18
Sat, Jan

ዜና
Typography

 

ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ታአምራታዊ ብዝኾነ ጀግንነት ተቓሊስና በራውር ደቅና፣ አሓትናን አሕዋትናን ገቢርና፡ ኮታ ሰፍ ዘይብል ኩለ-መዳያዊ መስዋእቲ ከፊልና ዘምጻእናዩ ነጻነት፡ ዑማኾ ብዘይመልኡ ሸፋቱ ጉጅለ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ተመንጢልና ንርከብ፡፡ ድሕሪ'ቲ ዘሕለፈናዩ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ንሓርነት፡ ብከም’ዚ ዝበለ አደራዕ ክንድበስ ትጽቢትና አይነበረን፡፡ ኮይኑ ግን፡ ኢሳያስ፣ ውሑዳት መሻርኽቱ ሰብ ጹሩራን ዑሱባት ኮራኹሮምን፡ ነዛ ሓላል መሬትና ናብ ምድራዊት ሲኦል ቀይሮማ ይርከቡ፡፡ ብሰነኪ'ዚ ድማ፡ መንእሰያትና፣ ትሕቲ ዕደመ ህጻውንቲ፣ ዕደመ ዝደፍኡ ዓበይቲ፣ ንሓርነት ዝሰንከሉ ጀጋኑ ከይተረፉ ንዝፈትውዎም ስድራ ቤቶምን ሃገሮምን ራሕሪሖም እግሮም ናብ ዝመርሖም ሃጽ ይብሉ ኣለዉ፡፡ አብ ጉዕዞ ስደት ብዘጋጥም ጸገም፡ ካብ ብሓለውቲ ዶብ ብጥይት ምምንጣል ጀሚሩ፡ ክሳብ አብ ሰሃራን ባሕርን ብአሻሓት ብሞት ንቕዘፍ አለና፡፡ ስርዓት ህገድፍ ካብ ዝፈረደና ሞት ክንሃድም ክንብል ካልእ ሞት ይረኽበና ኣሎ።

ዝኸበርካ ጅግና ተቓላሳይ ህዝብና!!! ዘጓንፈካ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕሰም፡ ንዓኻ ምዝርዛር ንቐባርይ ከም ምርዳእ’ዩ ክኸውን። ከም’ዚ ንሓልፎ ዘለና ግን ክንቅጽል ሰለዘይንኽእል፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ነዚ ደም ዘንብዓና ዘሎ ውሑድ ጉጀለ ገባቲ ስርዓት ህግድፍ ካብ እንግድዓና ደርቢና፡ አብ ሃገርና ደሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ከነንግስ፤ ሰላምን ኩሉ-መዳያዊ ምዕበለን ከነረጋግጽ ቆሪጽና ተበጊስና አለና፡፡ ንሕና ነዚ መጸዋዕታ እነቕርበልካ ዘለና፡ ከቢድ ደርባውን ብሄራውን ወጽዓ ዝመረረና፡ ካብ ሕቑፈኻ ዝወጻእና ደቅኻ፡ ብሽም ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደ.ም.ሳ.ኤ)ን፡ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤ.ስ.ደ.ለ.)ን እንፍለጥ ውድባትካ ኢና፡፡ ብናይ ክልቲኡ ውድባትና ናይ ሓባር ቅልጽም፡ ካብ’ዚ ዘለናዮ ኣርዑት ባርነት ክንናገፍን ሓርነትናን ሓርነት ውጹዕ ህዘብናን ከነረጋግጽን፡ ንብዓት ህዝብና ክንሕብስን ድማ ንቃለስ አለና፡፡ መላእ ህዘብና ነዚ ፍትሓዊ ቃልስና’ዚ ብኹሉ መዳይ ክድግፉን አብ ጎድንና ክስለፉን ድማ ንጽውዕ፡፡                   ንኹሉኹም አባለት ምክልኻል፡- ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ለኪሙ ንክጠፍእ ቆሪጹ ተላዒሉ ኣሎ፡፡ ንመንእስይ ኤርትራ ብምሉኡ፡ ብስም “ሃገራዊ አገልግሎት”፡ ንዕደመ-ይፍታሕ አገልግሎት፡ ባርነት ፈሪድዎም ከም መገልገሊ አቕሑኡ ብምርኣይ፡ ፊን ናብ ዝበሎ ዓውዲ የዋፍሮምን የዋርዶምን አሎ፡፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ ፋሽስታዊ ባህርያቱ ዝምንጩ፡ ካብ ኵናትን ወረ ኵናትን ወጻኢ ክነብር ሰለዘይክእል፤ ባህርያቱ ብዝዓደሎ አብ ዘዝወለዖ ዘይፍታሓዊ ኵናት ድማ ክጥጥቐና ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ሎሚ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንላዕሊ ካልእ ደመኛ ጸላኢ የብሉን፡፡ ብአርባዕቲኡ መአዝን ሃገርና፡ ብስም ዶብ እናመሳመሰ ኵናት ዝጽሕትር፡ አብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኢዱ እናኣእተወ፡ ሰላም ዝዘርግ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ እዩ፡፡ ብሰንኪ እዚ ጦርኛ ባህርያቱን ጸረ ሰብኣውነት አተሓሕዛ ዜጋታትን ድማ፡ ዓለም ብዓለሙ ፈንፊንዎ፡ ኣብ ካምቦ ግበረ-ሽበራ ሰሪዕዎ ይርከብ፡፡ ሎሚ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ብማሕበረ- ሰብ ዓለም እገዳ ተበይንዎ፡ አብ ከቢድ ተነጽሎን ጽማዋን ተዋሒጡ ይርከብ፡፡                                        

