26
Sat, Nov

ጽሑፋት/ርእይቶ
Typography

ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዓቐንን ዓይነትን ቃልስታትና ንምብራኽ ደምበ ተቓውሞ

ኤርትራ ብህጹጽ ሰውራዊ መቐይሮታት ክንገብር ከድልየና’ዩ። እዚ መድረኽ እዚ ህዝቢ ትግራይ “ሓመድ

ልሒሱ” ኣብ ኣፍደገ ዓወት ምቕራቡ ኣዝዩ ዘዂርዓና ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ብውጽኢቱ ድማ ኣብ ክሳድ

ኣቢይ ኣሕመድ ዝተኣስረት ገመድ እናተሸምቀቐት ንኢሰያስ ኣፈወርቂ እትኸውን ገመድ ድማ

እናተፋሕሰት እትኸደሉ ዘላ እዋን ከም ኣጋጣሚ ተጠቒምና፣ እንቋዕ ኣብዚ ኣብጸሓኩም፣ ንዓና ከኣ

ከማኹም የማስለና ብማለት ምቕልል ኢልና ከምቲ ሰውራ ኤርትራ መንጠሪ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ

ዝነበረ፣ ንሕና እውን ብግዴና፣ ካብ ተመኩሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘድልየና ትምህርቲ ቀሲምና

ጸላእትና ብሓባር ከነባርር ድሉዋት ኣሎና።

ኣብ ዝሓለፈ ሰላሳ ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ውድቀትን ድቀትን ክርኢ

ጸኒሑዩ። ሓመድ ጥራሕ ዘይኮነስ ከውሒ ጭቃ ኢና ልሒስና። እዚ እቶም ግዳያት ናይቲ ስርዓት ጥራሕ

ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ስርዓት እውን ዘይክሕዶ ነገር እዩ። ክንድዚ ዝኣክል ውርደት ኣብ ልዕሊ ህዝብና

እናወረደ ግን ህዝቢ ንምንታይ እዩ ሆ! ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ዘይዓመጸ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት

ብኣንክሮ ክጥምትዎ ዝገበረ ሕቶ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ብዛዕባዚ ብዙሕ መልስታት ክወሃበሉ ዝከኣል እኳ

እንተኾነ እቲ ብመብዛሕትኦም ተንተንቲ ዝቐርብ መልሲ ግን ዒም ዝበለ ይተሓጎም ፖሊሲ ህግደፍ ኣብ

ቦትኡ ኮይኑ ብተወሳኺ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቀስ ኢሉ ንሕማቑ ስለ ዝተለማመዶ እዩ። ንሕማቕካ

እንተለሚድካዮ ድማ ሽግር እዩ። ካልእ ጽቡቕ ከምዘሎ ስለ ዘይትፈልጥ ንሕማቕ ከም ንቡር ወሲድካ

ንነዊሕ እዋን ክትታለል ትክእል ኢኻ። ደንበ ተቓውሞ እውን ምርጣጥ ለሚዱ ጸኒሑ። ርጉም ሰርዓት

ህግደፍ ድማ በቲ ሕሱም ኣካይድኡ ንህዝብና ኣደናጊሩ ኩሉ ኩሉ ተደማሚሩ ኣነሆ ንሰላሳ ዓመታት ኣብ

ስልጣን ተወጢሑ`ሎ።

ሕጂኸ ከምኡ ኢሉዶ ይቐጽል? ዘዝተወለዱ ዜጋታትና ንኲናት እናተኸፍሉ፥ ዕድል ጌሮም ዝተባህሉ

ድማ ኣገልገልቲ ጀነራላት ኮይኖም ዕድሚኦም ከብልዩ፥ ወይስ ሃጽ ኢሎም ኣደዳ ጨካን ምድረበዳን

ዝተቖጠዐ ባሕርን ክኾኑ? እዚ ኩሉ ሰጊሮም ኣብ ዉሑስ ቦታ ዝበጽሑ ከኣ ብዝሓለፍዎ እናኣስተንተኑ

ኣብ ናይ ኣእሙሮ ጭንቀት ተዋሒጦም ክነብሩ ክሳብ መዓስ? ነዚ ግብረመልሲ ንምሃብ እምበኣር-

ሰላም ዘይርደኦ ስርዓት ብብረት እዩ ክጠፍእ ዘለዎ። ሕጂኸ ደቂ መን ከነጥፍእ ኢልካ ካብ ብረታዊ

ቃልሲ ዘልሓጥ ብምባል ዝድሕኑ ቆልዑ የለዉን። እቶም ንሓልየሎም ቆልዑ`ሞ እነሀለ ሬሳኦም ኣብ

ዘይርከበሉ ቦታታት ኣብ ዓዲ እንዳማቶም ህይወቶም ይሓልፍ ኣሎ። እወ ሕጂውን ሰራዊት ኤርትራ

ዕቑር ሓይልና ምዃኑ ንኣምን ኢና። ንጡፍ ሓይልና ክኸውን ግን ንህግደፍ ራሕሪሑ ኣብ ደንበ ፍትሒ

ተጸንቢሩ ክቃለስ እንተጀሚሩ ጥራሕ`ዩ። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ብቐዳምነት እንልእኾ ናይ ቃልሲ

ጻውዒት እምበር ቦምባን ጥይትን ኣይኮነን። ብውሽጥን ብደገን ኮይንና ኣብ ሃገርና ሓንሳብን ንሓዋሩን

ሰላምን ቅሳነትን ክነግስ ህግደፍ ንምእላይ ሓደ ኢድ ኮይንና ክንሰርሕ ንጽባሕ ዘይበሃሎ ዕማምና ጌርና ወሲድና ኣለና። ተመሳሳሊ ተበግሶ ምስ ዘለዎም ውድባት ሓቢርና ክንሰርሕ ከም እንደሊ እውን ኣቐዲምና ከነፍልጥ ጸኒሕና ኢና።

ብርክት ዝበሉ ውድባት (ገለውን ኣብ መስርሕ ዘተ ዘለዉ ውድባት) ነዚ ኣብ ላዕሊ ሰፊሩ ዘሎ ሕቶታት ሓንሳብን ንሓዋሩን መዕረፊ ተጌሩሉ መጻኢ ትውልዲ እፎይ ኢሉ ዝነብረሉ ኩነታት ክፈጥሩ ቆሪጾም ተላዒሎም ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ንላዕሊ ካልእ ጸላኢ የብሉን ምንጪ ናይ ኩሉ ውድቀትናን ድቀትናን ህግደፍን ህግደፍን ጥራሕ`ዩ። ንኣሻሓት ዜጋታትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ህይወቶም ክጠፍእ ዝገበረን ንዳርጋ ፍርቂ ህዝብና ናብ ስደት ክነብር ዝገበረን ስርዓት ንምእላይ ዘድሊ መስዋእቲ ናይ ሓደ ዓመት ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰላሳ ዓመታት ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ እውን ኣይመልእን እዩ።

ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት`

ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ስዉኣትና

ዜናን ሓበሬታን ኤስደለ

ሕዳር 04, 2021