05
Wed, Oct

ርእሰ-ዓንቀጽ
Typography

 

ደጊም ደሃይ ሰላምን ወረ ሰላምን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይቃላሕ ኣሎ። ብዘይካ`ቶም ናይ ኲናት መሳርሒ እናሰርሑ ዝሸጡን እቶም ካብ ዕግርግር ዝርብሑን እንተዘይኮይኑ እቶም ካለኦት ኩሎም ወይ ዳርጋ ኩሎም ህዝብታት ብሰላም ስለ ዝርብሑ ሰላም ዝጸልእ የለን ክበሃል ይከኣል። ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣ ካብ ሱሳታት ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕድሕዶም ዝተካየደ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝወደአ ኲናት፡ ካብቲ ክኸፍልዎ ዝግባእ ንላዕሊ ስለ ዝኸፈሉ እሞ ናይ ኲናት ሳዕቤን ኣጸቢቖም ስለ ዝፈልጡ፡ ብኡ ደረጃ ንሰላም ኣዝዮም ዝናፍቑ ኣህዛብ ምዃኖም ዘጠራጥር የብሉን። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ውሑዳት ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዝተራእየ ባህታን ፈገግታን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሳዕሲዒትን ዳንኬራን መግለጺ ናይቲ ኣብ ውሽጡ ተደጒሉ ዝጸንሐ ባህጊ ሰላምን ምሕዝነትን እዩ። እሞ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጸገምን ሕድሕድ ምፍልላይን ንኽልቲኡ ኣህዛብ እንተወሓደ ደሃይ ሰላም ስለ ዝረኸብና ዮሃና እንቋዕ እዚ ኣርኣየና ክንብል ንደሊ።

ኣብ ዶብ ሱዳንን ጅቡቲን የመንን ኢትዮጵያን ዝፈሰሰ ደም ሕጂ ብህግደፍ እንተተረሰዐ፡ ኣብ ልብታት እቲ ኩሉ ዝኸፈሉ ውጹዓት ኣህዛብ ግን ዘለኣለማዊ ሓወልቲ ስዉኣት ኮይኑ ክነብር እዩ። እዚ ሕጂ ደስ ኢሉና እንሪኦን ንካፈሎን ዘለና ናይ ኣንቋዕ ሓጎሰና ዜማታት ቀጻልነት ክህልዎ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ድሌትን ዕማምን ክኸውን ዝግባእ እዩ። ይኹን እምበር ውሽጥኻ ሰላም ዘይዓሰሎ ንኻለኦት ከተካፍሎ ትክእል ሰላም የለን። ናውቲ ከብድኻ ብሕማም እናማሰነ ገጽካ ክበርህ ኣይክእልን እዩ። እንተኺኢሉውን ንይምሰል ጥራሕ`ዩ። ምስ ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ሰላም ክንብል ከለና ከኣ ብዓንተብኡውን ባእስና ስለ ዘይተዋሕጠልና እዩ። ናብ ባእሲ ዘብጽሕ ፍትሓዊ ሕቶ ኔሩና ኣንተዝኸውን ክሳብ ሕጂ መንእሰይና ክስደድ`ሲ ይትረፍ ካብ ስደት ተመሊሱ እውን ኲናት ምቐጸለ። ድሕሪ ነጻነት ግን እንተኸፍአ ዘቋዩቅ እምበር ዘቃትል ኣይነበረናን። እዚ ኩሉ ሓሊፉ ንኹሉ ብዝገረሞ ቅልጣፈ ዕርቅን ሰላምን ይነፍስ ኣሎ። ክንደይ እኳ ግርም። እንተኾነ ዶ`ምበር ንሶም እዞም ኣብ መድረኽ (stage) ወጺኦም ዝተሓቛቖፉ እዮም ዋናታቱ? ካለኦት ዋናታት እንተልዮሞ ድማ እዛ ዕርቂ ውድእ ኣቢሎም ነዚ ናትና (ኢሰያስ) ዋላ ኣብቲ ዝጸበቐ ደሴት ከይዱ ብሰላም ክነብር እንተዝወስዱልና መን ምሃበና? ካብኡ ተረፈ ኣበይ ደኣ ተዓቢጡ ኔሩ እዚ ኩሉ ሕድሕድ ውዳሰታት ኢልካ እንተሓቲትካ ግን በብወገኖም እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ዝኸስስ ወይውን ንሳልሳይ ኣካል ኣሕሊፎም ክህቡ እምበር ሓላፍነት ወሲዶም ንህዝቢ ክኽሕስ ዝኽእል ይቕሬታ ክህቡ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ካሕሳና ዝመጽእ ናይ ሓቢርካን ተፋቒርካን ናብራ እዩሞ ካብዞም ውዒሎም ሓዲሮም ዝሓልፉ ክልተ መንግስታት ንላዕሊ ድሌት ናይቲ ኩሉ ኣደራዕ ዝረከበ ክልቲኡ ህዝብታት ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ከይምለስ ውሕስ ክኾኑ ዝኽእሉ ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ጥራሕዮም።

