20
Sun, Aug

መሰረታዊ ዕላማ ናይ’ቲ ዝተናወሐ ሓርነታዊ ሰውራን ዝሓተቶ መጠነ-ሰፊሕ ኩሉ መደያዊ ዋጋን ኣብ ግምት ብምእታው፡ “ዕለማታት’ቲ ኩሉ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ሸቶኡ ሃሪሙ’ዶ? ከመይ ኣለና!? እንታይ ኣዐዊትና፤ እንታይ ከ ይተርፈና? መበገሲ ዕላማታት  ሓርነታዊ  ሰውራና  ክውን ንምግባርን፡ ንብሩህ መጻኢናን እንታይ ክንገብር ይግባእ?’’ ዓቕምታትና ጠሚርና፤ ስትራተጅካውን ስልታውን ሸቶታትና ኣነጺርናን ተወዲብናን፤ ንዝተኾልፉ ሓርነታትናን ፖለቲካዊ ክብርታትናን ክዉን ንምግባር ከመይ ንዋፈር? ወዘተ’’ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና፡ በሊሕ ነቐፌታዊ ገምጋም  እንገብረሉን፤ ዱልዱል መሰረት እነንብረሉን፤ ቃልና  እነሐድሰሉን ክቡር ዕለት ምዃኑ’ውን ክዝንጋዕ ኣይግባእን።

Read more ...

20 ሰነ፡ ንናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ንዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ ሰማእታትና እንዝክረላ መዓልቲ ኮይና ክትበዓል ካብ እንጅምር፡ እንሆ 25 ዓመታት ኮይኑ። ስርዓት ህግሓኤ/ህግደፍ ድማ ማዕረ ዕድሚኡ፡ ነዞም ክቡር ዋጋ ሓርነትና ዝተበጀው ምዑታት ጀጋኑ እናኣልዓለ፡ ንክቡር መስዋእቶም ከራኽስ፤ ነቲ “ ዓወት ንሓፋሽ” እናበሉ ዝሓለፍሉ ሕድሮም ክጥለምን ብመስዋእቶም ክሽቅጥን ዝሓለፈን 25 ዓመታት ኮይነን ኣለዋ።

Read more ...

ካብ ዕለት 6-11 መጋቢት 2016 3 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለኡ፡ ካብ ዕለት 15-21 መጋቢት 2016 ድማ 2 ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ።

ውድብና ኤስደለ፡ ኣብ’ዚ መሪሕነታዊ ኣኼባታቱ’ዚ፡ ዓለማውን ከባብያውን ኩነታት ንህዝባዊ ቃልስና ብዘለዎ ትርጉም፡ ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ሃገራዊ ኩነታትን ውድባዊ ኩነታትን ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ። ኣገደስቲ መድረኻዊ ውሳኔታት ብምምሕልላፍ ከኣ ብዓወት ዛዚሙ ኣሎ።

Read more ...

"ዘመን ወግዓዊ ልሳን ኤስደለ'ያ፡፡              

 ህዝብታት ኤርትራ፡ ንሓርነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ናይ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ነጋሪት ኮይና ተገልግል፡፡

ዘመን ድሑርን ኣረጊትን ኣተሓሳስባ ስዒርና፡ ንሎምን ጽባሕን ዘገልግለና ስልጡን  ህዝባዊ ኣረኣእያ ንክዕንብብ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ መሳርሒያ።

download it here in PDF format..ዘመን መጽሄት

ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሃገርና ኤርትራ፡ ፍሉይ ጦብላሕታ ዘለወንን፡ አንዳተከበራን አናተዘከራን ዝነብራ ዕለታት ውሑዳት ኣይኮናን። 24 ግንቦት ግን ርእሲ ኩለን’ያ። ከመይ’ሲ፡ ቦኽሪ ልደት ልኡላዊ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ስለዝኾነት። ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣርዑት ተባራረይቲ ገዛእቲ ኣረብሪቦም ብምስዓር፡ ንዲሞክራስያዊ ሕቶ “መሰል ርእሰ ውሳኔኦም - ንናጽነት” ክውን ዝገበሩላ ዕለት ብምዃና። ብድሙቕ ክብርን መጎስን ከነብዕላን ክንዝክራን ከኣ፡ ታሪኻዊ ጉቡእን መሰልን ኩልና ኤርትራውያን’ዩ። ብኣጋጣሚ’ዛ ሎም-ዘመን አነብዕላ ዘለና ድማ፡ ብስም ደሞክራስያዊ ውድባትና ደምሳኤን ኤስደለን፡ “እንቋዕ ንመበል 25 ዓመተ-ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ሃገርና ኣብጻሓኩም ኣብጻሓና- ዮሃና!” ክንብል ንፈቱ።

Read more ...

24-ግንቦት፡ ከም ዕለተ-ውልደት ናጽነት ሃገርና ኤርትራ መጠን፡ ክንዝክራን ከነኽብንራን ካብ ንጅምር እነሆ ሎም-ዘመን፡ ንመበል 25 ዓመታ ነብዕላ ኣለና። በቲ ምዑቱን ዘይሕለልን ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፡ ነቶም ኩሎም ተባራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣረብሪብኩም ንምስዓር፡ ዝተሓተትኩምዎ ኩለንትናዊ ዋጋ ከፊልኩም ዘራጋገጽኩምዎ ዓወት ድማ’ዩ። እዛ ታሪኻዊት ዕለት’ዚኣ፡ ርእሲ ኩለን ሃገራዊ በዓላትና’ያ’ሞ፡ ውድብና ኤስደለ፡ ብስም ኩሎም ኣባላቱን ደገፍቱን ‘’እንቋዕ ኣብጻሓኩም/ኣብጻሓና - ዮሃና!” ክብል ክገልጽ እንከሎ ዝስምዖ ሓበን ደረት የብሉን።

Read more ...

More Articles ...