25
Mon, Jun

ዜና
Typography

 

ኣሰናዳኢት ሽማግለ ሰላማዊ-ሰልፊ ከምዝሓበረቶ ዕላማ’ዚ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ነቲ መርማሪት ኮምሽን ሕቡራት ሃገራት ዓለም፡ ንጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪታ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ደገፍ ንምሃብ ዝዓለመ’ዩ። ነቲ “ኣብ ኤርትራ ን’ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት’ (crime against humanity) ዝምጥን ክቱር ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ዘይተኣደነ ዓመጽን ስቅያትን ይፍጸም ኣሎ” ዝብል ጸብጻብ ደገፍ ንምሃብን፡ ነቶም ጸረ-ሰብኣውነት ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዘለዉ መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ቀሪቦም፡ ናይ ኢዶም ዝረኽብሉ ኩነታት ንምድራኽ ዝዓለመ’ውን’ዩ። እዚ ህዝባዊ ሰለማዊ ሰልፊ’ዚ ንክካየድ ዝተመረጸሉ ዕለት’ውን፡ ኣብ’ቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ጸብጻብ’ዚ ንከስምዕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጋባኣሉ ዘሎ ታሪኻዊ እዋን’ዩ። ስለ’ዚ ንተልእኮ’ቲ ህዝባዊ ሰለማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዘሎ ወቕትን ቦታን ብምስትውዓል ለባምን እዋናውን ዉሳኔ’ዩ። እቲ ነዚ ህዝባዊ ሰለማዊ ሰልፊ ዘዋሃህድ ዘሎ ሽማግለ’ውን፡ ካብ’ቲ ናይ ዓሚ ከም’ዚ ሕጂ፡ ኣብ ከተማ ኒው-ዮርክ ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ ዝረኸቦ ተሞክሮን ትምህርትን ደሪዑ ንንጹር ሸቶ ብንጹር ራእይን ተልእኮን ኣወሃሂዱ ይመርሖ ምህላዉ ብምስትብሃል፡ ውድብና ኤስደለ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኩሉ ኣብ ወጻኢ ዝነብርን ዓቕሙ ዘፍቕደሉን ህዝብና፡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተነዓዒቡ ተሳትፍኡን ደገፉን ንክህቦ፡ ኤስደለ ጻዊዒቱ የቕርብ። ኣብ ኩሎም ዞባታት ንዝርከቡ ኣባላቱ ከኣ፡ ኣብ’ዚ ኣገዳሲ ሃገራዊ ውራይ’ዚ ንቑሕ ተሳትፍኦም ከምዘረጋግጹ ብምትእምማን’ዩ።

እዚ ታሪኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት፡ ምዕባለታት ዝፈራረቑሉ ዘለዉ ሕሱም ኩነታት’ዩ፡ ንህዝቢ ኤርትራ። ብቐንዱ ድማ፡ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ፣ ብገበነኛታት መራሕቱን፡ ኣዕነውቲ መንግስታዊ ትካላቶምን ዝወርድ ዘሎ ኣራዊታዊ ኣደራዕ’ዩ። እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ከኣ፡ ነዚ ህግደፋዊ መዓት’ዚ ንምውጋድን ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናጽን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዘይነዓቕ ትርጉም ኣለዎ። ብሰላማዊ ሰልፊ ኣቢልካ ጥራሕ ግን፡ ኩሉ ጸገመት ህዝቢ ኤርትራ ይፍታሕ’ዩ ማለት ከቶ ኣይኮነን። ከመይ’ሲ፡ እዚ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልይዎም ዘሎ ከቢድ ናይ ብርሰት ሓደጋ፡ ካብ’ቲ ጸር-ህዝቢ፣ ጸረ-ደሞክራስን ጸረ-ምዕባለን ባህርያት ናይ’ቲ ህግደፍ ዝመርሖ ዘሎ መንግስታዊ ስርዓት ዝብገስ ስለዝኾነ። ንሱ ድማ፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝዓትዓተን፡ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኣስመራ ክሳብ ነብሲ-ወከፍ ቁሸት ናይ ኤርትራ ዝተዘርገሐ ስርዓት’ዩ። እቲ ቀንዲ ተልእኮ ናይ’ዚ ሰፊሕ ዝርገሐ ዘለዎ ስርዓት’ዚ ከኣ፡ ውልቀ-ምልክነት ዝነገሶ ገባትን ጸረ-ህዝብን ተግባራት ክሰርሕ ዝዓርቦ ስርዓት’ዩ። እቲ ንሓርነት፣ ንሰላም፣ ንደሞክራስን ንፍትሕን ዝግበር ናይ ተቓውሞ ቃልሲ፡ ነቲ ስርዓት ካብ ሱሩ ቦርቚቑ ንምውጋድን፡ ኣብ ልዕሊ ዑና መቓብሩ፡ ደሞክራስያዊ መንግስቲ ንምትካልን ዝካየድ ኩሉ-መዳያዊ ቃልሲ ክኸውን ግድን’ዩ። ውድብና ኤስደለ፡ ነዚ ሓቂ’ዚ ብግቡእ ብምግንዛብ (ዓሚ ከም’ዚ ሎሚ)፡ ኣብ ኒው-ዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝሃቦ ውድባዊ ናይ ደገፍ መግለጺ ከም’ዚ ዝስዕብ ክብል፡ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ነይሩ። ኣብ’ዚ ሎሚ (27 ጥቅምቲ 2016)፡ ዝካየድ ዘሎ ታሪኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ’ውን ንሱ’ዩ = እነሆ፦--------

