26
Sat, Nov

ርእሰ-ዓንቀጽ
Typography

ሓዳስ ዓመተ-2017፡ ንብሩህ መጻኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ!

መዓልታት፣ ኣዋርሕን ዓማውትን፡ ባህርያዊ ሕጊ ኮይንዎም ንባዕሎም ክብሉ’ዮም ዝመጹ። መዓልቲ ንመዓልቲ፤ ወርሒ’ውን ንወርሒ፡ ዓመት ከኣ ንዓመት እናወለዳ፡ ሓድሕድ እናተተኻኽኣ ከኣ ይሓልፋ። እነሆ ከኣ ሎሚ- 01 ጥሪ 2017፡ ነታ ዳግም ዘይንረኽባ ዝሓለፈት ዓመተ-2016 ተኪኣ ኣሃዱ ኢላ ትጅምር ኣላ። ንሕና ደቂ ሰባት ድማ፡ ከም ውልቀ ሰብ፣ ከም ማሕበር፣ ከም ፖለቲካዊ ውድብ፣ ከም መንግስቲ ---- ወዘተ፡ ኣብ ክሊ’ዚ ናይ ግዜ መስርሕ ኢና እንነብር። እንሕዞ ናይ ሓጺርን ነዊሕን ዕማማትና ከኣ፡ ኣብ ክሊ’ቲ እንነብረሉ ግዜ  (ሰዓታት፡ መዓልታት፡ ኣዋርሕን ዓማውትን) ኮይንና ኢና እንፍጽሞም።

ብመጠን’ቲ እንፍጽሞ ተግባር ድማ፡ ነቲ ደጊምና ዘይንረኽቦ ዝሓለፈ ግዜ ( ወቕቲ)፡ ብኣወንታ ወይ ብኣሉታ፣ ብዓወት ወይ ብውድቀት፣ ብመንፍዓት ወይ ብሕመቕ ዝንገረሉ ታሪኽ ሰሪሕናሉ ዝሓልፍ’ዩ ዝኸውን።

ውድብና ኤስደለ’ውን’ምበኣር፡ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ካብ’ዚ ናይ ግዜ ሕጊ’ዚ ወጻኢ ኣይኮነን። ነዛ ዋኒና ኣብቂዓ ዝሓለፈት ዓመተ-2016 ኣፋንዩ፡ ንሓዳስ ዓመተ-2017 “ ዮውሃና” ኢሉ ተቐቢልዋ ኣሎ። ናይ ግዜ ትርጉም ኣጸቢቑ ብምርዳእ ከኣ፡ ነታ ዘፋነናያ ዓመተ-2016 ክርእያ እንከሎ፦

  • ውድብና ኤስደለ፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ህዝብና (መደብ-ዕዮናን)፡ መድረኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት 2ውድባዊ ጉባኤናን ንምዕዋት ኣብ ከካይዶ ዝጸንሐን ዘሎን ቃልሲ፡ እንታይ ኣዕዊትና? ናብ ረብሓ ህዝባዊ ቃልስና ከነውዕሎም እንኽእል ዕድላት ነይሮም’ዶ/ተጠቒምናሎም ዶ ኸ? እንታይ ብድሆታት ኣጋጢሞምና/ከመይ ከ ሰጊርናዮም? ንዝነበሩ ዕድላት፡ ንብጭቡጥ ዓቕሚ ውድብና ኣንቀሳቂስና ንክንፍጽሞም ኣብ ዝወጠናዮም ሃገራዊ ውራይ፡ ዘርኣናዮም ድኽመታት ከ እንታይ ነይሮም/ብዕምቆት ኣላሊና ዝወሰድናዮ ኣራሚ ስጉምቲ ከ እንታይ ነይሩ? ---- ንዝብሉ ሕቶታት ብብስለት ብምምላስ’ዩ።

    ንሓዳስ ዓመተ-2017 ክቕበላ እንከሎ እንበኣር፡ ነቶም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ሕቶታት ዝሃቦ ምላሽ መበገሲ ብምግባር፡ ነቶም ዝጽበይዎ ዘለው ዕማማት ብምንጻርን ብምስኣልን’ዩ። ኣብ’ዛ እንቕበላ ዘለና ሓዳስ ዓመተ-2017፦

