26
Tue, Jan

ዜና
Typography

 ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ላዕለዎት ሓለፍትን ዘለዉዎ ልኡኽ ኤስደለ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፡ መቐለ፡ ዓዲ ግራት፡ ኣኽሱም፡ ሽረ ከምኡውን ኣብ መደበራት ስደተኛታት ንኣባላት ኤስደለን ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ህዝባዊ ኣኼባታትን ኣካይዱ።

ዕላማ ናይዚ ዑደትን ኣኼባታትን ድማ ኤስደለ ንምዕዋቱ ሒዝዎ ዘሎ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ዕላማታት ምስ ህዝቢ ንምልላይ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ፣ መሪሕ ውድብ ናይ ምፍጣር ኣገዳስነትን ከምኡውን ኣብ ደንበ ተቓውሞ ተዳኺሙ ዝጸንሐ ናይ ሓድነት ጉዕዞን ልዑል ኣቃልቦ ረኺቡ ብተሳትፎ ናይ ህዝብና ተግባራዊ ንምግባር ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዘሎ፣ ተዛሪቡ ዘስምዕ ሰሪሑ ዘድምዕ መሪሕ ውድብ ኣብ ምፍጣር እጃምና ከነበርክት ኣለና ብዝብል ሕራነ ድማ ኣባላቱ መብርሂ ክህብን ንህዝቢ ከለዓዕልን ኣብ ዝተፈላልዩ ከተማታት ወፍርታቱ ኣጠናኺሩ ይቕጽል ኣሎ።

ውድብና ኤስደለ ኣብ ዝሓለፍ መጨረሽታ ናይ 2016 ኣብ ዝተፈላልያ ከተማታት ሰሜን ኣመሪካ  ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ፡ ኣብ ሳንድያጎ፣ ዋሺንግቶን ዲሲ፣ ኣብ ኤውሮጳ ከኣ ኣብ ስዊዘርላንድ ፣ ለንደን ከምኡውን ኣብ ፍራንክፈርት ህዝባዊ ኣኼባታት ኣካይዱ  ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ህዝባዊ ኣኼባታት ብሓፈሽኡ  ነቲ ተዳኺሙ ዘሎ ናህሪ ናይ ቃልሲ ንምብርባርን፣ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ሓድነታዊ መስርሕን፣ ግቡእ ኣቃልቦ ረኺቡ ንቕድሚት ክመሓየሸሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር እዩ። ውድብ ኤስድለ እዚ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ብኹሉ መዐቀኒታት ኣብ ኣፈርክቡ ኩነታት ስለዘላ ሎሚ ኩሉ ካልኣዊ ፍልልያትና ኣወንዚፍና ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ብኽያት ህዝብና ይጽወዓና ከምዘሎ ብሩህ እዩ።  

ትሕዝቶን መልእኽትን ናይዚ ኤስደለ ብቐጻሊ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባታት እምበኣር ከምዝስዕብ እዩ። ሓደ ውድብ ጥራሕ መድሕን ህዝብን ሃገርን ክኸውን ዝበቅዕ ከምዘየለ ርዱእ እኳ እንተኾነ እቲ ብተናጽል ክንግበሮ ዘይከኣልና ህዝባዊ ዕማም፡ ተኣኪብና ክንገብሮ ከምንኽእል ጽኑዕ እምነትና ምዃኑ ስለዝኣምን ውድብና ኤስደለ፣ ስምረትናን ሓድነትናን ብፍላይ ድማ ኣብቶም ናይ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ፍልልይ ዘይብልና ውድባት ግድነታዊ እምበር ናይ ምርጫ ጉዳይ ኣይኮነን  ዝብል። ውድብና ዝልለየሉ ቀንዲ ኣምር እንተልዩ እምበኣር ሓድነታዊ ጭርሖን፣ ተግባራውን ኣምር እዩ። ስለዚ ከኣ እዩ ብዘይካቶም ቅድምን፣ ድሕርን ናብ ውድብና ዝተጸነበሩ ካልኦት ምንቅስቃሳት ኣብ መስራቲ ጉባኤኡ ንሓሙሽተ ውድባት ኣስሚሩ እዩ ኤስደለ ዝተባህለ። ሕጂውን እንተኾነ እዚ ናይ ሓድነት ጉዕዞኡ ኣጠናኺሩ ዝሕዞ እምበር ንድሕሪት ዝብለሉ ኩነታት የለን። ዓቕምታትና ብመንጽር ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ዕላማ ክረአ ከሎ፡ ተበታቲንናስ ዘይኮነስ ብሓድነት ዓቕምታትካ ኣወሃሂድካ ጥራሕ እዩ ክውን ክኸውን ዝኽእል ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለና እዩ።

