20
Mon, May

ናይ ደቓይቕ ኣጀንዳ ሰሙናት ካብ ኣዛረበና፡ ናይ መዓልታት ኣጀንዳ ዓመታት ካብ ኣሳሓሓበና፡ ኣብ መወዳእትኡ ከይተሰማማዕና ብቖጸራ ካብ ተፈላለና፡ እንታዩ ብልሓቱ - እንታዩ ወሪዱና?

Read more ...

ካብ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ብዝተዋህበ ቀጥታዊ መምርሒ፡ ነቶም ህያው ሓወልቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብና ዝኾኑ ሓርበኛታት፡ ነታ ዝተረፈት ፍርቂ ኣካሎም፡ ብናይ ጠያይቲ ኣድራጋ ዝተጨፍጨፉላ ጸላም ዕለት። እዚ ኣረሜናዊ ፍጻመ’ዚ ከኣ፡ ወግዓዊ ናጽነት ኤርትራ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ዝበሓተሉ ረፍዲ ዝተፈጸመ’ዩ።

Read more ...

"ዘመን ወግዓዊ ልሳን ኤስደለ'ያ፡፡              

 ህዝብታት  ህዝብታት ኤርትራ፡ ንሓርነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ናይ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ነጋሪት ኮይና ተገልግል፡፡ዘመን ድሑርን ኣረጊትን ኣተሓሳስባ ስዒርና፡ ንሎምን ጽባሕን ዘገልግለና ስልጡን  ህዝባዊ ኣረኣእያ ንክዕንብብ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ መሳርሒያ።

                ብመልክዕ PDF ኣብዚ ዳውሎንድ ክትገብርዋ  ትኽእሉ::

Read more ...

ጭቖና ክሳብ ዘሎ ቃልሲ ጸረ ጭቆና ክህሉ ናይ ግድን እዩ። ቃልሲ ንፍትሕን ደሞክራስን ከኣ መጀመርታ እምበር መወዳእታ የብሉን። ይትረፍዶ ኣብ ከም ሃገርና ኤርትራ ዝበለ ጨና ፍትሕን ደሞክራስን ኣብ ዝጠፍኣሉ ኩነታትሲ ይትረፍ ኣብቶም ንኣማእታት ዓመታት መስርሕ ፍትሓውነትን ደሞክራሲያውነትን ኣታኣታቲና ኢና ዝብሉ ሃገራት እውን እንተኾነ ፍትሕን ደሞክራስን ክዓሙቕን ክሰፍሕን ንምግባር ቃልሲ ኣየዕርፍን

Read more ...

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ተዛሪቡ ዘስምዕ ሰሪሑ ዘድምዕ መሪሕ ውድብ ክንሃንጽ ኢና ዝብል ጭረሖ ሒዙ ኣብ ቀንዲ ዋኒን ህዝቢ ኤርትራ ክውዕል ይቃለስ ኣሎ። በብእዋኑ ዝምዕብል መደባት እናውጸአ ድማ ፖለቲካዊ ወፍርታቱ የጠናኽር ኣሎ።

Read more ...

zemen

ሓዳስዓመተ-2017፡ ንብሩህ መጻኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ!

መዓልታት፣ ኣዋርሕን ዓማውትን፡ ባህርያዊ ሕጊ ኮይንዎም ንባዕሎም ክብሉ’ዮም ዝመጹ። መዓልቲ ንመዓልቲ፤ ወርሒ’ውን ንወርሒ፡ ዓመት ከኣ ንዓመት እናወለዳ፡ ሓድሕድ እናተተኻኽኣ ከኣ ይሓልፋ። እነሆ ከኣ ሎሚ- 01 ጥሪ 2017፡ ነታ ዳግም ዘይንረኽባ ዝሓለፈት ዓመተ-2016 ተኪኣ ኣሃዱ ኢላ ትጅምር ኣላ።

Read more ...

More Articles ...