05
Wed, Oct

ትግርኛ
Typography

 

ኣቦና ብጹ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስ፣ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስታያን ኤርትራ፣ ድሕሪ ናይ ነዊሕን ክንክን ዝጎደሎን ሕማምን ስቅያትን ሎሚ 9 ለካቲት 2022በቲ ግፍዐኛ መላኺ ስርዓት ብዘይ ፍርዲ ተሓይሮምሉ ኣብ ዝነበሩሉ ቤት ማእሰርቲ ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚኦም ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈሊዮሙና።

ቅዱስ ኣቦና ኣንጦንዮስ፣ ብ 12 ሓምለ 1929 ኣብ ዓዶም ሕምብርቲ ሎጎጭዋ ሓማሴን ኤርትራ ተወሊዶም ምሉእ ህይወቶም ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያ ዘወፈዩ፣ ንሓቅን ፍትሕን ምስ ህዝቦም ደው ዝበሉ፣ ንመላኺ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ጉዳይ ቤተክርስትያን ኢዱ ከየእቱን፣ ንሃይማኖታዊ ጉባኤ መንእሰያት ደው ከብሉ ንዝተዋቦም ህግደፋዊ ትእዛዝ ነጺጎም እምቢ ኣይንግዛእን ዝበሉ ብጹዕ ኣቦና ነበሩ። ኣቦና ብጹዕ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ኣብ ሚያዝያ 23, 2004 ብቅዱስ ሲኖዶስ ተቐቢኦም ፓትርያርክ ኮይኖም ምግልጋል ድሕሪ ምጅማሮም ከኣ፣ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2006 ብዘይ ሕጋዊ ክሲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ን 16 ዓመታት ዝተዳጒኑ ኣብነታዊ ቅዱስ ኣቦ ነበሩ።

በዚ መሪር ኣጋጣሚ’ዚ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምሉእ ኤርትራዊ ኣማኒ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስያንን፣ ብድሕሪኦም ናቶም መንፈሳዊ ስራሕ ተኪኦም ንኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስያን ኣብ ግዳም ኮይኖም ዝመርሑ ዘለዉ ኣቦና ብጹእ ዎ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስን፣ ንቤተሰቦምን፣ ንመላእ ደላይ ፍትሒ ህዝብናን ጽንዓት ይሃብኩም እናበልና፣ ስዉእ ኣቦና ድማ ኣብ ሰማያዊ ገነት ሰፊሮም ራሕሶም ክገድፉልና ንልዑል ፈጣሪ ንልምን።

ሃገርና ኤርትራ ሓራ ወጺኣ መሰል ኩለን ሃይማኖታዊ ትካላት ኤርትራን፣ መንፈሳዊ እምነት ኩሉ ዜጋታታን ብማዕረ ክኽበር ንዝገበርዎ ከቢድን ክቡርን ኣስተዋጽኦን መስዋእትን ድማ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ክንስንዶን፣ ንቃልሶም ድማ ክንቅጽሎን ከነተግብሮን ምዃንና ቃል ንኣቱ።

ዝኽርን ክብርን ንኩሎም ሰማእታትና !!

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ቃልሲ