23
Mon, Jul

ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ደላይ ሰላም ከም ምዃኑ መጠንን፡ በቲ ዝጸንሐ ኣይኲናት ኣይሰላም ኩነታት ድማ ኣጸቢቑ ስለ ዝተሃስየ ድሌቱን ናይ ዘወትር ሕልሙን ሰላም ኮይኑ ስለ ዝጸንሐ ንተበግሶ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓንጎፋይ ክቕበሎ እዩ። ህግደፍን ጭፍራታቱን ድማ ኣብ ክንዲ በቲ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ረብሓታት ኣመልኪቶም ዝሰርሑ፡ ኣይበልናንዶ!! እናበሉ ወያነ/ ትግራይ - ተሳዒሩ ህግደፍ ስዒሩ ዝዓይነቱ ዲንኬራ ክወቕዑ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ።

Read more ...

ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ደላይ ሰላም ከም ምዃኑ መጠንን፡ በቲ ዝጸንሐ ኣይኲናት ኣይሰላም ኩነታት ድማ ኣጸቢቑ ስለ ዝተሃስየ ድሌቱን ናይ ዘወትር ሕልሙን ሰላም ኮይኑ ስለ ዝጸንሐ ንተበግሶ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓንጎፋይ ክቕበሎ እዩ። ህግደፍን ጭፍራታቱን ድማ ኣብ ክንዲ በቲ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ረብሓታት ኣመልኪቶም ዝሰርሑ፡ ኣይበልናንዶ!! እናበሉ ወያነ/ ትግራይ - ተሳዒሩ ህግደፍ ስዒሩ ዝዓይነቱ ዲንኬራ ክወቕዑ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ።

Read more ...

እቶም በቲ ጨካን ስርዓት ተላኢኽኩም ኣብ ልዕሊ ኣሓትኩምን ኣሕዋትኩምን እዚ ዘይበሃል ግፍዒን ቅንጸላን እተካይዱ ዘለኹም ወተሃደራትን ናይ ስለያ መሓውራትን ህግደፍ፡ ዓንኬላት ህግደፍ እናጸበበ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ውዒሉ ሓዲሩ ንዓኹም እውን ዝምሕር ስለ ዘይኮነ፡ ንኣረሜናዊ ተልእኾ ህግደፍ እምቢ ኢልኩም ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝብኹም ክትስለፉ ጻውዒት ነቕርበልኩም።

Read more ...

ካብ ዕለት 8-14 ጥቅምቲ 2017 ዝተኻየደ 5 ስሩዕ ማእከላይ ሽማግለ ውድብና ኤስደለ፡ ንህልዊ ኩነታት ህዝብና - ኣብ ውሽጥን ወጻእን፤ ንኩነታት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፤ ንኩነታት ደንበ-ተቓውሞናን ንጭቡጥ ኩነታት ውድብናን ኣመልኪቱ ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ። ኣብ ዝቕጽል 6 ወርሒ ዝፍጸሙ ናይ ስራሕ ውጥናት ሰሪዑን ኣፈጻጽሞኦም ኣነጺሩን ከኣ ኣኼባኡ ዛዚሙ።   

Read more ...

 

ሎሚ መበል 27 ናይ ናጽነት በዓል ከነኽብር ከለና ኣብ ሕውስውስ ዝበለ ስምዒታት ኮይንና ነብዕሎ

ምዃንና መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰማማዓሉ ምዃኑ ምግማቱ ኣየጸግምን። ሕውስውስ ዝበለ

ስምዒታት መበሊኡ ምኽንያት፥ ብሓደ ሸነኽ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ኣካይደ

ኣሻሓት ብሉጻት ደቁ ከፊሉ ካብ ባዕዲ ናጻ ምዃኑ ዘሐብኖ ጉዲይ ኮይኑ፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እዚ

ድሕሪ ኩሉ መስዋእቲ ካሕሳ ወይ ደበስ ናይቲ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፈለ ውጹዕ ህዝቢ ከኣ ኣደዲ

ማእሰርትን ስደትን ዓጸቦን ክኸውን ምርኣይ እዩ። ናይ ሕጂ ኩነታት ህዝብና ዘመነ መግዛእቲ

ትናፍቐሉ እዋን እዩ። ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክጽመድ ዝደሊ ህዝቢ የለን። ሕሱም መግዛእቲ

