28
Sat, Mar

ርእሰ-ዓንቀጽ
Typography

ህዝቢ ኤርትራ = ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ዘድምዕ፡

ብቑዕ መሪሕ ውድብ ይሓትት ኣሎ = ኣለኹ ንበሎ!

ህዝቢ ኤርትራ፡ መጻኢ ዕድል ናይ ሃገሩ ባዕሉ ንክውስንን ንናጽነቱን ዝኸፈሎ ዋጋ ከቢድ’ዩ። ክትጸውዮ ዘጸግም መስተንክራዊ ጅግንነትን፡ ኩሉ-መዳያዊ መስዋእትነትን ከፊሉ፤ ሰውርኡ ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ። እቲ ምኽንያት ከኣ፡ እቲ ዋጋ’ቲ ክኸፍል ዘገደድዎ፡ ሰብኣዊ ክብረቱን ፖለቲካዊ ሓርነቱን ኣሕሲሮም ዝገዝኡ ሕሱማት ባዕዳውያን ገዛእቲ ስለዘጋጠምዎ’ዩ። እቲ ቃልሲ ክንዲ ዝመረረ እንተመረረ፡ ክንዲ’ቲ ዝነውሖ’ኳ እንተነውሐ  “ረብሪበ፤ ነዊሑኒ” ከይበለ ከኣ ተቓሊሱ። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ነቶም ሕሱማት ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣረብሪቡ ስዒርዎም። እቲ ዘይሕለሎ ህዝብና፡ እቲ ኩሉ፡ ሓርነታዊ ሰውርኡ ዝሓተቶ ከቢድ ዋጋ ብምኽፋል ኣብ ዘረጋገጻ ናጻ ኤርትራ፡ ትስፉው መጻኢ እንተኣማዕደወ ኣይተጋገየን። ዘላቂ ሰላምን ቅሱን ሂወትን እንተተስፈወ፡ የምሕረሉ’ምበር ኣይመኽፋኣሉን። ብነዊሕን መሪርን ኲናት ንዝገጸበ ዝባኑ ክፍውስን፡ ብዂናት ንዝዓነወ ቁጠባ ሃገሩ ከሕውይን እንተተመነየ፡ ዘይግብኦ ኣይነበረን። ኣብ ናጻ ኤርትራ (ዘይከምቅድሚኡ)፡ ዘዝበቖሉ ደቁ ክመሃሩን ንቡር ሰባኣዊ ሂወት ከስተማቕሩን እንተበሃገ፡ እንተዘይውሒድዎ ኣይምበዝሖን። ከመይ’ሲ፡ እቲ ኩሉ ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ከይተሐለለ ዝኸፈሎ መሪርን ከቢድን ዋጋ፡ ነቲ ንሳቶም ዘስኣንዎን ዝኾለፍዎን ክብረት ንክመልስ ኢሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ስለዝነበረ። እንተኾነ ግን፡ ኣብ’ታ አቲ ኩሉ ዋጋ ዝከፈለላ ናጻ ሃገሩ፡ እቶም ኩሎም ባህግታቱን ሕልምታቱን ኣይተጋህደሉን። ንካሊኢት’ኳ ከየዕረፈን ከየተንፈሰን፡ እቶም ሕሱማት ባዕዳውያን ገዛኢቲ ይገብርዎ ካብ ዝነበሩ ነውርታት ብዝሓስም መንገዲ ብዝጋረፍ ወዲ ሃገሩ መንግስቲ ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ሓሳረ-መከርኡ ክርኢ ይርከብ። ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 25  ናይ ናጽነት ዓመታት ብዘጋጠምዎ ድምር ህግደፋዊ መዓት ከኣ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ከም ህዝብን ሃገርን ቀጻልነቶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ፡ ሃገራዊ ብርሰት ኣፉ ሃህ-ህ-ህ-ህ ኣቢሉ  ክዉሕጦም ኣብ ዘንባህቖሉ ዘሎ ቁልቁል ክንቆቱ ይርከቡ። እዚ ከኣ፡ እቲ ግዝያዊ ልዕልነት ፈጢሩ ናጽነት ዘርከቦ ውድብ ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ናይ’ቶም ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ ጓሓፍ ታሪኽ ክደግም’ምበር፡ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ ዘይተዓደሎ ኣዝዩ ድሑር፡ ጸረ-ደሞክራስያዊ ውድብ ብምንባሩን ብምዃኑን ዝተፈጥረ ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዩ።