ዝኸበርኩም ውጹዓት አባላት ምክልኻል ሃገርን ምልሻን!ብስም ምክልኻል ሃገር፡ ዋርድያ እዚ አረሜንያዊ ስርዓት ከይትኾኑ አሰተውዕሉ!!! ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት፡ ንመላእ ህዘብና ብሓፈሻ፡ ንአባላት ምክልኻል ሃገር ድማ ብፍላይ፡ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ብጥሜትን ዓጸቦን ክቐጽዕ ዝጸንሐ ጨካን ስርዓት እዩ፡፡ ምረት ህዝብን ኣባላት ምክልኻልን ሰማይ ዓሪጉ በጨቕ ክብል እንከሎ፡ ንመዕጸዊ ኣፍ ክብል፡ ናይ ሓሶት መብጽዓታት እናሃበ ከታልለኩም ጸኒሑን አሎን፡፡ ሕጂ ድማ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ወጥሪ ንክወጽእ ክብል፡ ንዓኻትኩም ግዳይ ዘይፍትሓዊ ኵናት ንክገብረኩም፡ ዘይጠቅም ቁሩብ-ቁራቦ መጠበሪ ደሞዝ ሰሊዑልኩም ኣሎ፡፡ “እንክዝሕል ብኢድካ፡ እንክውዒ ከኣ ብማንካ” ከምዝበሃል በዘን ዘይጠቕማ መጠበሪ ከይትህመሉ ሓድራ ንብል፡፡ ንሕና ነዚ ጻውዒት እነቕርበልኩም ዘለና ተቓለስቲ ኣሕዋትኩም፡ ትማሊ-ትማሊ “ሃገር ንከላኸል ኣለና” ኢልና(አብ ጎድንኹም ኴንና ኣብ ዘይፍትሓዊ ኵናት)፡ ነዚ ጸረ-ህዝብና ንዝኾነ መንግስቲ ህግደፍ ከነገልግል ዝጸናሕና ኢና፡፡ ሕጂ ግን፡ እዚ ጨካን አረሜንያዊ ስርዓት’ዚ አብ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ፡ ህዝብናን ሃገርናን ካብ ተሸሚሞሞ ዘለዉ ዓዘቕቲ ከምዘይወጹ፡ ከም ጸሓይ ቀትሪ ሰለዝበርሃልና፡ ዘለና እንኮ ኣማራጺ፡ ነዚ አረሜንያዊ ጨካን ስርዓት’ዚ ካብ ሱሩ ምሒኻ ብምእላይ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ምድሓንን አብ ዑና መቓብሩ ሓደ ህዝባውን ደሞክራስያውን ስርዓት ምትካልን ኢዩ፡፡    

ዝኸበርኩም ውጹዓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣባላት ምክልኻል ሃገርን ምልሻን!!!        ናይ ኩላትና ጸላእቲ ውሑዳት’ዮም። ገባቲ ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ፣ አገለገልቱ፣ ብጣዕሚ ውሑዳት ሰብ ጽሩራን ዕሱባት ኮራኩሮምን እዮም፡፡ ንሕና ተቓለስቲ ውድባትኩም፣ ንስኹምን ሚልዮናት ውጹዓት ኤርትራውያንን ግን፡ ኣብ ገዛእ ሃገርና ከም ካልኣይ ዜጋን ጊላታትን ተቖጺርና፡ ወዲ ሰብ ክሓልፎ ዘይግባእ ከርፋሕ ናብራ ክንሓልፍ’ዮም ፈሪዶምና ዘለዉ፡፡ ካብ'ዚ ሕሰምን መከራን ንክንናገፍ፣ አብ ገዛእ ሃገርና ሩፍ ኢልና ብሰላም ንክንነብር ከኣ፡ ነዞም ልዕል ኢልና ዝጠቐስናዮም ጸላእቲ ኩላትና ካብ ምውጋድ ወጻኢ ካልእ ምርጫ የብልናን፡፡

ስለ’ዚ ዝኸበርኩም ውጹዓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣባላት ምክልኻል ሃገርን ምልሻን!!! ነዞም ውሑዳት ጨካናት ገዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ኣብ እንገብሮ ተጋድሎ አብ ጎድንና ተሰሊፍኩም፡ ንኣውያት ሚልዮናት ህዝብታት ኤርትራ፡ መልሲ ክትህቡን ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ክትዋጽኡን ደጊምና ንጽውዓኩም፡፡ ካብ'ዚ ሓሊፍና ኣንህቦ መልእኽቲ፡ ነዞም ውሑዳት ጨካናት ገዛእቲ ንምውጋድ አብ እንገብሮ ብረታዊ ተጋድሎ፡ ነዚ አረሜንያዊ ስርዓት ክትከላኸሉ ክትብሉ፡ ኣብ ቅድሜና ክይትጸንሑ ብጥብቂ ንምሐጸን!!! ሞቱ ንዘይተርፎ፡ መሽሚሹን ኣሪጉን ንዘሎ ስርዓት ከተድሕኑ ክትብሉ ከይትልከሙን፡ እናሓደረ ዘጣዕሰኩም ታሪኽ ከይትሓድጉን ከኣ ሕውነታዊ ምኽርና ንልግሰልኩም፡፡

ዕንወት ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ!!!                      

ዘልአለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና!!!!                            

ኣብ ዑና መቓብር ስርዓት ህግደፍ፡ ሰላም፣ ፍትሒ፣ ደሞክራስን ምዕባልን ዝነገሳ ኤርትራ ክንሃንጽ ኢና!!!!

ሓባራዊ ሽማግለ፡ ዜናን ባህልን ደምሳኤን ኤስደለን

22/10/2016