ዘላቒ ሰላም

ሰላም እሞ እቲ ዘላቒ ሰላም ካብ ውሽጥኻ እዩ ዝነቅል። እቲ ክትመስል ኢልካ ወይ ብገለ ኩነታት ተገዲድካ ትኣትዎ ሰላም ዘላቕነት የብሉን። ጽቡቕ ቃላት ስለ ዝተደርደረ እውን ዘላቂ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል ኣይኮነን። ከመይሲ፡ “ዶብ ናብ ትርጉም ዘይብሉ ደረጃ ከነውርዶ ኢና” ዝብል ኣዘራርባ ቅድሚ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ካብ ፕረሲዳንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጽንብል ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ እውን ሰሚዕናዮ ኢና። እቲ ሽዑ ነጎድጓድ ጣቕዒት ዝረኸበ መደረ ግን ቀለሙ ከይነቐጸ እቲ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ደረጃ ከነብጽሖ ኢና ዝተባህለ ዶብ ደማዊ ትርጉም ክህልዎ ተጌሩ እዩ። ጠንቁ ከኣ ባዕሉ እቲ ጻሕታሪ ኲናት ዝኾነ ኢሰያስ ኣፈወርቂ እዩ።

ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ ክመልሰለይ ነይኣምኖ ዝበሃል ምስላ ኣቦታት ኣሎ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ናይዚ ኩሉ ኣብ ህዝብና ዝወረደ ኣበሳ ቀንዲ ተሓታቲ ኣናሃለወ ሕጂ ከም ደላይን ናፋቒ ሰላምን ኮይኑ ክቐርብ ከሎ ንገርሀኛታት ከደናግር ይኽእል ይኸውን። እቲ ሓቂ ግን እቲ ኣብ ኣብ ዕለት 8/7/18 ንዶ/ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝገበረሉ እንግዶት ዝገበሮ ሓጺር መደረ እዩ። ፕረሲዳንት ኢሰያስ ከምዚ ይብል- “ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልቡ ዝጸንሐ ናይ ብሓቂ ድሌቱን ስምዒቱን ብፍኑው መንገዲ ክገልጽ ምኽኣሉ መሰሉ ረኺቡ። መሰሉ ስለ ዝረኸበ እንቋዕ ሓጎሰካ እብሎ” እዩ ዝበለ። ህዝቢ ኤርትራ ስምዒቱ ንከይገልጽ ክሳብ ክንደይ ተሓሪሙ ከምዝነበረ ምእማኑ ዓቢ ነገር እዩ። ህዝብና ስምዒቱ ንከይገልጽ ኢሰያስ ባዕሉ ከልኪሉ ስለ ዝነበረ ይቕሬታ ክሓትት እዩ ምባል ግን ዝሕሰብ ኣይኮነን።