እዚ ሓሊፉ ዘሎ ገድላዊ ተሞክሮ፡ ተራ ዛንታ ከቶ ኣይኮነን።  ታሪኽ ሃገር’ዩ። ታሪኽ ህዝብናን ሓርነታዊ ቃልሱን ድማ’ዩ። ንድሕሪት ግልጽ ኢልካ ክግምገምን፡ ካብኡ ክርከብ ዝኽእል ትምህርቲ ክሕፈሰሉን ከኣ ግድን’ዩ። ብስነ-ፍልጠታዊ መነጽር እንተተገምጊሙ ድማ፡ ንትስፉው መጻኢ ዝኸውን ትምህርቲ ክርከቦ’ዩ። ሓርነታዊ ገድሊ ህዝብና፡ በዚ መነጸር’ዚ ምስ ዝግምገም፡ እዞም ዝስዕቡ፡ ንህልዊ ቀጻሊ ቃልስና ዘቕንዑ፡ መሰረታዊ ቁምነገራት (ትምህርቲ) ኣለዎ።

  1. መሪሕነት ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ንሰናይ ባህግታትን ሓርነታትን ህዝብና ክውን ዘይገብረሉ ምኽንያት እንታይ’ዩ!? ንሓርነት፣ ንሰላም፣ ንደሞክራስን ልምዓትን ዝኸውን ትሕዞ ዘይነበሮን ዘይብሉን ዝነደየ ውድብ ብምንባሩ ምዃኑ፤ ካብ ህዝባውን ሃገራውን ረብሓ ንላዕሊ፡ ንጸቢብ መሪሕነታዊ ጉጅላዊ ዓንኬሉን ንውልቀ-ምልክነት ሓደ ሰብን ማእከሉ ዝገበረ ውድብ ብምዃኑ’ዩ። ንቁጠዐን ዘይሕለል ተሳትፎን ደላይ ፍትሒ ህዝብና፡ ንጸቢብ ጉጀላዊ ረብሓኡን ዘውዓለ፡ ጨካን ጸረ-ደሞክራሲ ውድብ ብምዃኑን ምንባሩን’ዩ። እነሆ ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ወሳኒ ዓቕሚ ህዝብና ክቱር ንዕቀት ዘለዎ፤ ስርዓት ውልቀ-መላኽን ጉጅልኡን ዓቂኖም ካብ ዝሃቡኻ ወጻኢ ክትገብርን ብናጽነት ክትነብርን ዘይፈቅድ፡ ኣርዒዱ ዝገዝእ ስርዓት ተኺሉ። ተሞኩሮ’ዚ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ብዝምስክሮ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ብዘስካሕክሕ ህግደፋዊ ፖለቲካዊ ጭቆናን ድኽነትን ክግረፉን ከቢድ ናይ ምርማስ ደበና ከንጸላልዎምን ይርከቡ።
  2. እቲ ካልእ፡ ዝሓለፈ ገድላዊ ተሞኩሮ ሓርነታዊ ቃልስና ዝህበና ተወሳኺ ትምህርቲ ከኣ፡ ኩሉ ኣንጻር ጨቖንቲ መንግስትታት “ይቃለስ/ይቃወም’የ” ኢሉ ዝነቐለ ዘበለ፡ ንሓርነትን ልምዓትን ህዝብታት ይውዕል’ዩ ማለት ከምዘይኮነ ከነስተባህል ዝገብር’ዩ። ንሓርነት ህዝብታት፣ ንሰላም፣ ንደሞክራስን ልምዓትን ዝውዕል ውድብ ነቂስካ  ዝፈሊ ኣስተብህሎን፡ ንዕኡ ዝኸውን ንቕሓትን ንቑሕ ተሳትፎ ህዝብን ዝሓትት ምዃኑ ድማ’ዩ። ንሱ ከኣ፡ ነቲ ህዝብታትና ዝብህግዎ፡ ክቡር ናይ ሰላም፣ ደሞክራስን ልምዓትን  ዕላማታት ዝኸውን ትሕዞን ባህርን ዘለዎ፡ ብቑዕ መሪሕ ህዝባዊ ዴሞክራስያዊ ውድብ ኣለሊኻ፡ ንቑሕን ትኩርን ተሳትፎ ምግባር ከምዘድሊ ዘረጋግጽ’ዩ። ሓርነታዊ ቃልስና፡ ብወሳንነትን ወሳኒ ተሳትፎን ሓፋሽ ህዝቢ ዝኣምን፤ ቅኑዕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መስመር ዝጨበጠ፤ ብብቑዕን ውፉይን መሪሕነት ዝደንፈዐ፤ ብዴሞክራስያዊ ናይ ኣሰራርሓ ባህሊ ዝተሃንጸ ስጡም ውድብ፤ ብተግባር ድማ፡ ህዝቢ ኣብ ዝለኣኾ ሃገራዊ ውራይ ዝዎዕል መሪሕ ውድብ ከምዘድልዮ ትመሃር። መሪር ዋጋ ዝተኸፍሎ ሓርነታዊ ሰውራና፡ ናብ’ዚ ሕጂ ወዲቕዎ ዘሎ መሪር ኩነታት ክወድቕ ዝገበሮ ከኣ፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ብዘይምርካቡ ምኽንያት ምኳኑ ዝያዳ ትመሃር።
  3. ካብ ህሉፍ ተመክሮ ሓርነታዊ ገድልና ዝርከብ ካሊእ ተወሳኺ ትምርቲ ድማ፡ ብጸቢብ ጉጅላን ድሑርን ኣተሓሳስባ ዝምርሑ መሪሕነታት፤ ንናይ ህዝብና ቑጠዐን ናይ ለውጢ ባህግን፡  ንጸቢብ ሕሳባቶም ዘውዕሉ መሪሕነታትን፡ ብአታቶም ዝምራህ ውድብን ናብ ስልጣን እንተበቒዑ፡ ጸረ-ደሞክራስያዊ ባህርያቶም ብዝዓደሎም፡ ንክጠልሙን ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ንክተኽሉን ንድሕሪት ከምዘይብሉ’ዩ። ክጠልም ጥራይ ዘይኮነ፡ ናብ ምሉእ ገዛኢ ደርቢ ተሰጋጊሩ፡ ብዝዓትዓቶ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን መኪናኡ ኣቢሉ፡ ብሕሱም ፖለቲካውን ቑጠባውን ኩርማጅ ዝጋረፍ ምኳኑ’ዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝብና፡ እቶም ተቓሊሱ ዘወገዶም ገዛኢቲ ይፍጽምዎ ዝነበሩ ነውርታት ጥራይ ዘይኮነ፡ ካብኦም ብዝከፍእ ኣሰቃቂ ኣገዛዝአ ኣዋርዶም ክገዝኡ ከምዝኽእሉ’ዩ። ናይ’ዚ ኩሉ፡ ንሓርነታዊ ሰውራና ዘጋጠሞ ከቢድ ክሳራ መሰረታዊ ምኽንያት ድማ፡ ሓደን ሓደን ጥራይ’ዩ።  እቲ ሰውራ፡ ብወሳንነትን ንቑሕ ተሳትፎን ሓፋሽ ዝአምን፤ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መስመር ዝጨበጠ፤ ብደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ዝተሃንጸ ጽኑዕ ውደባ ዝደንፈዐ፤ ብብቑዕን ውፉይን ህዝባዊ መሪሕነት ዝጎልበተ፡ ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ዘድምዕ፡ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ይምራሕ ብዘይምንባሩ አዩ።     