ኣብ ከምዚ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ልዕሊ ኩሉ ናይ ቃልሲ መሪሕ ክኸውን ዘለዎ እቲ መንእሰይ ወለዶ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘካትዕ ኣይኮነን። ይኹን እምበር መንእሰይ ሃገርና ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ናይ ቃልሲ ንያቱ ተተንኪፉ ኣብ ርእሲ ምጽንሑ፣ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ክጽምበር ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ዘይተጸበዮ ናይ ምፍንጫል ዘይምጽውዋርን ተመኩሮታት ክርኢ ምጽንሑ ንኹላትና ዘሕዘነ ተመኩሮ እዩ። ብርግጽ ሞራል ዝትንክፍ ተመኩሮ እኳ እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ድኽመታትና ተማሂርና፣ መጻኢ ጉዕዞታትና ደኣ ነተዓራሪ እምበር፣ ብዝሓለፈ ድኽመታትና እናባህረርና ካብ ቃልሲ ምብኳር ኣይግባእን። ስለዚ ድማ እዩ ኤስደለ ኣብ መንእስያት ዘተኮረ ጎስጓስ ዘካይድ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ መቐለን፣ ዓዲ ግራትን፣ ኣብ ሽረን ኣኹሱምን፣ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ብዙሓት ንጽባሕ ንግሆ መራሕቲ ክኾኑ ተስፋ ዝንበረሎም መንእሰያት ረኺቡ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ርሱን ናይ ቃልሲ እጃሞም ከበርክቱ ከለዓዕል ዘሎ! ብርግጽ እውን እዛ ሃገር ከምቲ ህግደፍ ፈሪድዋ ዘሎ ጠፊኣ ትነበር ሃገር ኣይኮነትን ካብ ኣብራኽ እቲ ውጹዕ ህዝቢ ዝተወልዱ መናእሰያት ሕጂውን ከም ትማሊ ንምድሓና ክትስኡ ምዃኖም ኣይንጠራጠርን።

ውድባትና ተሳትፎ ናይ መንእሰያትና ንምዕዛዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ናይ መንእሰአያትና መስሕብ ክኸውን ዝኽእል ዘመናውን ኣሳታፍን ኣሰራርሕ ከነተኣታቱ ይግበኣና። ዓመታት ዘቑጸረ ልሙድ ወይ ባህላዊ ኣካይዳ ውድባትና ምስቲ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ተክኖሎጂን ሓድሽ ኣተሓሳስባታትን ዝቃዶ ኣይኮነን። ውድባትና መንእሰያትና ዝዓስልወን ናይ ለውጢ መሳርሒ ክኾና እንተኾይነን፡ መንእሰያትና ኣብቲ ዝጸንሐ ኣካይዳታተን ክርዕሙ ዘይኮነስ፡ ውድባትና ኣብ ምዕቡል ኣተሓሳስባ መንእሰያትና ክርዕማ ጥራሕ እዩ ዘለወን። መንእሰያትና ድማ ከምቲ ህግደፍ ክኾንዎ ዝደልዮም ኣይ ነብሶም ክምዕብሉ ኣይ ናይ ለወጢ ኣካላት ክኾኑ፡ ዘርምዞርሞ ኮይኖም  መባዝሒ ቁጽሪ ስደተኛታት ክኾኑ ኣይግባእን። ንሱ ድሌት ስርዓት ህግደፍ እዩ። ድሌት ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንርእሶም ብትምህርቲ ማዕቢሎም ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ኣዎንታዊ ተራኦም ክጻወቱ እንተኽኢሎም ጥራሕ እዩ።

ውድብና ኤስደለ ተሳትፎ መንእስያት ንምዕዛዝ ኣብ ዝብል መደባት ጥራሕ ከይተሓጽረ ኣብ ውድብና ዝግበኦም ቦታ ክሕዙ ናይ ምትኽኻእ መደባት እውን ጎድኒ ንጎድኒ ናይቲ ካልእ ህዝባዊ ተልእኾታቱ የረጋግጽ። ህዝብና ኤርትራ ከምቲ ርእሰ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝደልዮ እዛ ሃገር ብዘይካኡ ሰብ ከምዘይብላ ኣሚኑ ተስፋ ቆሪጹ ርዒሙ ክነበር ኣይክእልን ኣይግባእን ድማ። እዛ ሃገር ኣደ ቅያ ዝሰርሑ ጀጋኑን ኣደ ምሁራትን ኣያ። ንኢሰያስ ኣፈወርቂ ተኪኦም ሰላምን ብልጽግናን ከረጋግጹ ዝኽእሉ መራሕቲ ከተፍሪ እትኽእል ሓላል ሃገር ስለዝኾነት እዩ።

መንእሰያትና ተንስኡ ተለዓሉ ተዓጠቑ - ጻውዒት ውጹዕ ህዝብኹም ስምዑ፣

ተዛሪቡ ዘስምዕ ሰሪሑ ዘድምዕ መሪሕ ውድብ ክንሃንጽ ኢና፣

ዜናን ሐበሬታን ኤስደለ

ሰነ 11, 2017