እሞ እቲ ዘላቒ ሰላም ደኣ ብኸመይ እዩ ዝረጋገጽ እንተኢልና ክልተ መራሕቲ ኢድ ስለ ዝተጨባበጡ ጥራሕ ዝረጋገጽ ኣይኮነን። ኣብ ዶባት ናይ ክልቲኡ ሃገራት መራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ብዝፈጠርዎ ምስሕሓብ ንዕስራ ዓመታት ተፈላልዩ ጸኒሑ እዩ። ኣደዳ ኲናትን ሳዕቤናቱን ከኣ ብቐንዱ እቶም ኣብ ዶብ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ዘለዉ ህዝብታትና እዮም። ሕጂ መዝሙር ሰላም ኣብ ዝዝመረሉ እዋን ድማ ገና ሻቕሎቶም ዘይተመለሰሎም ኣህዛብ ንሳቶም እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ህዝብታትና እዮም። እቲ ካብቲ ናይ ኲናት ከባቢ ርሒቑ ዘሎ ህዝብታትና ብሓጎስ ክስዕስዕ ከሎ እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉ ህዝብታትና ግን ኤርትራውያን እናሃለና ከመይ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይድ? ኢትዮጵያውያን እናሃለና ከመይ ናብ ኤርትራ ንኸይድ? ዝብል ስግኣቶምን ዘይቅሳነቶምን ገና ዘይተፈትሐ ጉዳይ እዩ። ገለ ኣካላት ነዚ ከቢድ ጉዳይ ከነኣእሱ ከለዉ “ገለ ቁርጽራጽ ቦታታት ናብዝን ናብትን ዝኸደ ኣሎ” ክብሉ ይስምዑ እዮም። ይኹን እምበር ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ከባቢ ዶብ ዘሎ ሕብረተሰብ መነባብሮኡ ምስ መሬት ዝተኣሳሰረ እዩ። ገባር ካብ መሬቱ ምፍንቓል ማለት ከኣ ዓሳ ካብ ባሕሪ ኣውጺእካ ከም ምድርባይ ክቑጸር ይከኣል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ድሌትን ስምዒትን መንነትን እቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ዘሎ ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ፍታሕ እንተዘይተፈጢሩ እቲ ሰላም ብተጽዕኖ ዝመጽእ ጸጸኒሑ ከኣ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ህውከት ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ግን ዝሓለፈ ህውከት ይኣክለና። ደጊም ዓቕምታትና ደሚርና ንቕድሚት ንምርሸሉ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ፍታሕ ይገበረልና በሃልቲ ኢና።

ጽልእን ቅርሕንትን ሒዝካ ንደመር!

ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክሰፍን እንተኮይኑ ነቲ ሓደ እናጸረፍካ ነቲ ካልእ እናሓቆፍካ ኣይመጽእን። ንህግደፍ ዝጸላኣና እንተጸላእና ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ንህግደፍ ኣግሊልካ ዝግበር ሰላም የለን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ በትሪ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሰጊርካ ዝመጽእ ዕርቂ የለን። ወይ ምስኡ`ዩ ወይ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ እዩ!! ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣካል ኣምሳል ጥራሕ ዘይኮነስ ዓንዲ ሕቖ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኢህወደግ - ህወሓት ስለ ዝኾነ (ወይ ኮይኑ ስለ ዝጸንሐ) ንህወሓት እናኣናሸኻ ወይ ካብ ጸወታ ወጻኢ ጌርካ ክመጽእ ዝኽእል ሰላም የለን። ህወሓት ጌጋታት ዘይብሉ ብጹእ ውድብ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ንሱ “ተጋጊና /ተጣላቒና/ ጸኒሕና” ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ንስሓ ይኣቱ ኣሎ። ምስ ህዝቡ መሊኡ ምስ ተዓረቐ ድማ ዕዮ ገዝኡ ወዲኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝጸንሐ ጸገም ክፈትሕ ግዜ ዝወስደሉ ኣይኮነን። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ግን “ተጠላቒና ጸኒሕና” እንተኢልካ ዕጫኻ - ዕጫ ክቡር ተቃላሳይ ሃይለ ድሩዕ እዩ ዝኸውን። ኢሰያስ ግን ከይተጠላቐየ ዝጸንሐ ብጹእ መራሒ ክመስል “ሳላ ዘይሕለል ትዕግስትናን ጽንዓትናን እዚ ሰላም ረኺብናዮ” እናበለ ይዝምር ኣሎ። ኢሰያስ ዕዮ ገዝኡ ክገብር ጸኒሑ እንተኾይኑ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝነበሮ ክስእንን ዘይነበሮ ከይረክብን ኮይኑ ኣብ ድኽነትን ዓጸቦን ማዕረ ክንከውን ስለ ዝገበረ ጥራሕዩ።

