሂዶም ኣለው። ምርጫ’ዚ ኣራዊት ስርዓት’ዚ ከኣ፡ ናይ ዕንወትን ብርሰትን ምርማስን ምርጫ’ዩ። ኣራዊት ስርዓት ህግደፍ፡ ‘’ርብዒ ዘመን፡ ኣብ መኸተን ልማዓትን’’ ክብል እናሸሓጠ፡ ነቲ ብድኽነትን ውርደትን ኣማሲኑ ክሳዱ ክደፍእ ገይርዎ ዘሎ ህዝብና ዘለዎ ናይ ንዕቀት ዳንኬራ እናደሰቐ ይዝክራ ኣሎ። ናይ’ዚ ስርዓት’ዚ መኸተን ልምዓትን ማለት፡ ዉርደትን ድኽነትን ማለት ምኳኑ ተጋሂዱ’ዩ። ነታ ትሳሓግ ዘላ ዝተረፈት ሩሕ ህዝብን ሃገርን ከቃብጻን ከብርሰናን’ዩ ዝሕንሕን ዘሎ። ከም ህዝብን ሃገርን ንክንህሉ፣ ንክንነብርን ንክንቅጽልን፡ “ይኣኽለካ” ዝበሃለሉ ኣዋን፡ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሎሚ’ዩ። 

እቶም ህላወን ቀጻልነትን ዝመረጽና’’ምባኣር፡ ነዛ ክብርቲ ዕለት’ዚኣ ክንዝክር እንከለና፡ ክልተን ዘይነጻጸሉን ዕዳ ክንከፍል ታሪኽ ይሓተና ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ሕድሪ ናይ’ቶም ንስለ መሰል-ርእሰ-ውሳኔን ክብረትን ናጽነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፉ ምዑታት ሰማእታት ንምፍጻም፡ ናይ መኸተን ዓወትን ቃልና ምሕዳስ’ዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ህግደፋዊ ፋሽስታዊ ናይ ብርሰት መዓት ንምኽባስ፡ ኣብ’ዚ ናይ “ኣፍ-ኣርክብ” ሃገራዊ ወፍሪ ምውዓል’ዩ። ንክልቲኡ ህጹጽ ሃገራዊ ውራይ ክውን ንምግባር ድማ፡ ንቑሕ፣ ውዱብን ዕጥቑን ምዑት ቃልሲ ንምክያድ ኣማራጺ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ምስትውዓልን ድልውነትካ ምርግጋጽን’ዩ። ህላወ፣ ቀጻልነትን ብሩህ መጻኢ ዕድልን’ዛ ሃገር፡ ኣብ ዑና ስርዓት ህግደፍን መሓውራቱን ንምርግጋጽ ከኣ ንላዓል። ውድብና ኤስደለ፡ ነዚ ሃገራዊ ውራይ’ዚ ክውን ንምግባር ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ወፈራ፡ ቅድሚት ተሰሊፉ ክቃለስ ድሉው ከምዘሎ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነትና ከረጋግጽ ይፈቱ።

 

ክብርን ድምቀትን ን24 ግንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት!!

ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፋዊ ናይ ብርሰት መዓት ንምድሓን፡

ንቑሕ፣ ውዱብን ዕጡቕን ቃልሲ ንምክያድ፡ ናብ ዕማም ‘ኣፍ-ኣርክብ’ ሃገራዊ ውራይ ንሰለፍ!!

 

                                                ቤ/ጽ ፈጻሚ ሽማግለ ኤስደለ

                           24 ግንቦት 2016