   “ህልው ኩነታት ሃገርና ኤርትራ (ብጭቡጥ) እዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ዝፋራረቑ ሓቅታት ጋህዲ ገይሩ ይርከብ፡-

  1. 1.“ህዝብንሃገርንኤርትራ፡ካብስርዓትህግደፍዝኸፍእጸላኢከምዘይብሎም፤ኣራዊታዊጭካነስርዓትኢሰያስኣፍወርቂ፡ድሕረይሳዕሪኣይብቆላብዝብልእንስሳዊተግባራቱእናጨፍጨፈ፤ህዝብታትና፡ካብህልውንታሕቲካብምውትከኣንላዕሊ ኮይኖምኣብዝሰሓጉሉዘለዉደረጃኣንቆልቚሎም፡ከቢድናይብርሰትሓደጋከንጸላልዎምገይሩኣሎ።ብእኡመጠን፡ንሓርነትህዝብታትናዝግበርቃልሲ፡ብናይኣፍኣርክቡናህሪክነቅሕ፡ክውደብንክዓጥቕንግድንኮይኑኣሎ።
  2. 2.“ስርዓትህግደፍብሰንኪዝፍጽሞዘሎኣረሜናዊጭቆናን ዘስካሕክሕውርደትን፡ቁጠዐህዝብታትናገንፊሉ፡ማዕበላዊተቓዉሞኦምኣብዘስምዑሉዘልዉኩነታትምዕራጉዩ።እቲስርዓትኣዳናጊሩናይምግዛእሕልምታቱበኒኑ፡ካብህዝብታትናተሓጢጡምንጻሉን፡ደጋፊህግደፍምዃን፡ርእስኻዘድንንሕስረትምዃኑታሪኽኣግሂድዎእንሆ።ማዕበላዊ