ወዲ ሃገር ካብ ባዕዲዊ መግዛእቲ ዝሓስም እንተኮይኑ ግን ኣብ ክንዱ ካሕሳን ዳዕሳን- ዕዳን ደግስን ካብ

ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ኣይህልዎን። ቃልሲ ክበሃል ከሎ ውሑዲት ንስለ ብዙሓት ኢሎም

መስዋእቲ ዝኸፍሉሉ እኳ እንተኾነ፣ ዘይሩ ዘይሩ ግን ንዝሓሸ እምበር ንዝኸፍአ ኢልካ ትመርጾ ቃልሲ

ኣይህሉን። ውሑዳት ከፊእዎም ብዙሓት ዝርህዎም እንተኮይኑ እውን ኣይምኸፍአን። ስርዓት ህግደፍ

ግን ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መሬት ወይ ኣብ ትሕቲ መሬት ማዕረ እዩ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ።

 

ደጋጊምና ከም ንብሎ ድኻም ናይ ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን፣ ሕሱም ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ምትላል

ባህርያትን ክእለትን ተሓዊስዎ ቃልሲ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብቲ ግቡኡ ንላዕሊ ክናዋሕ ኮይኑ

ኣሎ። ይኹን እምበር ወጻዒ እናወዐ- ተወጻዒ ድማ ኩሉ ግዜ እናተወጸዐ ንዘልኣለም ክነብረሉ

ዝኽእል ዕድል ከምዘየለ ታሪኽ ቃልሲ ውጹዓት ዝምስክሮ እዩ። እቲ ንዓና ብጽሞና ክንሓስበሉን

ክንዳለወሉን ዝግበኣና ነገር እንተልዩ፣ ነቲ ውዒሉ ሓዱሩ ዘይተርፍ ለውጢ ንረብሓ ውጹዕ ህዝቢ

ኤርትራ ኣብ ክውዕለሉ ዝኽእል ዕማም ካብ ሕጂ ስንኻ ነኺስካ ምስራሕ ዝግባእ ምዃኑ እዩ። ንስለኻ

ተቓሊስና እናበሉ ንዋኒኖም ዝገበርዎ ዘሕዝን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ክድገም ዝመርጽ ውጹዕ

ዜጋ የለን።

 

ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ስደቱ በዚሑ፣ ድሕሪ ናጽነት ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቱ ዝያዳ

ተጋሂሱ። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን እቶም ሰበብ ናይዚ ኩሉ ጥፍኣት ዝኾኑ ገበርትን ሓደግትን ናይቲ

ስርዓት ብብኽያት ናይ ውጹዕ ህዝቢ ክስሕቁ፣ ብድኽነት ውጹዕ ህዝቢ ሃብቲ ከኻዕብቱ፣ በቲ ኩሉ ኣብ

ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ድማ ኣሽካዕላል ክጻወቱ ክትርእን ክትሰምዕን ከለኻ እዩ። ህዝቢ ሓንሳብ

ክታለል ይኽእል፣ ክልተሳዕ ክታለል እውን ይኽእል ይኸውን፣ ንዘልኣለም ክታለል ዝኽእል ህዝቢ ግን

የለን። ኣብዚ ናይ ቀረባ ማዓልታት ናይ ኣልኣሚን መሓመድስዒድ (በዓል ስልጣን ህግደፍ) ሕፍር ከይበለ

ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ፣ ኣብ ዓለም ሰብኣዊ መሰል ዝኽበረላ እንኮ ሃገር

ኤርትራ ጥራሕ እያ ክብል ምግላጹ እዩ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፥ እዚ ጸረ ሕልንኡ ዝዛረብ ዝነበረ

ዝመስል ሓላፊ ህግደፍ፣ ኣብ ኤርትራ ለይቲ መጺኡ ዝኹሕኳሓካ የለን፣ ዘጓጥጠልካ የለን፥ ካብን ናብን

ክትከይድ መን ኢኻ ዝብለካ የለን - ካብዚ ዝዓቢ ናጽነትን ምሕላው ደሞክራሲያዊ መሰላትን የለን

እናበለ ካዕቦ ሓሶት ክሕሱ ከሎ ኤርትራ በታ ንሱ ዝነብረላ መዓቀኒ ደኣምበር በቲ ውጹዕ ህዝቢ

ኤርትራ ዝነብረላ ዘሎ መዓቀኒ ጌሩ ይዕቅና ከምዘይ ምህላዉ ርእሰ ግሉጽ እዩ

 

