05
Wed, Oct

ርእሰ-ዓንቀጽ
Typography

 

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ተዛሪቡ ዘስምዕ ሰሪሑ ዘድምዕ መሪሕ ውድብ ክንሃንጽ ኢና ዝብል ጭረሖ ሒዙ ኣብ ቀንዲ ዋኒን ህዝቢ ኤርትራ ክውዕል ይቃለስ ኣሎ። በብእዋኑ ዝምዕብል መደባት እናውጸአ ድማ ፖለቲካዊ ወፍርታቱ የጠናኽር ኣሎ። ብፖለቲካዊ እምነት ኤስደለ እዘን ዘለዋ ኩለን ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ውድባት ነንሕድሕደን እናተመላላኣን እናተሓጋገዛን ክኸዳ ዘለወን እምበር ኣብ ነንሕድሕደን ክወዳደራ ዝግበአን ጸላእቲ ኣይኮናን። እንተተዋዳዲረን እውን  ኣብ ሕድሕደን ዘሎ ውድድር ናይ ቅዱስ ቅንኢ ውድድር እምበር ናይ ኣውዲቕኻ ምሕላፍ ውድድር ክኸውን ኣይግባኣን ዝብል ኣምነት ኣለና። ኣውዲቕና ክንሰግሮ ዝግባኣና መዋዳደርትና ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ክኸውን ይግባእ። መዋዳደርትና ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ በርቲዕና ክንወጽእ እንተዘይጽዒርና ድማ ቃልስና ከንቱ እዩ። ቃልሲ ለውጢ ንምምጻእ እምበር ንስለ ቆርበትካ ምልሕሓጽ ኢልካ ትሕዞ ቃልሲ - ቃልሲ ኣይኮነን። ብመንጽር እቲ ከነዐውቶ ኣለና ኢልና ተበጊስናሉ ዘለና ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ዕላማ ድማ ብዙሕ ዝተርፈና ድኹማት ኣለና ኢልና ተቐቢልና ክንጉብዝ ድቃስ ዘይብልና ክንሓድር ይግባእ እምበር፡ ካብዛ ውድብ ወይ ካብታ ውድብ ንሕና ንሓይሽ ኢልካ ኣፍልብካ ምንፋሕ ነብሰ-ቅትለት ምዃኑ ብዓንተብኡ ምግንዛብ የድሊ።

ኣብ ሕድሕድና ንምጽልላምን ምንእኣስን እነጥፍኣ ትሕጸር ትንዋሕ ግዜን ንዕበ ትንኣስ ጻዕርን እንተልያ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓባር ጸላኢና እንገብሮ ቃልሲ ብኽንድኡ ደረጃ ይቦኩር ምህላው ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ክፋእ ንምእላም ዘይድቅስ ጸላኢና ድማ በቲ ንሕና ባዕልና እነቐብሎ በትሪ ክቕጥቅጠና ድሕር ክብል ኣይኮነን። ስለዚ ዝሓለፈ ሕጽረታትና ወጊድና ኣብ ጎደና ኣሳልጦን ዓወትን ክንምርሽ እንተኮይንና ናይ ሕድሕድ ሕጽረታት ቀሪብና ክንተኣራረም፡ በቶም ሓያላት ጎድንታትና ድማ ነንሕድሕድና ክንበራታዕን ክንመሳገንን ከም ባህሊ ክንሕዞ ዘለና ነገር እዩ ንብል።

ንኻለኦት እንተኣናኣኢሶምን እንተኣጸሊሞምን ንባዕላቶም ዝሓሹን ዝጸረዩን ኮይኖም ዝሓደሩ ዝመስሎም ወገናትና ከምዘለዉ ንርዳእ ኢና። እዚኦም እውን እንተኾነ ኣብ ጌጋ ዝወዓሉ ፈተውቲ እምበር ጸላእቲ ጌርና ኣይንሪኦምን። እዚ ወሪዱና ዘሎ ህዝባውን ሃገራውን ብርሰት ክዕረ እንተኮይኑ ነናትና ኣዎንታታት ደሚርና እውን እንተኺኢልናዮ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ነናትና ኣሉታታትን ድኽመታትን እናጸባጸብና ምኒን ክንብል እንተውዒልና ግን ህግደፍ ባዕሉ እኳ እንተዘይለኣኸና ኣብ ውራይ ህግደፍ ከነሳሲ ከምዝወዓልና ጌርና ክንቆጽሮ ይግባእ። እዚ ኣዕናዊ ባህርያትዚ ብእዋኑ ክቑጸ እንተዘይክኢሉ ድሕሪ ስርዓት ህግደፍ እውን ክሳቕየና ዝኽእል ኣሉታዊ ባህሊ/ልምዲ ምዃኑ ብእዋኑ ክንርደኦ ዝግበኣና ጉዳይ እዩ።