ህዝባዊ ተቓውሞ ቅርዓታት ኒው-ዮርክ፣ ጀኔቭን ቅድሚኡ ዝጸንሑ ሰለማዊ ሰልፍታት ከኣ፡ ናይ ክዉንነታዊ ሓቂዚ፡ መግለጺታትዮም።

  1. 3.“ማሕበረ-ሰብዓለምን፡ዉዱብሕቡራትሃገራትን (//)ስርዓትህግደፍንዝፍጽሞዘሎንቡርዘይብሉነዉርታት ብምኹናን፡ኣብልዕሊህዝብታትኤርትራ፡ን’ገበንኣብልዕሊሰብኣዉነት’ ( crime against humanity) ዝምጥንበደላትዝፍጽምዘሎ ስርዓትምዃኑከቃልዑይርከቡ።ኣፍሪቃዊሕብረትውንእንተኾነ፡ኣብታሪኹገይርዎብዘይፈልጥሙሉእድምጺ፡ስርዓትኢሰያስ ኣፈወርቂንግብረ-ሽበራዊሓይልታትብምድጋፍ፡ዞባዊሰላምንምርግጋእንዝዘርግገበናትብምፍጻሙ፡ብናይውድብሕቡራትሃገራት ናይጸጥታባይቶ፡እገዳክግበረሉንክቕጻዕንምጽውዑዝፍለጥዩ።በቲዞባዊማሕበርኢጋድንኣባላትሃገራቱንዉንእንተኾነ፡ካብ ዝኹነንንዝፍንፈንንዓመታትኣቑጺሩኣሎ።………… እዚብመርማሪትኮምሽን ዉ//ቀሪቡዘሎጸብጻብከኣመቐጸልታኡ ምኻኑ፡ግቡእኣኽብሮትንምስጋናንክወሃቦምንንቡርዩ፡፡ነቲዝፍጸም ዘሎገበናትዝምጥንመቕጻዕቲንክብየነሉዝጽዉዕሰለማዊናይደገፍሰልፍታትምክያዱ ድማ ፍትሓዊ’ዩ፡፡………….
  2. 4.“እቲራብዓይንመሰረታውንሓቂ፡ንበዓል-ቤታዊኩነታትሰውራናዝምልከት'ዩ፡፡እቲ፡ንሰውራናማዕረዕድሜኡከሳቕዮ ዝጸንሐንዘሎን፡ሕቶብቑዕንዱልዱልንመሪሕውድብ፡ሎሚ'ውንከምትማልየሳቕዮምህላዉ'ዩ።ኣብ'እዋን'ዚ፡ህዝብታት ኤርትራንዓለምን፡ንነውራምስርዓትህግደፍምሒርተጸይፎምዎንተነጺሉሉንዘሎእዋን'ዩ፡፡ማይ-ቤትፖለቲካዊስልጣኑ'ውን ጸቢባቶ፡ሓድሕዱክመናጨትንክበላላዕንዝውዕልዘሎስርዓት'ዩ፡፡ቁጠዐህዝቢገንፊሉ፡ናይደሞክራስያዊለውጢጠለቡ፡ኣብቲ ዝለዓለጥርዙዓሪጉኣሎ፡፡ንሱጥራሕዘይኮነ፡ሕሱምጭካኔስርዓትህግደፍ፡ህላወንቀጻልነትንህዝብናናብከቢድናይብርሰት ሓደጋብምንቁልቋሉ፡ነቲንለውጢዝካየድቃልሲ፡ኣፍኣርክቡገይርዎኣሎ፡፡

     “መሪሕ ሰውራዊ ደሞክራስያወዊ ሓይሊ፡ ኣብ ኣዝዩ ድኹም ኩነታት ብምህላዉ፡…… ህዝብታትና፡ ንቑሕ፣ ወሳንን ውዱብን ተሳትፎኦም ኣብ ዘረጋግጹሉ ብራኸ ከይበጽሑ፡ ቁጡዕ ማዕበላዊ ተቓውሞኦም ብፍኑው ኣገባብ ክገልጹ ገይርዎም ይርከብ። እዚ ድኹም ክዉንነት ደምበ-ሰውራና ከኣ፡ ነዚ ኣሪጉ ዝበስበሰ ስርዓት ህግደፍ ምቹእ መቐነይን መሕብእን በዓቲ ኮይንዎ ኣሎ፡፡ ብእኡ ጥራሕ ከይተሓጽረ፡ ካብ ልጓም-ኣልቦ ትምክሕተኛ ባህርያቱ ብምጋስ፡ ነቲ ገዛእቲ ዘስረጽዎ ድሕረት ዝያዳ እናኣሰራሰረ፡ ህዝብታትና፡ ብሃይማኖት፣ ብኣውራጃን ዓሌትን ክፈላለዩን፡ ተቓውሞታቶም ንከየስምሩን ይገብሮም ኣሎ፡፡……… ናይ’ዚ ህግደፍ ዘካይዶ፡ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝብታትና ዝኾልፍ ድሑር ኣረኣእያ ቀንዲ ዋኒኑ፡ ብቑሕ ተሳትፎ ሓፋሽ ህዝብታትና ፡ ሓደ ዱልዱል ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ንከይዓኩኽን ብሰውራዊ ማዕበሉ ንከይልብልቦን፡ ዕድመ ጸረ-ህዝቢ ስርዓቱ ንምንዋሕንዩ፡፡

