05
Wed, Oct

ርእሰ-ዓንቀጽ
Typography

  "ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን"

ሃገርና ኤርትራ መዳርግቲ ብዘይብሉ መስዋእቲ ናጽነታን ልዑላውነታን ዘውሓሰት ሃገር' እነተዀነት፣ እቲ ብኢደ ወነኑ ኣብ ስልጣን ተወጢሑ ዓሰርተታት ዓመታት ብዘይቅዋምን ሕግን ንህዝብና እናድመየን እናበታተነንክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት፡ ሃገርና ናብ ጐደና ጥፍኣት ይመርሓ ምህላዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።

ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ሃገራውያን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት፣ ብዝተወደበን ብዘይተወደበን መልክዕ፣ ተቓውሞኦም ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይወዓሉን። ምታቶም ብሓባር ንምጽንባር ከኣ ብዙሕ ጻዕርታት ከም ዝተኻየደ ዝተፈልጠ ኢዩ። ከም መቐጸልታ ናይ'ቲ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት፡ "ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን"ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ናይ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ዝተዓደመ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክጋባእ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና "ኮቪድ-19"ክፍጸም ኣይተኻለን። ይኹን'በር እዚ ኣገዳሲ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ነቲ ብኣካል ምርኻብ ጸገመ ኩነታት ሰጊረን ብኤለክትሮኒካዊ (ቭርችዋል) ኮንፈረንስ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ዝኣክል፡ ኣብ ቀጻሊ ዘተን ምይይጥን ጸኒሐን። ንኩነታት ሃገርን ሓባራዊ ዕዮ ተቓውሞ ሓይልታትን ብዝምልከት ከኣ ኣብ ኣገዳሲ መዳያት ተዋሃሂደን ክሰርሓ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሓ ንመላእ ህዝብን ፈተውትን ይገልጻ።

ናብ'ዚ ናይ ምውህሃድ ስምምዕ'ዚ ንምብጻሕ ደረኽቲ ዝነበሩ ቀንዲ ምኽንያታት፥

 • ኣድላይነት ምልጋስ ምልካዊ ስርዓት፡ እዋናዊ ጠለብ ህዝብና ስለ ዝዀነ፡ ህጹጽ ዝተወሃሃደ ዕማም ኩለን ፖለቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ ዝጠልብ ብምዃኑ፤
 • ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሐ ናይ ጥልመትን ክሕደትን ተግባራት መላኺ ስርዓት፡ ኣብ' መድረኽ' ጐሊሁ ይርአ ብምህላዉ፤
 • መላኺ ስርዓት፡ ብዝኽተሎ ፍሹል ውሽጣውን ግዳማውን ፖሊሲታት፡ ሎሚ ሃገርና ኣትያቶ እትርከብ፡ ንህላዌኣ ዝፈታትን ከቢድ ፖለቲካውን፡ ማሕበረ-ቁጠባውን ቅልውላዋት ብምህላውን፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መሪር ስቓይን መከራን፡ ፍልሰት መንእሰያቱን እናበኣሰ ብምቕጻሉ፤
 • ዞባውን ኣህጉራውን ውድድራት ዝፈጠሮም ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ሃገርና የንጸላልዉ ብምህላዎም እዮም። 

ስለዚ እዚ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ፣ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብተወፋይነትን ብሓላፍነትን ክቕረብሉ ዝጸንሑ ብምዃኑ ኣብ ቃልስታት ደምበ ተቓውሞ፡ ሓደ ካብ'ቶም ኣገደስቲ ምዕራፋት ክኸውን ተስፋ ዝግበረሉ'ዩ።  

 1. ዕላማ መስርሕ ምውህሃድ

ንስርዓት ህግደፍ ብምእላይ፣ ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ንምትካል፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ኣገደስቲ መዳያት ዓቕምታቶም ብሓባር ጠርኒፎም ዕቱብ ቃልሲ ንምክያድ ኢዩ። ሓድነት ህዝብና ንምርግጋጽን፡ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርና ንምዕቋብን፡ መሰል ህዝብና ንምውሓስን ንምሕላውን፡ ብዘይካ ብሓባር ተጠርኒፍካ ምቅላስ ካልእ ኣማራጺ መንገዲ ከምዘየሎ ካብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ተገንዚብና ኢና። ካብዚ ብምብጋስ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ንምልጋስ፡ ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ስትራተጂ ቃልሲ ንምድላውን ንምትግባሩን ሓባራዊ ቃልሲ ንምክያድ እዩ።

እዞም ኣብ ታሕቲ ክታሞም ኣስፊሮም ዘለዉ ሓይልታት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሓቅታት ብምንቃል፥  

. ንኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ዝሓቁፍ ሰፊሕ ጥርናፈ ብዝምልከት ቀጻሊ ልዝብን ዑቱብ ስራሓትን ኣድላመጽናዕትን ከካይዱ

ማዕረ ማዕሪኡ፡ ናይ ሓባር ስራሕ ንምክያድ ኣብዞም ትሕት ኢሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ናይ ቃልሲ መዳያት፣ ሓይልታት ዕማም ብምቛም ተወሃሂዶም ክሰርሑ፤

ነቶም ብሓባር ክካየዱ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሓሎም ዕማማት ዘሰላስሉ ሓባራዊ ሓይልታት ዕማም ንምቛምን፣ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕምታት ንምቕራብን፣ ዝከኣሎም ከበርክቱ፤

. ሓባራዊ ሓይልታት ዕማም ተልእኾኦም ብዘይ ዕንቅፋት ክፍጽሙ ዘኽእልዎም ዝርዝር መምርሕታት ብሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክዳለወሎም፣ ተሓታትነቶም ከኣ ንሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክኸውን ተሰማሚዖም።

 1. ምቛም ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ሓይልታት ዕማምን

ኤርትራ ሃገርና ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋታት ኣሊኻ መዋጽኦ ንምርካብ ዘኽእል ናይ ምውህሃድ መደባት ብምስራዕ፣ ንኹሉ ንጥፈታት ዘማእክል ኣወሃሃዲ ሽማግለ ኣብ'ዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ዝተፈላለያ ናይ ቃልሲ መዳያት ዝሰርሑ ሓይልታት ዕማምን ይቖማ። ዘድምዕ ስራሓት ንኽትግበር፣ ኣመሰራርታ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብቀንዱ ኣብ ዓምን ክእለትን ዝምርኰስ ኰይኑ፡ ንብዙሕነትን ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሚዛናትን ኣብ ግምት ዘእተወ ይኸውን። ኣብ' መስርሕ' ዝተቐራረበ ፕሮግራም ዘለወን ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍጹም ሓድነት ክገብራ ምትብባዕ።

. ኣዋሃሃዲ ሽማግለ

ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብኩሎም እቶም ዝተሰማምዑ ሓይልታት ቐውም። ዕማማቶም ኣብ ምክያድ ብዕቱብነትን ብሓባራዊ ምርድዳእን (ኮንሰንሱስ) ይሰርሑ።  ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብሓደ ካብ መንጎኦም ዝተመርጸ/ት ተማእኪሉ፡ ንዝቖሙ ሓይልታት ዕማም የማእክል።

. ምቛም ሓይልታት ዕማም

ድሕሪ ስምምዕ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብቕልጡፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ መዳያት ናይ ቃልሲ ብሓይልታት ዕማም ተወዲቦም ይሰርሑ። ኣቃውማ ሓይልታት ዕማም ኣብ ዓቕምን ክእለትን ዝተመርኰሰ ይኸውን። ሓላፍነቶም ከኣ ኣብ'ቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ዕማም ዝተሓጽረ ይኸውን።

. ናይ ቃልሲ መዳያት ሓይልታት ዕማም

 1. ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ
 2. ኣብ ዜናዊ መዳይ
 3. ኣብ ህዝባዊ ምልዕዓል
 4. ኣብ መዳይ ሓበሬታን ምክትታልን
 5. ካልእ ተወሳኺ ከም ኣድላይነቱ፣ ሓይሊ ዕማም ብስምምዕ ክምስረት ይከኣል።

ውድቀት ንመላኺ ስርዓት ኤርትራ!

ህዝቢ ኤርትራ ክብሩን ሓርነቱን ተሓልዩ ንዘልኣለም ይንበር!

 

25 ሰነ 2020