05
Wed, Oct

ግጥሚ
Typography

ካብ ዘመን ጥሪ - ለካቲት 2018 ቅጺ. 4 . 7 

 

ዓመት መጸ ከኽብሮየ ዚ` መዓልቲ

ኣብ ልበይ ትርጉም ኣልዎ ለይቲ ምስ መዓልቲ

ቃላት ይሓጽሩኒ ክገልጽ ንጓል ኣንስተይቲ

          ኣደይ እንተበልክዋ እታ ወላዲተይ

          ሓብተይ እንተበልክዋ እታ መኽበሪተይ

          ፍርቂ ጎነይ እወ እታ በዓልቲ ቤተይ

ንሳ ዝወለደቶም ጀጋኑ ይበሃሉ

ንሳ ዘጥበወቶም ተመራሚሮም ካብ ሕማማት የድሕኑ

ሓዚላ ዘዕበየቶም ገበርትን ሓደግትን ይኾኑ

          ጓል ኣንስተይቲ ዝብሉኺ እንታዩ ብልሓትኪ

          ለይትን ቀትርን ሰሪሕኪ ደኺመ ዘይወጸኪ

          ስድራኺ እፎይ ተበሉ ዘዕረፍኪ `መስለኪ

ንዓኺ ዝሃበ ንመን ሂቡ

ናይ እዝግሄር ትኣምር ኣባኺ ዓሊቡ

ፍቕርን ለውሃትን ኣባኺ ዓንቢቡ

          እንታይሞ እዛ ዓለምና ቄናን ዝሚዛና

          ክንዲ ካሕሳኺ ተጻዒኑኪ ድርብ ጭቖና

          ማዕርነትኪ ተገፊፉ ከይትቛደሲ ካብ ናይ ዓለም ማና

መኣስሞ ትሕለሊ ኣንቲ ጅግና ወዓሮ

እምቢ ደኣ በልክዮም ኣልዒልኪ እምባጋሮ

ፍትሒ ይንገስ ኢልኪ ታሪካዊ ጅማሮ

          ወዮ ሽዑ ዝወላዕክዮ ሽግ ሓርነት

          ልዕሊ 100 ዓመት ኣቚጺሩ ቃልስኺ ጸረ ፍትሓዊ ግህሰት

          ግን ገና ዘይተወደአ ጉዕዞ ኣሎ መሊኡ ክደምቕ እቲ ዓወት

እወ! ንማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት

ኣብ ገዛን ግዳምን ማዕረ ክብረት

ሰብ ኣይትፈላልይዎ ናይ እዝግሄር ፍጥረት

ጾታዊ ፍሉይነት በደል ኣይኮነን ጥራሕያ ዝበለት

እምበር ህይወት እናሃበትዶ ህይወት ምሰኣነት

ጠኒሳ ዝወለደት፡ ወሊዳ ዘዕበየት

ክብረት እምበር ኣይግበኣን ከልበትበት

ጉዕዞ ሓርነት ኣይኮነን ናይ በይና

ደቂ ተባዕትዮውን ኣይንረስዕ ውራይና

ኣንቃዕሪርና ክንሪኤን ንጀምር ንኹለን ኣሓትና

ብቐደሙ`ውን እኮ ንሕና ኢና ዓሚጽና

መሻርኽትና እምበር ኣይኮናን ጊሎትና

ብዘይከአን ትጽልምት ገዛና

ክብሪ ንሃበን ንዓና ክሕሸና

         

                                                             ካብ ደጋፊ ፍትሓዊ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ንዝኽሪ 8 መጋቢት 2018