05
Wed, Oct

ትግርኛ
Typography

 


መዓልቲ ደቀንስትዮ ብዓለምለኸ ደረጃ ምብዓል ካብ ዝጅመር እነሆ ሎሚ መበል 111 ዓመት ምዃኑ እዩ። መበገሲ ዕላማኡ ድማ
ጾታዊ ማዕርነት ንምርግጋጽን ጾታዊ ኣድልዎ ዘይብሉ ዝሓሸ ሕብረተሰብ ምምስራትን እዩ ኔሩ። እንተኾነ እቲ ልዕሊ 110 ዓመታት
ዘቊጸረ ቅዱስ ጭረሖ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ብዙሕ ወርቃዊ ውሳኔታት ንምግባር ዝሓገዘ ኣኳ ኣንተኾነ፥ ኣብ ባይታ ግን ነቲ መሰረታዊ
ዕላምኡ ዘንጸባርቕ ስራሕ ንምስራሕ ብዙሕ ዝተርፈና ምዃኑ ንምርኣይ ዘጸግም ኣይኮነን።

ጾታዊ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ዝተፈላለየ ሕበረተሰብ ከከም ማሕበረ-ቁጠባዊ ደረጃ ምዕባሌኡ ቀዳምነት ዝህቦ ኣጀንዳ ክህልዎ
ይኽእል`ዩ። ኣብ ምዕቡል ሃገራት ኣብ ስራሕ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ዓይነት ስራሕ ምስ ኣሕዋተን ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ
ክፍሊት ክዋሃባ ቀዳማይ ጠለበን ክኸውን ይኽእል ይኸውን። ኣብ ከም ሃገርና ዝኣመሰለ ድሑራት ሃገራት ግን ማዕረ ክፍሊት ዝበሃል
ነገር ቅድሚ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ዝስራዕ ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ደቀንን ሰብኡተንን ክድፈራን ክቕተላን ምርኣይ ወይ
ምስማዕ ማዓልታዊ ዜና ሃገርናን ከባቢናን ኣብ ዝኾነሉ እዋን፡ ማዕረ ክፍሊት ዝብል ኣጀንዳ ብቐዳምነት ዝስራዕ ኣይኮነን። ደቂ
ኣንስትዮና ክብረንን ማዕርነተንን ተሓልዩ ክነብር ኣንተኾይኑ ኣሕዋተን ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ዝምጥን ንቕሓት ከጥርዩ ኣለዎም። ወዲ
ተባዕታይ ንጓል ኣንስተይቲ ዘለኣለም ኣብ ትሕቲ ምሕረቱ እትነብር፡ ከም ባምቡላ እንተደልዩ ዘልዕላ እንተዘይደልዩ ዘንብራ ዘይኮነስ
ቅድሚ ኣብ ሕጊ ምብጽሑ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላታ ኣኽቢሩ ክኸይድ እንተኽኢሉ ጥራሕዩ ምዕሩይ ሕብረተሰብ ክጥረ
ዝኽእል።

ጓል ኣንስተይቲ ፍርቂ ሕብረተሰብ እያ እናተባህለ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን መሰላታ ቁንጣሮ እኳ ዘይትረኽበሉ ኣብ
ዘይፍትሓዊት ዓለም ኢና ንነብር ዘለና። እወ እዚ ከም ዝኾነ ካልእ ቃልሲ ባዕለን ደቂ ኣንስትዮ ብግንባር ቀዳምነት ክቃለሳሉ ዘለወን
ጉዳይ እኳ ኣንተኾነ፡ ንቕሓት ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ-ማዕሪኡ ክብ እንተዘይሉ ብሓደ ኢድካ ከም ምጥቓዕ እዩ ክኸውን። ደቂ ተባዕትዮ
መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምሕላው ከም ዕማሞም/ዋኒኖም ጌሮም ክሕዝዎ ይግባእ። ከመይሲ ሓንቲ ስድራቤት ብኡ ኣቢልካ እውን
ጥዑይን ምዕሩይን ሕብረተሰብ ክህነጽ እንተኾይኑ ጥዕይቲ ኣደ ክትህሉ ኣለዋ። ጥዕይቲ ኣደ ክትህሉ ድማ ኣብ ሰብኣዊ ፖለቲካዊ
ከምኡውን ማሕበረ-ቁጠባዊ ኣተሃላልዋኣ ክትቀስን ይግባእ። ብድርብ ወጽዓታት ዝማሰነት ኣደ ጥዑይ ውላድ ከተዕብስ ይትረፍ
ጥዑይ ውላድ ክትወልድ እውን ኣይትክእልን እያ። ስለዚ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምሕላው ምእንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ መላእ ሕብረተሰብ ኢልና እውን ኢና ክንነቕሓሉን ከነኽብሮን ዝግበኣና።

