05
Wed, Oct

ርእሰ-ዓንቀጽ
Typography

እወ - ወዮ ደኣ መዓልቲ መዓልቲ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክንገብሮ እቶም ስዉኣት እውን ኣይሕጎሱልናን እምበር፡ ኤርትራዊ ዘይተሰወኣላ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን የላን። ስለ ዝኾነ ከኣ በጃ እታ ከም ብሌን ዓይንና እንሪኣ ሃገርናን በጃ እቶም ተመንዮም ዘይረኸቡ፡ ርእዮም ዘይጸገቡ ህዝብና ዝሓለፉ ኣሻሓት ቀያሕትን ጸለምትን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ብኽብሪ ክዝከሩ ዝግባእ`ዩ። ንሶም ንጽቡቕና እዮም ሓሊፎም። ህግደፍ ግን ንጥፍኣትና ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን። ህግደፍ ብዝገበሮ እከይ ተግባራት ክብሪ ስዉኣትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ ኣይግባእን፡ ሃየንታ ኣለዎ!!

ንሕና 20 ሰነ መዓልቲ ስዉኣት ኢልና ከነኽብር ከለና እቶም ኩሎም ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ዝተሰውኡ ካብ ኣብራኽ ውጹዕ ህዝብና ዝወጹ መንእሰያትና ማለትና ስለ ዝኾነ ነቶም ብትእዛዝ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ህግደፍን ምእንቲ ሓርነት ዝተሰውኡ ብሉጻት ዜጋታትና ማለትና እውን እዩ። ስለዚ 20 ሰነ ንኢሳይያስን ንሱ ዝመርሖ ናይ ጥፍኣት ጉጅለን ዝምልከቶም ኣይኮነን። ንሶም`ሲ ፈቐዶ ድግስ ኣይከሰርናን እናበሉ ደኣ ኣድራጋ ይብሉዑ’ምበር ህዝብናስ ክንደይ’ባ ከሲሩ!

ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን መስዋእቲ ምኽፋል ደይ መደይ ኢልካ ትኣትዎ ክቡር ዋጋ ምዃኑ ዝስሕቶ ዜጋ የለን። ድሕሪ መስዋእቲ ከኣ ራህዋን ሰላምን፡ ቅሳነትን ብልጽግናን ክትጽበ ባህርያዊ እዩ። ዘይባህራያዊ ዝገበሮ ግን ክፋእ ዘሪኡ ንኽፋእ ከመሓድር ዝነብርን መስዋእትና መሊሱ ክቕጽልን ዝገብር ኣካይዳ ህግደፍ ጥራሕ’ዩ። ምእንቲ ሰላምን ቅሳነትን ክብል ህዝቢ ኤርትራ ካብ ክኸፍሎ ዝግበኦ ንላዕሊ ከፊሉን ይኸፍል ኣሎን። እዚ ከም ንቡር ወይ ግድን ክሕለፍ ዘለዎ ነገር እዩ ኢልካ ብህግደፍ ርዒምካ ምኻድ ግን ኣይ ንነብስኻ ኣይ ንህዝብኻ ከንቱ ኮንካ ምትራፍ`ዩ።

ንሕና ኤርትራውያን ንስደትን ንዓጸቦን ዝተፈጠርናን ዝተፈረድናን ኣይኮንናን። ከም ካልእ ኩሉ ኣንቃዕሪርና እንሪኦ ሕብረተሰብ፡ እዛ ዓለም ኮሪዕና ክንረግጻ ዝግበኣና ክቡር ባህልን ታሪኽን ዘለና ሕብረተሰብ ኢና። ብሰንኪ ህግደፍ ግን መግለጺና ተናኸስትን ጻሕተርቲ ኲናትን፡ መግለጺ ስደትን ዓጸቦን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣረጋውያን ጠወርቲ ዝሰኣኑሉ፡ ዝሞቱ ቀበርቲ ዝስእኑሉ ሕማቕ ዘበን በጺሕና ኣለና። እዚ ከምኡ ኮይኑ ግን ድማ ናይዚ ኩሉ ጸገም ጠንቂ ሕመቕና እዩሞ ደጊም ንምዕራዩ መደባት ሰሪዕና ኣለና ኢሉ ዝሰርሕ መንግስቲ እንተዝህሉ፡ ህዝቢ ኤርትራ ይቕረ በሃላይ እዩ`ሞ ዝሓለፈ ኩሉ ረሲዑ ገጹ ኣብሪሁ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ለይትን መዓልትን ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ኮይኑ ምስራሕ ኣይምጸገሞን። እንተኾነ ናይዚ ኩሉ ጸገም ሎሚ ኣመሪካ - ጽባሕ ወያነ ድሕሪ ጽባሕ ናይ ውሽጥና ጸላእቲ እናበሉ ጸላእቲ ክፈጥሩ ምስ ዝሓድሩ መራሕቲ ክሓልፈልና እዩ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ። መራሕቲ ህግደፍ ህዝቢ ክሓልፈሉ ዘይደልዩ ሓሳዳት እዮም። ሰብ ሃብቲሙ ኢሎም ዝርምሱ፡ ካብ ናተይ ገዛ ናይ እከለ በሪኻ ኢሎም ኣባይቲ ዘፍርሱ፡ ቆልዑ ጎቢዞም ኢሎም ኣብ ክንዲ ዝሕጎሱ ፈቐዶ በረኻን ምፍንቃል እምንን ዘዋፍሩ መራሕቲ ሒዝካ ክሓልፈና እዩ ኢልካ ምጽባይ ጌጋ`ዩ።

ህግደፍ ንጥፍኣትና ዝተዓጥቀ ሓይሊ እዩ ስርሑ ከኣ ይሰርሕ ኣሎ። ስራሕና ዘይንሰርሕ ዘለና ንሕና ኢና። ብዘይ ምስምማዕናን ቀዳምነታትና ብዘይምስራዕናን ስደትናን ዕምሪ ህግደፍን ነናውሕ ኣለና። ንሕና ከም ህዝቢ 20 ሰነ ካለኦት ስዉኣት ከይወሰኸት ብኽብሪ ክትዝከር እንተደሊና ነቶም መዓልቲ መዓልቲ ካለኦት ስዉኣት ክውሰኹ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ስልጣን ክእለ ክንገብር ኣለና። ካብዚ ወጻኢ እንተስ ብተልእኾ እንተስ ብግርህና ካብ ጸረ ህግደፍ ምምካት ወጻኢ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ከሃውቱቱና ዝፍትኑ ዘለዉ ኣካላት ብእዋኑ እናኣለለና ካብቲ ንሶም ዝፈጥርዎ ኣጀንዳ ከይንጥሕል ክንጥንቀቕ ኣለና። ናይዚ እዋን ኣተኩሮና ህግደፍ ካብ ስልጣን ምእላዩ ጥራሕ ክኽውን ኣለዎ።

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዉኣትና

ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