ሕጂውን ይቕረ ይፍታሕ ተባሂሉ መገዲ ፍቕርን ስኒትን ክጅመር እንተኮይኑ ብቐዳምነት ምስቲ ብቐጥታ እንዛመዶ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን እምበር ኣብ ትግራይ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ደሴት ፈጢርካ ንዕኡ ዘሊልካ ዝፍጠር ፍቕርን ምድማርን ዘላቕነት የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ምስ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ኣብ ሳሕል ጸረ ናይ ሓባር ጸላኢና ደርጊ ተዋጊኡ ደሙ ኣፍሲሱ ምሳና ምስ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐብረ ንሱዩ። ህዝቢ ኤርትራ ምስ ውድቡ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ጸረ ናይ ሓባር ጸላኢና ደሙ ዘፍሰሰ ምስ ወያነ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐብረን ናይ ትማሊ ታሪኽ እዩ። እዚ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ምድማር መዓልቲ ሓጺር መደረ ኢሰያስ “ዶ/ ኣቢይ ዝወሰዶ ሕርያ ቀሊል ሕርያ ኣይኮነን” ምባሉ፡ ዶ/ ኣቢይ ካብ ንወያነ - ንህግደፍ ሓርዩ ማለቱ እንተኮይኑ ሰራም ናይ ምክፍፋል ዘረባ`ዩ። ዶ/ ኣቢይ እውን ንደመር እናበለ ኣብ ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ጸወታ ህግደፍ እንተዘይኣተወ ይሓይሽ። ዝበደሉ ኣባላት መሪሕነት ህወሓት እንተልዮም ምስቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከየባኣስካ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ እዩ ዝግባእ። እዚ ግን ዕዮ ገዝኦም`ዩ - ናብ ዕዮ ገዛና ክንምለስ።

ቀጻሊ ተራ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይኹን?

