27
Mon, Mar

zemen

ሓዳስዓመተ-2017፡ ንብሩህ መጻኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ!

መዓልታት፣ ኣዋርሕን ዓማውትን፡ ባህርያዊ ሕጊ ኮይንዎም ንባዕሎም ክብሉ’ዮም ዝመጹ። መዓልቲ ንመዓልቲ፤ ወርሒ’ውን ንወርሒ፡ ዓመት ከኣ ንዓመት እናወለዳ፡ ሓድሕድ እናተተኻኽኣ ከኣ ይሓልፋ። እነሆ ከኣ ሎሚ- 01 ጥሪ 2017፡ ነታ ዳግም ዘይንረኽባ ዝሓለፈት ዓመተ-2016 ተኪኣ ኣሃዱ ኢላ ትጅምር ኣላ።

Read more ...

 

zemen

ህዝቢ ኤርትራ = ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ዘድምዕ፡

ብቑዕ መሪሕ ውድብ ይሓትት ኣሎ = ኣለኹ ንበሎ!

ህዝቢ ኤርትራ፡ መጻኢ ዕድል ናይ ሃገሩ ባዕሉ ንክውስንን ንናጽነቱን ዝኸፈሎ ዋጋ ከቢድ’ዩ። ክትጸውዮ ዘጸግም መስተንክራዊ ጅግንነትን፡ ኩሉ-መዳያዊ መስዋእትነትን ከፊሉ፤ ሰውርኡ ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ።

Read more ...

zemensecondpic

 

ንገዛእ-ርእሱ ዘይሓረረ ሰብን ውድብን፡

ንሓርነት ህዝቡን ሃገሩን ኣይከውንን’ዩ!

ከም ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኣመሰሉ፡ ንህዝቢ መሊኾምን ጨቊኖምን ኣብ ዘማሕድርዎ ሃገር፡ ተቓውሞ ክፍጠር ባህርያዊ’ዩ። ከመይ’ሲ፡ እቲ ስርዓት ናይ ውሑዳን (ብእጻብዕቲ ናይ ዝቑጸሩ ኣዝዮም ውሑዳት) ገዛእቲ ስርዓት ስለዝኾነ። ብህላወን ቀጻልነትን’ቲ ስርዓት ዝርብሑ ከኣ፡ ንሶም’ቶም ውሑዳት ጥራይ’ዮም። ረብሓና ኣይኹን! እቶም ውሑዳን ዝረኽብዎ ግዝያዊ ረብሓ ከኣ፡ ብዋጋ ሓሳረ መከራን ውርደትን ናይ’ቶም ዝተረፉ ምልዮናት ህዝብታት’ዩ። መሰረታዊ መንቀሊ ናይ’ቲ ህዝብታትና ዘልዕልዎ ተቓውሞ’ምበኣር እዚ’ዩ። ፖለቲካዊ ወጽዓን ቁጠባዊ ምዝመዛን ክሳብ ዝሃለወ፡ መልክዕ ናይ’ቲ ተቓውሞ ፍኑው ወይ ውዱብ፤ ትሕዝቶኡ ከኣ ክፈላለ ይኽእል ይኸውን፡ ተቓውሞ ግን ከቶ ኣይተርፍን’ዩ። መሰረታዊ ዕላማ ናይ’ቲ ተቓውሞ ድማ፡ ንዝተነፍጎ ሓርነት ንክመልስ’ዩ። ተግበራዊ ዝኸውን ድማ፡ ነቲ ሰብኣዊ ክብረቱ ኣሕሲሩ ብድኽነትን ዓጸቦን ዝገዝኦ ዘሎ ጸረ-ሰላም፣ ጸረ-ደሞክራስን ጸረ-ልምዓትን ስርዓትን፡ ናይ ጭቆና መሓውራቱን ብምውጋድ፡ ሰናይ ባህግታቱ ክውን ንምግባር’ዩ።

Read more ...

