26
Sat, Nov

ትግርኛ
Typography

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ብመስዋእቲ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም

ዝተሰመዓና ሓዘን ክንገልጽ ንደሊ።
ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ጸረ ደሞክራሲያዊ ባህርያት ህግደፍ ! ኢሉ ካብ ዝነጽጎን ኣብ
ደንበ ደለይቲ ፍትሕን ደሞክራስን ካብ ዝጽንበርን ጀሚሩ ኣብ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት
ኣመራርሓ ተርኡ ክጻወት ዝጸንሐ ውፉይ ተጋዳላይ እዩ። ስዉእ ኣምባሳደር ብፍላይ እኳ ነቲ ኣብ
ውሽጡ ኮይኑ ብዙሕ ዘለለዮ ስርዓት ህግደፍ እንታይ ንበሎ ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ምይይጥ መራሕቲ
ውድባትስርዓት ህግደፍ ቶታሊታርያዊ ስርዓት እዩኢሉ ቶታሊታርያዊ ስርዓት ዝብል ገለጻ ናይ ኩሉ
ደላይ ፍትሒ መግለጺ ክኸውን ካብ ዝጸዓሩ ተቓለስቲ ሓደዩ። ብዘይካዚወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ወፍሪ
ባርነት እዩኢሉ ንእከይ ፕሮጀክት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ብትብዓት ዘቃለዐ ተባዕ ርበኛ እዩ።
ኣባላት ኤስደለ ብመስዋእቲ ሓርበኛ ሓውና ኣድሓኖም ዝተሰመዓና ሓዘን ዳግም እናገለጽና ንመዋቲ
መንግስተ ሰማያት ንቤተሰብን ፈተውትን ድማ ጽንዓ ይሃብ ንብል
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ 20 ለካቲት 2021