ከምቲ ዝተገልጸ ዉሕስ ፍቕርን ስኒትን እቲ ህዝቢ ጥራሕዩ። መንግስታትና እንተደልዮም ከፋቕሩና እንተዘይደልዮም ከባእሱና፡ እንተፈትዮም ኣብ ጎደናታት ከሳዕስዑና ኣንተጸሊኦም ኣብ ድፋዕ ከንብሩና፡ እሞ ብዘይተሓታትነት ኩሉሳዕ ሰዓርቲ ኮይኖም ክወጹ ከነፍቅድ ኣይግባእን። ከምቲ ንፍቕርን ንሰላምን ኣብ ኣደባባይ ወጺእና ዝገለጽናዮ ነቲ ክሳብ ሕጂ ኣንቃዕሪርና ንሪኦን ብሃንቀውታ ንጽበዮን ናይ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን ጠለባትና ኣውን ከምኡ ኣብ ኣደባባይ ወጺእና ክንሓተሉ ዝግባእ እዩ። ዓለም ዘደነቐ ጅግንነት ዝሰርሐ ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ናብዚ ወሪዱዎ ዘሎ ድሕረትን ድኽነትን ዘብጽሕዎ ሓለፍቲ ህግደፍ ክውድስ ኣየጸብቐሉን እዩ። ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎደና ወጺኡ ከጣቕዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ወትሩ እምቢ ንዓመጽ እወ ንፍትሒ ኢሉ ክጭድር ይግባእ። ደጊም ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዝነበረ ጉዳይ ዶብ ተሰጊሩ ኣብ ነፈርቲ ምብራርን ምስ ስድራቤትካ ኣብ ጎደናታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ሸናዕ ምባል ካብ ተጀመረ እቶም ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ብረት ተሓንጊጦም ኣብ ጎዳጉዲ ሰፊሮም ዘለዉን፡ ጊሎት ጀነራላት ኮይኖም ዘለዉን ናብ ገዝኦም ይመለሱ፡ ሓዳሮም ይግበሩ፡ ንዝኣረጉ ወለዶም ይጠውሩ፡ ናብ ዝደለይዎ ዓውደ ስራሓት ተዋፊሮም ብሰላም ወፊሮም ይእተዉ ዝብል ጠለባት ሕጂ ክጅመር ይግባእ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተኣስሩ ደቅና ይፈትሑ ዝተሰደዱ ይመለሱ ክብል ኣውን ይግባእ። ዶ/ ኣቢይ ከየስተውዓለሉ ሓሊፉ ዘይንብሎ ሓቂ እንተሎ ኣብ ኣስመራ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ካልእ ከተማታትን ዝሪኦ ዝነበረ ሓዊ-ሓዊ ዝጨኑ መንእሰይ ዘይኮነስ ኣንስቲ ዝበዝሖኦ፡ ካብቶም ሚኒስተራት ኤርትራ ጀሚርካ ኣብ ጎደናታት ዝነበሩ ድማ ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት ወይ ገና ሳዋ ናይ ምውፋር ዕድመ ዘይኣኸሉ ህጻውንቲ ምንባሮም እዩ። ሓዊ ሓዊ ዝጨኑ መንእሰይ ኤርትራዊ ግን ፈቐዶ ድፋዓት ድከቱ ይሰቲ ኣሎ። እቲ ይኣኽለኒ ዝበለ ድማ ኣብ ትግራይን ኣብ ዓፋርን ከምኡውን ኣብ ሱዳንን መደበር ስደተኛታት እዩ ዘሎ። እቲ ኣርሒቑ ዝተሰደደ ኣሞ ክንደይ ኢልካ ክቑጸር። እዚ ኩሉ ስደተኛ ከይተመልሰ ድማ ኤርትራና ናይቶም መተካእታ መራሕቲ ከየጥረዩ ዝሓልፉ ዘለዉ ሽማግለታት ህግደፍ ኮይና ጥራሕ እያ ትተርፍ።

ዝኾነ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ጽልግልግ ተጋሊሁ ናብ ምዕቡል ቃልሲ ክንሰጋገረሉ ንኽእል ዕድላት ይመጽእ ኣሎ። ቃልሲ ካብቲ ወድዓዊ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝነቅል እዚ ዝቀላቀል ዘሎ ሰላም እንተቐጺሉ ንህዝብናን ንደንበ ተቓውሞን ዓቢ ደራኺ ኩነታት ምዃኑ ምዝንጋዕ ኣይግባእን። ብመንገዲ ሰላም ኣቢሉ ህዝብና ማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕምታቱ ክብ ክብል ከምዝኽእል ትጽቢት ንገብረሉ ኢና። ማሕበረ-ቁጠባውን ፖለቲካውን ጠለባት ናይ ዝኾነ ህዝቢ ድማ ደረት የብሉን። እኳ ደኣስ ካብታ ናይ መጀመርታ ማሕለኻ ናይ ድኽነት እንተወጺእካ (ተጽልለሉ ገዛ እንተረኺብካ፡ ከይተሸገርካ ዕለታዊ ምግብኻ ትረኽበሉ ኩነታት እንተፈጢርካ) ድሕሪኡ ዘሎ ጠለባት ቅልጡፍን ዓበይትን እዩ ዝኸውን። መዓልቲ መዓልቲ ንቑጽ ባኒ ክትረክብ ኣብ መስርዕ ተሕልፎ እንተኮንካ ግን ኲንኡ ዘሎ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን ጠለባት ናይ እዋኑ ኣጀንዳኻ ክኸውን የጸግመካ እዩ። ሓንሳብ እንተተበጊስካ ጥራሕ`ዩ - ዘለኒ የብለይን - ዝኸስሮ የብለይን - ኢልካ ሕራነ ትፈጥር።

ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ እዩምበር ህዝቢ ኤርትራ እዛ ቀዳመይቲ ናይ ሰላም ግድል ምስ ፈትሐ ናብ ልዕሊኡ ዘሎ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን ሕቶታት ክሰጋገር ከምዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግን ዝኣልዮ ይደሊ ዝመርሖ ይደሊ ኲኖ ተራ ናይ ስልጣን ምቅይያር ዝረአ ህዝባውን ደሞክራሲያውን መስመራት ዝዓጠቐ ሓይሊ ከለሊ ወይ ክፈጥር ንጽባሕ ዘይበሃሎ ሕጹጽ ዕማም ጌርካ ክውሰድ ይግባእ።  

ተራ ደንበ ተቓውሞ

ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ውድባት ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ደሞክራስን ስለ ዘየለ ዝተበገሱ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ስለ ዝተፈቕደ ዝተበገሱ ዝተፈጥሩ ኣይኮኑን። ኣብ ኤርትራ ንርእይቶኻ ብሰላም ናይ ምግላጽ መሰል ከቢሩ እንተዝነብር ካብ ሃገሩ ወጺኡ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብ ዝመርጽ ሰብ ኣይምተረኽበን ኔሩ። ከምኡ ኮይኑ ክሳብ ዝቀጸለ ድማ መልክዑን ኣገባቡን ጥራሕ ደኣዩ ዝቀያየር እምበር ጸረ ፍትሕን ደሞክራስን ስርዓት ክሳብ ዝሃለወ ንፍትሕን ንደሞክራስን ዝካየድ ቃልሲ ደው ዝብል ኣይኮነን። ስለዚ እቶም በዚ ከምዚ ዝበለ ናይ መቀያየሮ ዘመን ዘይሓለፍኩም ተቓለስቲ ድንብርጽ ኣይበልኩም። ብዛዕባ ተመኩሮ ተመሳሳሊ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ናይ ርሑቕ ሃገራት መጽሓፍቲ ምንባብ ኣየድልን እዩ። እዞም ክሳብ ሕጂ ኣብ ቃልሲ ዘለዉ ኣካላት ድሕሪ ነጻነት ዘጋጠሞም ኩነታት ካብዚ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ እንተዘይከፊኡ ካብዚ ዝሓይሽ ኣይነበረን። ተሰጊሩ ከኣ። ሽዑ ዘጋጠመ ክሳራታት ዳግማይ ከይረአ ግን ውድባት ተጠርኒፎም ዝሓለፈ ናይ ቀሚሽ ኣደይ ሓንኮለኒ ዝዓይነቱ ፍልልያት ንጎድኒ ገዲፎም ምእንቲ ህላወኦምን መጻኢ ብሩህ ዕድል ህዝቢ ኤርትራን ሰናይ ጉርብትናን ኢሂን ምሂን ክበሃሃሉ ኣለዎም። ሎሚ ካልእሲ ይትረፍ ብሓደ ኣካል ተወኪልና ቅድም ቀዳድም ንህዝብና ካብኡ ቀጺሉ ንፈተወትናን ናይ ዞባናን ኣህጉራዊ ትካላትን ብሓደ ቃል ነስምዓሉ መድረኽ ክንፈጥር ይግባእ። በበይንና ኮይንና ከነስምዕ ከምዘይንክእል ረብሪብና ዝገደፍናዮ እዩ። ንሓቢርካ ምስራሕ ዝዕላምኡ መስርሕ ድማ ንሶም ናባይ ይምጽኡ ዝብል ትዕቢት ወጊድና ናይ ሓባር ዕማም ሓንጺጽና ኩልና ናብቲ ዕማም ንውረድ። ኣብ መንጎኦም ኣሻሓት ህይወት ዘሕለፉ መንግስታት እናተሓቛቖፉ፡ ኣብ መንጎ ተቓለስቲ ውድባት ልዕሊ ጸርፊ ዘይከደ ባእሲ ሒዝና (ናይ ርሑቕ ታሪኻዊ ጎንጽታት ገዲፍካ) ተፈላሊና ክንቅጽል ኣይጽቡቕን። የገምተናዩ - የሕትተና እውን እዩ።

ዘላቒ ሰላምን ራህዋን ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን!

ዝኽርን ክብርን ነቶም ዝሓለፉ ዝዉኣትና

ካብ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ 09/ 07/2008