25
Tue, Apr

"ዘመን ወግዓዊ ልሳን ኤስደለ'ያ፡፡              

 ህዝብታት ኤርትራ፡ ንሓርነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ናይ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ነጋሪት ኮይና ተገልግል፡፡

ዘመን ድሑርን ኣረጊትን ኣተሓሳስባ ስዒርና፡ ንሎምን ጽባሕን ዘገልግለና ስልጡን  ህዝባዊ ኣረኣእያ ንክዕንብብ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ መሳርሒያ።

download it here in PDF format..ዘመን መጽሄት

20 ሰነ፡ ንናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ንዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ ሰማእታትና እንዝክረላ መዓልቲ ኮይና ክትበዓል ካብ እንጅምር፡ እንሆ 25 ዓመታት ኮይኑ። ስርዓት ህግሓኤ/ህግደፍ ድማ ማዕረ ዕድሚኡ፡ ነዞም ክቡር ዋጋ ሓርነትና ዝተበጀው ምዑታት ጀጋኑ እናኣልዓለ፡ ንክቡር መስዋእቶም ከራኽስ፤ ነቲ “ ዓወት ንሓፋሽ” እናበሉ ዝሓለፍሉ ሕድሮም ክጥለምን ብመስዋእቶም ክሽቅጥን ዝሓለፈን 25 ዓመታት ኮይነን ኣለዋ።

Read more ...

ካብ ዕለት 6-11 መጋቢት 2016 3 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለኡ፡ ካብ ዕለት 15-21 መጋቢት 2016 ድማ 2 ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ።

ውድብና ኤስደለ፡ ኣብ’ዚ መሪሕነታዊ ኣኼባታቱ’ዚ፡ ዓለማውን ከባብያውን ኩነታት ንህዝባዊ ቃልስና ብዘለዎ ትርጉም፡ ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ሃገራዊ ኩነታትን ውድባዊ ኩነታትን ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ። ኣገደስቲ መድረኻዊ ውሳኔታት ብምምሕልላፍ ከኣ ብዓወት ዛዚሙ ኣሎ።

Read more ...

24-ግንቦት፡ ከም ዕለተ-ውልደት ናጽነት ሃገርና ኤርትራ መጠን፡ ክንዝክራን ከነኽብንራን ካብ ንጅምር እነሆ ሎም-ዘመን፡ ንመበል 25 ዓመታ ነብዕላ ኣለና። በቲ ምዑቱን ዘይሕለልን ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፡ ነቶም ኩሎም ተባራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣረብሪብኩም ንምስዓር፡ ዝተሓተትኩምዎ ኩለንትናዊ ዋጋ ከፊልኩም ዘራጋገጽኩምዎ ዓወት ድማ’ዩ። እዛ ታሪኻዊት ዕለት’ዚኣ፡ ርእሲ ኩለን ሃገራዊ በዓላትና’ያ’ሞ፡ ውድብና ኤስደለ፡ ብስም ኩሎም ኣባላቱን ደገፍቱን ‘’እንቋዕ ኣብጻሓኩም/ኣብጻሓና - ዮሃና!” ክብል ክገልጽ እንከሎ ዝስምዖ ሓበን ደረት የብሉን።

Read more ...

ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሃገርና ኤርትራ፡ ፍሉይ ጦብላሕታ ዘለወንን፡ አንዳተከበራን አናተዘከራን ዝነብራ ዕለታት ውሑዳት ኣይኮናን። 24 ግንቦት ግን ርእሲ ኩለን’ያ። ከመይ’ሲ፡ ቦኽሪ ልደት ልኡላዊ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ስለዝኾነት። ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣርዑት ተባራረይቲ ገዛእቲ ኣረብሪቦም ብምስዓር፡ ንዲሞክራስያዊ ሕቶ “መሰል ርእሰ ውሳኔኦም - ንናጽነት” ክውን ዝገበሩላ ዕለት ብምዃና። ብድሙቕ ክብርን መጎስን ከነብዕላን ክንዝክራን ከኣ፡ ታሪኻዊ ጉቡእን መሰልን ኩልና ኤርትራውያን’ዩ። ብኣጋጣሚ’ዛ ሎም-ዘመን አነብዕላ ዘለና ድማ፡ ብስም ደሞክራስያዊ ውድባትና ደምሳኤን ኤስደለን፡ “እንቋዕ ንመበል 25 ዓመተ-ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ሃገርና ኣብጻሓኩም ኣብጻሓና- ዮሃና!” ክንብል ንፈቱ።

Read more ...

24-ግንቦት፡ ከም ዕለተ-ውልደት ናጽነት ሃገርና ኤርትራ መጠን፡ ክንዝክራን ከነኽብንራን ካብ ንጅምር እነሆ ሎም-ዘመን፡ ንመበል 25 ዓመታ ነብዕላ ኣለና። በቲ ምዑቱን ዘይሕለልን ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፡ ነቶም ኩሎም ተባራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣረብሪብኩም ንምስዓር፡ ዝተሓተትኩምዎ ኩለንትናዊ ዋጋ ከፊልኩም ዘራጋገጽኩምዎ ዓወት ድማ’ዩ። እዛ ታሪኻዊት ዕለት’ዚኣ፡ ርእሲ ኩለን ሃገራዊ በዓላትና’ያ’ሞ፡ ውድብና ኤስደለ፡ ብስም ኩሎም ኣባላቱን ደገፍቱን ‘’እንቋዕ ኣብጻሓኩም/ኣብጻሓና - ዮሃና!” ክብል ክገልጽ እንከሎ ዝስምዖ ሓበን ደረት የብሉን።

Read more ...

ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ፡ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምጥርናፍ፡ተራ ውድባት ኤርትራ ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን፡ካብ 1999 ምምስራት ምሕዝነት ሓይሊታት ኤርትራ ጀሚሩ፡ምስ ውድባት ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ብምጥንኻር፡ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ እጃሙ ኣበርኪቱ እዩ፡፡ ሓድነት ሓይሊ ምዃኑ ኣብ ባይታ ንምርግጋጽ፡ ውዳቤኡ ብምጥንኻር ንህዝቢ ኤርትራ ሓራ ንምውጻእ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲን ወታሃደራዊ ስርሓት ርኡይ ዓወታት ንምሕፋስ፡ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሉ እዩ፡፡እዚ ምጥርናፍ ማዕቢሉ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ምስ ተመሰረተ እውን፡ እቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ንክጥንክር ካብኡ ዝድለ እጃም ኣበርኪቱ እዩ፡፡ ዲምሓኩኤ፡ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ተጠናኺሩ ንክቅጽል፡ካልኦት ውድባት ምቅባል ኣድላይ ምዃኑ ሓሳብ እንተቕረበ እውን፡ ንለውጢ ድልዋት ዘይኮኑ ኣባላት ኪዳን ውልቀ ውድባት፡ነዚ ሓሳብ እዚ ብምንጻግ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብፋሉል ምኻድ ንዲሞክራሲያዊ ጸጋታት ብኣግባብ ኣብ ባይታ ንከይሰርሑ ዓንቅጾም ስለ ዝሓዙዎ፡ሓደ ሓደ ኣባላት ኪዳን በብሓደ ካብ'ቲ ጽላል ክወጹ ባብ ከም ዘርሓወ ዝፍለጥእዩ፡

Read more ...

More Articles ...