ሎሚ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣብቲ ናይ ምውሳን ጽፍሒ መንግስታዊ ኣካላት ዘለዋ ኢልካ ምሕታት
ዘይኮነስ፡ ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ተደፊረን ኣካላውን ኣእሙራውን ሕማም ኣጥርየን ዘለዋ? ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮኸ
እየን ንጽባሒቱ ተመሊሶም ካብ ዘይርእይወን ደቂ ተባዕትዮ ወሊደን ኣቦታት ዘይብሎም ቆልዑ ሓቚፈን ዘለዋ? እዝን ወዲ ከምዝን
መዓልታዊ መዛረቢና ኣብ ዝኮነሉ ኩርናዕ ናይዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ኮይንና ኢና መበል 111 ዓመት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እነኽብሮ
ዘለና። ናይ ብሓቂ፥ ንመበገሲ ዕላማ ናይዚ ክቡር መዓልቲ ክንመስልሲ ይትረፍ ክሳብ ክንደይ ድሕሪት ተመሊስና ምህላውና ዘመልክት
ሕማቕ እዋን ኢና ዘለና። እዚ ከምዚ ዝበለ ድሕረት መታን ክንኣሊ እቲ ንድሕረት ከም ቀንዲ መሳርሒኡ ጌሩ ዝገዝኣና ዘሎ ስርዓት
ህግደፍ ክእለ ኣለዎ። ህግደፍ እናሃለወ ንድሕሪት እምበር ንቕድሚት ምግስጋስ ኣይከኣልን። ጥዑይ ሕልሚ ሕብረተሰብና ዝሰረቐ
ስርዓት እናሃለወ ጾታዊ ማዕርነት ደቂ ኣንስዮና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ዜጋታትና እውን ክሕሎ ዝከኣል ኣይኮነን።
ዘራግ ማይ እናሃለወ ጽሩይ ማይ ኣይስተን ከምዝበሃል፡ ህግደፍ እናሃለወ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝኽበር ማዕርነት ይኹን ኣብ ጎረባብትና
ዝርከብ ሰላም የለን። ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግምባር ነቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ኣብ እንግድዓ ውጹዓት ደቂ ኣንስትዮናን መላእ
ሕብረተሰብናን ሸይሸይ ክብል ዝጸንሐን ዘሎን ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ንምእላይ ተዓጢቑ ኣሎ። ኣብ ቅድሜና ዘሎ ምርጫ ንጹርዩ።
ሕጂኸ ካልእ ሰላሳ ዓመታት ገሌና ኣብ ባሕሪ፡ ገሌና ኣብ ምድረበዳ ሳሃራ፡ ገሌና ኣብ ፈቐዶ ድፋዓት ናይ ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን
ሃገራት እናኸድናዶ ኣሻሓት ዜጋታትና ነህልቕ? ወይስ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኩሉ መስዋእቲ ከፊልና ኣብ ሃገርና ንሓዋሩ ሰላምን ምርግጋእን
ነስፍን? ዝብል ክልተ ንጹራት መማረጺታት ኣብ ቅድሜና ኣብ ዝቐረበሉ እዋን፡ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግምባር ነቲ ካላኣይ መርጫ
ወሲዱ ኣሎ። ደገፍ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ደሞክራስን ኣካል ሕብረተሰብና እንተተሓዊስዎ መስዋእትና ክውሕድ ቃልስናውን
ክሓጽር ይክእል እዩ። ብድሕሪኡ ጥራሕዩ መሰል ደቂ ኣንስትዮና ግቡእ ቆላሕታ ክረክብ መሰረት ዝንጸፈሉ።


መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘለኣለም ደሚቓ ትንበር

ዕወት ንፍትሓውን ደሞክራሲያውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና።

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስሃግ