18
Sun, Feb

ዜና
Typography

ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ)

ብደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ(ደምሳኤ)፡ ንዝኽሪ 7ይ ዓመት ስውኣት ድዖት ኣመልኪቱ ዘውጽኦ ውድባዊ መግለጺ

ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝኾውን ፖሎትካዊ ዕጥቃዊን ቃልስ ክካይዶ ኮሎ መሬታዊ ሓርነት ጥራይ ንምርካብ ዘይኮነ መሬታዊን ህዝባዊን ማለት ኩሉዓይነት ሃይማኖታዊ ብሄራዊ ካብ ዝናኣሰ ክሳብ ዝላዓለ መሰል ዝክበረላ ከይፈርሐን ከይተሸቅረርን ዘነብረላ ደምከራሳያዊት ኤርትራ ንምህናጽ እዮ ነይሩ ። መዳረግቲ ኣልቦ ዝኾነ ናይ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ይከፍል ዳኣምበር ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን፡ ሰርዓት ህግደፍ ባህግን ድልትን ህዝቢ ኤርትራ ብምጭዋይ ድልይት ህዝቢና ኮንቱ ኾይኑ። ህዝቢና ካብ ደልሃመት ናብ ዘኽፍአ ደልሃመት ካብ ዘኣቱ አኖሆ ርብዒ ዘመን ኮይኑ ኣሎ ።

 

 

ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ካብ ጸባሕ ናጽነት ጀምሩ ኣስማት እናጠመቐ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሳሆ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ብሓፈሻ፡ ለይቲ ካብ ገዛዊቶም እንደ ወሰደ ክርሽንን ከኣሰርን ጸንሑን ኣሎን፡፡ ካብ ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ክወርዶም ዝጸንሐ ኩሉዓይነት ግፍዒታት ኣብ ህዝቦም ኮነ ኣብ ነብሶም ካብ ዝውርዶም ግፍዒን ውርደቲን ንምክልኻል ድማ፡ ንበጃ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝሓለፉ ጀጋኑና እንዝንከሮሉ ዕለት’ዩ ። ንሱ ከኣ እቲ ካብ 25-29/09/2009 ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ውጹዓት ደቂ ብሄረ-ሳሆ ኣብ ዲዖት ብዝፈጸሞ ጃምላዊ ጭፍጨፋ ዝሓለፉ ሰማእታት ንምዝካር’ዩ። ስለዚ እዝም ጀጋኑና “ስደት መፍትሒ ኣይኮነን፤ ትማሊ ንናጽነትና ዋጋ ከፍልና፡ ሎሚ ድማ ንሓርነትና ዋጋ ክንከፍል እና” እሎም በጃ ዘሓለፉ ጀጋኑና ደቂ ብሄረ ሳሆ ናይ ድዖት ንዘከረሉ ዕለት እዩ። ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ዕጥቂ ሓንጊጦም ኣንጻር ገባቲ ሰረዓት ህግደፍ ዝገጠሙ ጀጋኑና እንዘከረሉ ዕለት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ውጽዕ ህዝቢና ከባቢ ደዖት ኣሰር ንጀጋኑ ከይክተል ተባህሉ ብኣልማማ እንስቲን ቆልዕትን ሸማግለታትን ህዝቢ ሳሆ ብከብድ ብረትን ነፈርቲን ብፉሉይ ሓይሊታትን ዝተጨፈጨፈሉ ጀምላዊ ህልቅት፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ብሄረ ሳሆ ዝተፈጸመሉ ዕለት እዮ። ሰለዚ አምባር እዚ ዕለት እዚ፡ ኣሰር ፍትሓዊ ሕቶኦም እንከተለሉን መብጻዓና እንሕድሰሉን ኣርማ ሓርነታዊ ቃልሶም እነልዕለሉን ዕለት ኮይኑ ኣሎ። እናተዘከረ ከኣ ክነብር’ዩ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ሳሆ እዚ ዕለት ካብ ዝኾነ ዕለት ንላዕሊ ብፉሉይ አንቀዘየሉ ዕለት ይኾን ዳኣበር ኣሰር ጀጋኑና ብምኽታል፡ እዚ ውረደተኛ ዝኾነ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሱሩ ብምእላይ ደምክራሳየዊ መሰላትና ንምርግጋጽ ደምክራሰያዊ ምቅስቃስ ሳሆ ኤረትራ (ደምሳኤ) ኣብ ኤርትራ መሰላት ብሄራትና ብኩሉ መዳይ ንምርገጋጽ ኣብ ከቢድ ቃልስ ንርከብ፡፡ ስለዚ እምባር ህዝቢ ሳሆ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓፈሻ ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልስ ክዓስልን ገባቲ ስረዓት ህግደፍ ህዝቢናን ሃገርናን ለክሙ ዘወደቅ ዘሎ ያዕ ከንብለን፡ ኣብዚ ታርካዊ ዕለት ጻዋዒትና ነቕርብ። ብካላኣይ ሸነኽ ደምበ-ተቃዎሞ ኤርትራ ልኣዊን ዘይመሰራታዊያን ፍልልያቱ በጉቡእ ኣማሓዲሩ፡ ንህዝብን ሃገርን ንምደሓን ቀዳምነት ሰረዑ፡ ቅልጸሙ ኣስምሩ ግደታዊ ሓላፍነቱ ከዋጽአ ንጽውዕ፡፡ ደምክረሳያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ(ደምሳኤ )፡ እዚ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣልኻ ህዘቢን ሃገርን ካብ ምብተታንን ብርሰትን ንምድሓን ኣብ ዝግበር ቃልስ ኩሉ እንትናዊ ዋጋ ክኽፈል ጸንሑን ኣሎን። ኣብዚ ታርኻዊ ዕለት’ዚ ድማ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ኩሉ እንትናዊ ዋጋ ክኽፍል ምኻኑ የረጋገጽ ።

መሰል ብሄራትና ብውዱብ ብሄራዊ ቃልስና ክራጋገጽ እዩ!!

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ብዝሓበረ ቅልጽምና ከወድቅ እዮ!!

ዘላአለማዊ ዝክርን ክብርን ነሰማእታት ድዖት!!

                                          ድምክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ )

                                                       ቤ/ጽ ዜናን ባህልን

                                                    29 መስከረም 2016