ናይ ሎሚ በዓል ናጽነት ከነኽብር ከለና ካብ ዝጸገቡ ዝጠመዩ፣ ካብ ዝመሃሩ ብረት ዝዓጠቑ፣ ካብ

ዝሰርሑ ዝእሰሩ፣ ካብ ብተስፋ ዝነብሩ ዝስደደ፣ ካብ ዝህብትሙ ዝደኽዩ፣ ካብ ሓሳቦም ዝገልጹ እቶም

ሓሲብኩም ኔርኩም ተባሂሎም ዝደሃሉ ዝበዝሑሉ ሃገር ሒዝና ነኽብሮ ምህላውና ዘሕዝን እዩ።

ሃገራዊ ናጽነት ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ንደሞክራስን ፍትሕን፣ ንብልጽግናን ንልዕልነት ሕግን ምዃኑ ስለ

ንፈልጥ ንኾርዓሉ እምበር ንጠዓሰሉ ጉዲይ ክኸውን ኣይግባእን። ይኹን ኣምበር እቲ ንላዕሊ መንጠሪ

ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ መድረኽ ሃገራዊ ነጻነት፣ ንገደል መጽደፊ ክኸውን ንዝተጠቕመሉ ስርዓት

ህግደፍ ጥራሕ ክንራገም ይግበኣና ጥራሕ ዘይኮነስ ቀልጢፉ ክእለ ህዝባዊ ቃልሲ ክጓሃሃር ይግባእ።

ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፣ ስርዓት ህግደፍ እናደኸመ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ድማ

ካብኡ ንላዕሊ ክዲኸሙ ክትርኢ ከለኻ ምስ ንቡር ናይ ቃልሲ ስነመጎት ስለ ዝገራጮ ይድንጽወካ።

እንታዩ ጉደ? ኢልካ ክትሓስብ ይገብረካ። ብርእይቶና እዚ ኣብ ዝተሓተ ፖለቲካዊ ፕሮግራም

ተጠርኒፍና ነቲ ናይ ሓባር ጸላኢና ንምውጋድ ንዝግበር ጻዕሪ ምትዕንቓፍ ግን ካብ ዘይብቕዓት ጥራሕ

እዩ ኢልካ ትራገመሉ ነገር ኣይኮነን። ካልእ ብልሓት ኣለዎ ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ እውን

ኣይኮነን። የግዲስ ኣብ ቃልሲ ክሳብ ዝሃለና ሎሚ ዘይፈለጥናዮ ጽባሕ ምፍላጥና ስለ ዘይተርፍ ንስለቲ

ኩሉ ከፊሉ ሓንቲ ዘይረኸበ ውጹዕ ህዝብና በርቲዕካ ካብ ምስራሕ ካልእ መዋጽኦ የለን።

 

ኤርትራ ብናጽነታ ንዘላኣለም ትንበር

ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

 

ሎሚ ቅነ ክልተ ብዓበይቲ ሃይማኖታትና እስልምናን ክርስትናን ናብ ህዝቢ ዘቕረብዎ እምቢታ ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ሕብረተሰብ ዓለም ክስማዓልናን ብኡ ደረጃ ብውሽጥን ብደገን ዝተዋደደ ናይ እምቢታ መቓልሕ ኣቃሊሕና ሓንሳብን ንሓዋውሩን ህግደፍ ካብ ዝባን ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርደሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና።

Read more ...

ህዝቢ ኤርትራ፡ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ንክውስንን ንናጽነቱን ኣብ ዘካየዶ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፡ ባሕቲ መስከረም ፍሉይ ታሪኻዊ ምዕራፍ ዘለዋ ክብርቲ ዕለት’ያ። ነቶም መሰል-ርእሰ-ውሳኔና ዝረገጹን፡ ክሳድ ህዝብታትና ኣድኒኖም/ኣዋሪዶም ንክገዝኡ ዝጨከኑን ባዕዳውያን ገዛእቲ ደርብታት፡ በቲ እንኮ ዝስቆሮም ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣረብሪብካ ንምስዓሮም፡ ፈላሚት ርችት ሓርነት ዝተተኮሰላ ክብርቲ ዕለት ስለዝኾነት። 

Read more ...

More Articles ...