  1. ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ እቲ ዝሓሰመ ደመኛ ጸላኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ምዃኑ፡ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግዜ ዝያዳ ኣብ ዝተጋህደሉ እዋን’ዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ዝኸሓነ ቅርሕንቲ ዝነበሮ ብዝመስል፡ ከም ህዝብን ሃገርን ከቢድ ናይ ብርሰትን ምርማስን ሓደጋ ከንጸላልዎም ገይሩ ጸኒሑን  ኣሎን። ገባቲ መንግስቲ ህግደፍን ኩሎም ናይ ጭፍጨፋ መሓውራቱን፡ ካብ ሱሮም ምሒኻ ክድምሰሱን ክውገዱን ዘለዎም ቀዳሞት ጸላእቲ’ዮም። እዚ ዕማም’ዚ ከኣ፡ ንህላወን ቀጻልነትን ኤትራን ህዝባን ክባሃል፡ ናይ ኩሉ ሃገራዊ ሓይልታትና ናይ ቀዳምነታቱ ቀዳምነት ኮይኑ ክተሓዝ ዘለዎ ዕማም ሰውራ’ዩ። እዚ ሃገራዊ ዕማም’ዚ፡ ሕጂ’ውን ናብ’ዛ ንተሓሓዛ ዘለና ሓዳስ ዓመተ-2017 ተሰጋጊሩ ዘሎ ቀንዲ ውራይ ቀጻሊ ቃልስና ኮይኑ ኣሎ።
  2. ህዝብታት ኤርትራ፡ ብስርዓት ህግደፍ ከውርዶም  ንዝጸንሐን ዘሎን ከቢድ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን መግረፍቲ ብሓደ ወገን፤ መሪር ብሄራዊ ጭቆና ከኣ በቲ ካልእ ወገን፡ ኣብ’ቲ ዝለዓለ ጥርዙ’ዩ በጺሑ። ንብርሰትን ምብትታንን ዝደናደን ሓደጋ ኣንጸላልይዎም ኣሎ። ካብ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ተመኩሮኦም ብዝረኽብዎ ንቕሓት ከኣ፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሎም ኣረጋጊጾም ዝፈለጥሉ ናይ ንቕሓት ብራኸ በጺሖም ኣለዉ። ኣንጻር’ቲ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ቃልሲ ዝሓቶም ኩሉ ዋጋ ንምኽፋል ድልውነቶም ዘረጋገጽሉ እዋን’ውን’ዩ። ቁጥዐኦም ገንፊሉ፡ ከካይድዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ፍኑውን ውድቡን ቃልሲ ከኣ ምስክር’ዩ። ተቓሊሱ ዘቃልስ፤ ኣብ’ዚ ሃገራዊ ውራይ ኣሚኖም ዝልእክዎ፤ ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ከኣ ዘድምዕ  መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ ኣብ ዘቋምቱሉ ዘለዉ ኩነታት ከኣ ንርከብ። ደሞክራስያዊ ሕቶ ሓድነት ኣልዒሎም፡ “ሰሚርኩም ኣስምሩና” ክብሉ ይርከቡ። ስለ’ዚ፡ ንሕብረተሰባዊ ለውጢ ዝኸውን ወድዓዊ ናይ ቃልሲ ኩነታት ምሒር ኣብ ዝበሰለሉ ባይታ ኮይንና ኢና፡ ንሓዳስ ዓመተ-2017 ንቕበላ ዘለና።
  3. ደምበ-ተቓውሞ ሰውራና፡ ምብዙሑን እናሓደረ ምርብሑን ከይኣክል፡ መሳርዓቱ ኣስሚሩ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፋዊ ናይ ምርማስ ሓደጋ ንምድሓን ክቃለስ ዘይምብቅዑ፡ ኣብ ዘሕምዮ ኩነታት ምህላው’ዩ። ትምክሕትን ጽበትን ‘ዝመበገሲኡ፡  ብበሓትን ኣግላልን ኣረኣእያታቱን ተግባራቱን፡ ኣብ ዕንክሊል መሬት ይዓርቦ ምህላው’ዩ። ብመጠን’ቲ ሕመቑ ድማ፡ ናይ ህዝብታትና እምነት ከስእኖ ይርከብ። ናይ’ዚ ሕማቕ ኩነታቱ ሳዕቤን ድማ፡ ተወሳኺ ምድኻም ደምበ-ተቓውሞና እናፈጠረ፡  ተዘዋዋሪ ( ዘይቀጥታዊ) ዕድል፡ ንምንዋሕ ዕድመ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ ከገልግል ይርከብ። ስለ’ዚ፡ ኣብ’ዛ እንርከባ ዘለና ሓዳስ ዓመተ-2017፡ ሕቶ ሓድነት መሳርዕ ደምበ-ተቓውሞ ሰውራና፡ ውዕዉዕ ሕቶ ህዝብታትና ኮይኑ፡ ብቑዕ ምላሽ ንምሃብ ሓላፍነታዊ ምርብራብ ዝሓትት ህጹጽ ዕማም ሰውራና ኮይኑ ኣሎ።