             “እዞም ኣብ ቅርዓታት ኒው-ዮርክ፣ ጄኔቭን ካልኦት ኩርንዓት ዓለምናን እነካይዶም ህዝባዊ ምንዕዓባት፡ ነቲ ብኣጻራይት ሽማግለ // ዝቐረበ ሓቀኛ ጸብጻብ ካብ ምድጋፍ ሓሊፉ፡ ነዚ ክሳዳዊ ሕቶ ምጥንኻር መሪሕ ውድብን ቀጻልነት ዘለዎ ውዱብ ቃልሲ ንሙሉእ ሓርነትን ከቋምት ከድልይዩ፡፡ ከመይሲ፡ ኣብ ኤርትራ ንክረጋገጽ እንደለዮ ለውጢ፡ እቲ መሰረታውን ወሳንን ሓይሊ፡ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉን መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሉንዮም፡፡ ስለዚ ድማ ውድብና ኤስደለ፡ "እቲ በትሪ ኣብ ኢድካ (ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ) እቲ ተመን (ስርዓት ህግደፍ) ድማ ኣብ እግርኻ’ዩ" ክብል ይፈቱ፡፡ ውድብና፡ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ኣብቲ ድሕሪ ናይ ኒው-ዮርክ ህዝባዊ ሰልፊ ዝካየድ ሰፊሕ ሰሚናር፡ ነዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ሓቅታትን ካልኦት መሰረታዊ ዛዕባታትን ኣልዒሉ ብምዝታይ፡ ናብ ብሱል መደምደምታ ንክበጽሕ ዘለዎ ትጽቢት ልዑልዩ፡፡ ንዘሕልፎም ቅኑዓት ውሳኔታት ንምዕዋት ድማ፡ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፊ ክረባረብ ምዃኑ የረጋግጽ።” ዝብል መግለጺ’ዩ ሂቡ ነይሩ። ……………… [ዓሚ ከም’ዚ ሎሚ (ብ27 ጥቅምቲ 2015)፡ ኣብ ኒው-ዮርክ ንዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ብኤስደለ ዝተውሃበ ውድባዊ መግለጺ]

ውድብና ኤስደለ፡ ናብ’ዚ ናይ ሎሚ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሃለወ፡ ነቲ ዓሚ ዝሃቦ ደገፍ ኣስሚሩሉ ካብ ምሕላፍ ንላዕሊ ዝውስኾ የለን። ህዝብና ሎሚ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ የብሉን። ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 25 ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ከኣ፡ ብክፍጽሞም ዝጸንሐን ዘሎን ትንፋስ ዘይህብ ጸረ-ሰብኣውነት ጭካኔኡ፡ እነሆ ህዝብታትና ካብ ህሉው ንታሕቲ ካብ ምዉት ከኣ ንላዕሊ ኮይኖም ክሰሓጉን ከቢድ ናይ ብርሰት ሓደጋ ከንጸላልዎምን ይርከቡ። ኣንጻር’ቲ ስርዓት ክካየድ ንዝግብኦ ቃልሲ ድማ “ኣፍ-ኣርክብ” ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ከም ህዝብን ሃገርን ክንህሉን ክንቅጽልን ስለዘለና፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ናይ ምቅላስ ጉዳይ፡ ካልእ ኣማራጺ ዘይብሉ ናይ ህላወ ጉዳይ ኩይኑ እነሆ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ስርዓት’ዚ ንምውጋድ ይኹን ንርሁው መጻኢኡ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ እቲ መተካእታ ዘይብሉ ወሳኢ ዓቕሚ፡ ኣብ ኢዱ (ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ)’ዩ ዘሎ። እቲ ካልእ መወሰኽታ’ዩ። እቲ ኩሉ ዝከኣሎ ወሳኒ ዓቕሚ ህዝቢ፡ ነቶም ኩሎም ዝተኾልፉ ባህግታቱ ክዉን ንክገብር ግን፡ ክነቅሕ፣ ክውደብን ክዓጥቕን ይግባእ። ብወሳንነት ሓፋሽ ዝኣምን፤ ንንቑሕን ቀጥታውን ተሳትፎ ህዝቢ ዘተኣናግድ፤ ዘይተጓደለ መሰል ዜጋታትን መሰል-ርእሰ-ውሳኔ ብሄራዊ ህዝብታትን ንምርግጋጽ ዝቃለስ፤ ደሞክራስያዊ ስርዓት ብምትካል፡ ሰላምን ግዝኣተ-ሕግን ንምስፋን ዝተግህ፤ ቅኑዕ መስመር ዝጨበጠ፡ ተዛሪቡ ዘስምዕ- መሪሑ ከኣ ዘድምዕ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ንምጉልባት ክካያድ ዝግብኦ ቃልሲ ከኣ፡ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት’ዩ። ዋሕስ ሎምን መጻእን ከኣ ንሱ ጥራህ’ዩ። ነዚ ወሳኒ ሃገራዊ ውራይ ንምዕዋት ድማ፡ ውድብና ኤስደለ ወትሩ ኣብ ቅድሚት ኣሎ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ኤስደለ

27 ጥቅምቲ 2016