እዚ ሕጂ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልይዎም ዘሎ ህግደፋዊ ናይ ብርሰት ሓደጋ ንምኽባስ፡ ብናይ “ኣፈ-ኣርክቡ” ናህሪ እንሕተቶ ዘለና ምዑት ቃልሲ፤ ዘላቂ ናይ ሰላም፣ ዴሞክራስን ልምዐትን ሕቶታት ናይ ህዝብና ንምምላስ ዝካየድ ቃልሲ፤ ንስሙር ህላወን ቀጻልነት ኤርትራን ህዝባን ዝካየድ ቃልሲ፤ ነቲ ካሳዳዊ ሕቶ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ዝኮነ፡ ሕቶ ዱልዱል መሪሕ ውድብ ካብ ምምላስ ወጻኢ ካልእ ዘተኣማምን ዋሕስ ከቶ የብሉን። ውድብና ኤስደለ፡ ነቲ ንሰውራና ብግስ ካብ ዝብል ኣትሒዙ ከሳቕዮ ዝጸንሐ፡ ናይ ብቑዕ መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ ብኩራት፡ ካብ ከኽፍለና ዝጸንሐን ዘኽፍለና ዘሎን መሪር ዋጋ ንላዕሊ ንከይሓተና፡ ኣብ ሓያል ምርብራብ ይርከብ። ፍትሓዊ ሕቶ ህዝብናን ሰማይ ዝዓርግ ዘሎ ናይ ቃልሲ ድልውነቱን፡ ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ዘድምዕ፡ መሪሕ ውድብ ናይ ምጉልባት ሕቶኡ፡ ናይ ቀዳምነታቱ ቀዳምነት ገይሩ ክረባረበሉ ከምዝግባእ ናይ ወትሩ ጽኑዕ እምነት ውድብና’ዩ። ነዚ ሕቶ’ዚ ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ከኣ፡ ቅድሚት ተሰሊፉ ካባኡ ዝድለ ዘበለ ኩሉ ክገብር ቁሩብ ምኳኑ ኣረጋጊጹ ይሕብር።

ህዝቢ ኤርትራ = ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ዘድምዕ፡

ካብ ህግደፋዊ መዓት ዝገላግሎ፡

ብቑዕ መሪሕ ውድብ ይሓትት ኣሎ

ኣለኹ ንበሎ!!