  4. ወድዓዊ ናይ ቃልስን ለውጥን ኩነታት፡ ምሒር ኣብ ዝበስለሉ፤ ጸላኢ (ገባቲ ስርዓት ህግደፍ) ብህዝብታትና ተፈንፊኑ ኣብ ዝተነጸለሉን፤ ኣደናጊሩ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ኣብ ዝተጸንቀቐሉን ዝተዳኸመሉን ኩነታት፡  ደምበ-ተቓውሞ ሰውራና ማዕሪኡ ክዳኸም ንቡር ኣይኮነን። እዚ ዘይንቡር ኩነታት’ዚ ግን ስቕ ኢሉ ዝተፈጥረ ኣይኮነን። እቲ መሰረታዊ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ሰውራና ብግስ ካብ ዝብል ኣትሒዙ ከሳቕዮ ዝጸንሐ ክሳዳዊ ናይ መሪሕ ውድብ ሕቶ፡ ብብቕዓት ብዘይምምላሱ ምኽንያት’ዩ። እቲ ሕጂ ደምበ-ተቓውሞ ሰውራና ዘሕልፎ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት’ውን እንተኾነ፡ ነዚ ክሳዳዊ፡ ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ዘድምዕ ሕቶ ብቑዑን ዱልዱልን መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ ብዘይምምላሱ ምኽንያት ዘሕልፎ ዘሎ ቃንዛ’ዩ። ነዛ ሓዳስ ዓመተ-2017 እንቕበላ ዘለና’ምባኣር፡ ኣብ ትሕቲ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኮይንና ኢና። ወሳኒ ዕማም ተገይሩ ክውሰድ ዝግብኦ ሃገራዊ ውራይ ምዃኑ ብምስትብሃል ድማ፡ ናብ’ዚ ሓድሽ ዓመተ-2017 ተሰጋጊሩ ዘሎ፡ ሃገራዊ ዋኒን ህዝባዊ ቃልስና’ዩ።

ውድብና ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) እንበኣር፡ ነዛ ሓዳስ ዓመተ-2017 ክቕበላ እንከሎ፡ ካብ’ዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ገምጋም ብምብጋስ’ዩ። ነዞም ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሮም ዘለው ህጹጽ መድረኻዊ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፋዊ ናይ ብርሰት መዓት ንምድሓን ኣብ ዝካየድ ህጹጽ ሃገራዊ ዕማምን፤ ነቲ ነዊሕ ስትራተጂካዊ ዕማማቱን ኣነጺሩ ብምውጣን ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ውራይ፡ ካብኡ ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ንምፍጻም ቅድሚት ተሰሪዑ ንክረባረብ ቃልኪዳኑ ብምሕዳስ’ዩ፡ ንሓዳስ ዓመተ-2017 ዝቕበላ ዘሎ።

ውድብና ኤስደለ፡ ሓዳስ ዓመተ-2017 - ናይ ሰላምን ራህዋን፤ ናይ ጽኑዕ ቃልስን ሓርነትን ዓመት ክትኮነልና እናተመነየ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ “ዮሃና” ይብል።

ቤ/ጽ ዜናን ባህልን ኤስደለ

01 ጥሪ 2017