24
Wed, May

                ቀዳሞትስ ብፖለቲካ ንነጻነት ሞጊቶም

                ዳሕሮዎት ካኣ ተቓሊሶም ነጻነት ኣምጺኦም

                ዝተርፉ እውን ፈልሲ ሓርነት መስሪቶም

                መንእሰይ ግደኻ ብዓወት ሓርነት ክትድብሶም

                መክቶም ንዓመጽቲ ክጠፍኡ ብሱሮም

                ሻምላኻ ኣልዕሎ ንህዝብኻ ኣድሕኖም።

 

 

Read more ...

Prospects historians crawled horizon

መሰልካ ክትመዝን፣ ፈውሶ’ቲ መርዘን

ኣይትፍኮስ ርዘን!  ብጭብጢ ግን ሓዘን፡

    ካብ ኣፍልጦኻ ንላዕሊ ሓያል ክትበሃል

    ብምግዳስ ጠለብ ህዝቢ ምስትብሃል

    ብፍትሒ ዝሰሓል በሊሕ ከይደሃል

    ህዝባዊ-ጠለብ መልስ ክብል ከሎ ሃልሃል፡

Read more ...

ዘመን ማህደር ኩሉ ትሰትር

ምህርቲ ተርእዮታት በብሓደ ተዘክር

ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ትሕብር

ተበጊሳ ክትስንድ ደሞክራስያዊ ማዕበል፣

Read more ...

ኣንታ ደራሲ ጸሓፊ ወራቂ

እቲ ቃላትካ ይበልጽ ካብ ኣልማዝ ካብ ወርቂ

ሰነድ ኢኻ፣ መጽሓፍ፡ ናይ ታሪኽ ብራና

ኩሉ ኣዋህሊልካ ትሕብር ህዝብና፡

Read more ...