ከምዚ ክበሃል ከሎ ግን ክእረም ዝግበኦ ጌጋታትን ሕጽረታትን ሸለል ኢልና ክንሓልፎ ኣለና ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ብዘይወዓል ሕደር ክእረም ዝግበኦ እዩ። ዕላምኡ ግን ንምእራም ጥራሕ ዝዓለመ ክኸውን ይግባእ እምበር ንምቅንጻል ክኸውን ኣይግባእን። ስለዚ ኣብ መንጎ ፈተውቲ (ደለይቲ ፍትሒ) ክህሉ ዝግባእ ነቐፌታ ንምእራም ዝዓለመ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓባር ጸላኢና ህግደፍ ዝወርድ ነቐፌታ ድማ ዘይምሕር ዕለተ ጥፍኣቱ ዘቀላጥፍ ክኸውን ይግባእ። ነዚ ክንዘባርቖን ክንሓዋውሶን እንተጀሚርና ግን ከይተረደኣና ኣብ ውራይ ጸላእትን ተጻባእትን ንውዕል ከምዘለና ምርዳእ የድሊ።

ኤስደለ ብዘይካ ስርዓት ህግደፍን መጋበርያታቱን ካልእ ናይ እዋኑ ጸላኢ የብሉን። ብዘይካዚ ክንዋገኦም ዘለና ዝምባሌታት እንተልዮም ጽበትን ትምክሕትን እዮም። ኣብ ከምዚ ዝበለ ታኼላ ክንወድቕ ዝገብረና ከኣ ድንቁርና ስለ ዝኾነ ንዕኡ  ቦንቊስና ንምጥፍኡ ድማ ነብስና ንቐጻሊ ትምህርትን ንቕሓትን ወሲንና ምስ ነብስና ማሕላ ዝፈጸምና ዝፈጸምና ክንከውን ይግባእ። ውደባ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን። ተወዲብካ መድረክ ዝጠልቦ ንቕሓት ምውናንን ንዝወነንካዮ ንቕሓት ህዝባውነት ኣልቢስካ ንተግባራውነቱ እሙን ምዃን የድሊ። ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብና ወሪዱ ዘሎ ጸገም ቀሊል ኣይኮነን። በዚ ዝቖሰልና ዜጋታት ዝዓበየ ሃገራዊ ስእሊ እናሰሓትና ሃይማኖታዊ ይኹን ወገናዊ ወይውን ብዝተፈላለየ ካልእ መልክዓት ጽበት ክፈታተነና ከምዝኽእል ኣየጠራጥርን። ኣብ ዝጸበበ ገበላታት ዝማሞቕና ኮይኑ ክስመዓና እውን ይኽእል ይኸውን። እዚ ግን ናይ ዓቅሊ ጽበት ስጉምትታት እምበር ሃገር ዘድሕን ዝምባሌ ኣይኮነን። ጽበት ክንቃለሶ ዝግበኣና ዝምባሌ ኮይኑ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ብትምክሕቲ ተወጢሮም ኣብ ደንበ ተቓውሞ እናዓበዩ ናይ ጽባሕ ህግደፍ ኮይኖም ክግብሉ ከነፍቅድ ኣይግባእን። ጽበትን ትምክሕትን ብእዋኑ ክንቃለሶም ዝግበኣና ጸረ ሓድነትን ዕቤትን እዮም። እዚ ንካለኦት ጥራሕ እንህቦ ሓጥያት ዘይኮነስ ንውሽጥና ይኹን ንደገና ክፈታትነና ዝኽእል ኮይኑ ንምጥፍኡ ናይ ወትሩ ስራሕና ጌርና ክንወስዶ ይግባእ።

ኤስደለ ኲኖ ሓጹር ፖለቲካዊ ውድባትና ክንሓስብ ኣለና ዝብል እምነት ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ውድብ ኤስደለ ወጻኢ ካብ ዝኮነ ይኹን ዜጋ ርእይቶን ሓሳብን ብኣኽብሮት እናመዝገበን እናተማህረን ዝጓዓዝ ዘሎ ውድብ እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ንኽምዕብል ይኹን ዝኾነ ንህዝቢ የገድስን ይጠቅምን ኢልኩም እትርእይዎ ሓሳባት ብመንገዲ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ ኣዲስ ኣበባ ወይውን ብስልኪ ይኹን ብኢመይል ከተመሓላልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ድሕረገጽ ኤስደለ www.zemen.org ኣቲኹም ሓበሬታ ንምውሳድ ዝከኣል ኮይኑ ሓሳብኩም ንምልኣኽ ድማ ብ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም።

ተዛሪቡ ዘስምዕ፡ ሰሪሑ ዘድምዕ መሪሕ ውድብ ኣብ ምህናጽ ንረባረብ!!

ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ምብትታንን ነድሕን

ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ

ኣዲስ ኣበባ