26
Tue, Jan

ዜና
Typography

 zemen

መሪሕነት ኤስደለ፡ ኣብ ቀዲሞት 10 መዓልታት ወርሒ ሚያዝያ 2017 ፍለይ ኣኼባ ኣካይደ። መሪሕነት ኤስደለ ኣብ’ዚ ፍለይ ኣኼባኡ፡ ንህልዊ ዓለማውን ከባብያውን ኩነታትን፡ ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘዎ ትርጉምን፥ ንህልዊ ኩነታት ህዝብና፤ ንኩነታት ጸሊእን ኩነታት ዯምበ ተቓውሞናን፤ ንኩለ-መዲያዊ ጭቡጥ ኩነታት ውድብና ኤስደለን ብዕምቆት ገምጊሙ።

 ብመልክዕ PDF Here ኣብዚ ጠዊቅኹም ክተውርድዎ ትኽእሉ::