07
Sun, Mar

Loose routine sympathetic rough overwhelming distinction africa
ግጥሚ
Typography

ስለምንታይ ግን፧

ብ.ጴጥሮስ ተኽሉ፡(ሓላዪ)25/07/2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . 

መሰልካ ክትመዝን፣ ፈውሶ’ቲ መርዘን

ኣይትፍኮስ ርዘን!  ብጭብጢ ግን ሓዘን፡

    ካብ ኣፍልጦኻ ንላዕሊ ሓያል ክትበሃል

    ብምግዳስ ጠለብ ህዝቢ ምስትብሃል

    ብፍትሒ ዝሰሓል በሊሕ ከይደሃል

    ህዝባዊ-ጠለብ መልስ ክብል ከሎ ሃልሃል፡

ሕልናዊ መግብኻ ሓቂ

ንቅንዕናኻ ዘይንከ ስንቂ

ንኹሉ የአንጊዱ ዘዕገበ

ቅቡል’ዩ! ዘይብሉ ዝድርበ፡

    ገምጋም ግበረሉ ፍረ ጻዕሪ

    ብኸንቱ ኣይተሕልፎ ጊዜኻ ከተማዓራሪ

    ልዕሊ ኹሉ እምነት ዝጎደላ ፍቕሪ

    ናብ ምፍራሳ’ያ ይትረፍዶ ከተዕሪ፡

እምነትካ ዘርጒድ ተረድኦ

ብተግባር ዝስነ ኣስተዋጽኦ

ንሓደ ሓቊፉ ንሓደ ዘይጎድኦ

ብርግጽ ዘይከሓድ ፍረ ኣለዎ፡

    ዓቕምኻ ፍለጥ ኣብ ምንታይ፧

    ደፋእ ድንኩል ዲኻ ደፋእ ተስታይ

    ምህርትኻ ሕፈስ ኣብ ሕርሻ

    ቆፎታትካ ምላእ ሽረብ ካሻ፡

ነጋዳይ ዲኻ፧ ንገድ፣ ምሁርዲኻ፧ ምሃር

ህዝቢዩ ወሳኒ ዝመርሕ ንደሓር

ንሃገርካ ካብ ትኾና ቅሓር

ስለምንታይ ግን! ከምዚኾይንና፧ ኢልካ ካብ ተሞክሮ ተመሃር።