ንልዕሊ ሓደ ዘመን ባዕዳውያንን ሕሱም መግዛእቶምን ክባራረየሉ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት’ውን ኣይጣዓሞን። ኣይጣዓሞን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ’ቲ ብገዛእትን ብሓርነታዊ ኲናትን ዝተፋሕፈሐ ዝባኑ፡ ትንፋስ ዘይህብ መግዛእቲ ስርዓት ህግሓኤ/ህግደፍ ከኣ ዝያዳ ሓሲምዎ። እቶም ከይተሓለለ ተቓሊሱ ዝሳዓሮም ገዛእቲ ይፍጽምዎ ካብ ዝጸንሑ በደላት ዝሓስም ገበነኛ ስርዓት ህግደፍ ኣጋጢምዎ= ህዝብና።

Read more ...

zemen

13 ሕዳር 1991፡ እቲ ንዘዝጠጠዐ መንእሰይ ኤርትራ ዝርምስ፤ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ደልሃመት ቀይርዋ ዝርከብ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተኣወጀላ ሕማቕ ዕለት’ያ። ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስርዓት ህግደፍ፡

Read more ...

zemen

ርእሰ ዓንቀጽ

ባሕቲ መስከረም - ትእምርቲ ርችት ሓርነት’ያ

ህዝቢ ኤርትራ ንመግዛእታዊ ኣርዑት ተሓሪሙ ኣብ ዘካየዶ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፡ ባሕቲ መስከረም 1961 ፍሉይ ታሪኻዊ ተዘክሮ ኣለዋ። ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ናይ ምውሳን መሰሉ ንዝኾለፉ ባዕዳውያን ገዛእትን ኢድ ምትእትታው ዓንገልቶምን ኣረብሪቡ ንክስዕሮም፡ ፈላሚት ርችት ዕጥቃዊ ቃልሱ ዝተኮሰላ ክብርቲ ዕለት ስለዝኾነት። ነቶም ሰላምን ሰለማዊ ፍታሕን ዕጭ-ሓንፊፎም፡ ሓውን ዓረርን ዝቋንቆኦም ገዛእቲ፡ በቲ ብሕታዊ ዝመረጽዎን ዝስቆሮምን ቋንቋ ንከወግዶም፡ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሱ ንቕሎ(ንሓርነት) ዝተበሰረትላ ዕለት ስለዝኾነት። ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ’ቲ ዝነበሮ መሪር ናይ ቃልሲ ቁጥዐ ተበጊሱ ከኣ፡ እቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሱ ዝሓተቶ ኩሉ ዋጋ ብምክፋል ከይተሓለለ ተቓሊሱ፤ ንባዕዳዊ መግዝእታዊ ኣርዑት ሰባቢሩን  ልእላውነት ኤርትራ ክውን ገይሩን = ብ24 ግንቦት 1991።

Read more ...

ባሕቲ ግንቦት፡ ኣብ ዓውደ ኣዋርሕ ዓለምና ድሙቕ ታሪኻዊ ቦታ ሒዛ እንሆ ንመበል 126 ዓመታ ከነብዕላ ርከብ። ብክንድ’ዚ ክብረት ንክትባዓል ከኣ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለምና ንዝርከቡ ሰብኣዊ ፍጡራት ዝሰወጦም ረዚን መልእኽቲ ስለዘለዋ ምኳኑ ርእሰ-ግሉጽ ሓቂ’ዩ። ሕሱም ፖለቲካዊ ጭቆናን ቁጠባዊ ምዝመዛን ዝመረሮም ሰራሕተኛታት/ሸቃሎ ዓለምና፡ ኣንጻር’ቶም ሰብኣዊ ክብረቶም ኣሕሲሮም ጊላዊ ጉልበት-ዕዮኦም ዝምዝምዝዎም ገዛእቲ፡ “ይኣክል” ክብሉ፡ (ብኣማኢት ኣሻሓት) ማዕበላዊ ሰለማዊ ሰልፍታት ብምክያድ፡ ንሕሱማት ገዛእቲ ዝጋናሕ ሰውራዊ ናይ ለውጢ ባርዕ ዝፈጥሩላ ታሪኽዊ ዕለት ብምኳና’ዩ። እቲ ዓንተቦ (ብ1886)፡ ብናይ ኢንዱስትሪ ማእከልነታ እትፍለጥ ዝነበረት ከተማ ቺካጎ (ሕ/መ/ኣሜሪካ)፡ ንልዕሊ 15 ሰዓታት ጉልበት-ዕዮኦም ዝምዝመዙ ዝነበሩ ሸቃሎ ኣሜሪካ፡ ፖለቲካዊ ጭቆናን ጊላዊ ምዝመዛን ከቢድዎም፡ ብኣማኢት ኣሻሓት ዝቑጸሩ ሸቃሎ፡ ማዕበላዊ ናይ ተቓውሞ ሰለማዊ ሰልፊ ዝገበሩላን ኣብራኽ ሕሱማት ገዛእቲ ኣንቀጥቂጡ ዘጃጀወ ሰውራዊ ባርዕ ዝፈነወት፡ ትእምርቲ ምዑት ህዝባዊ ቃልስን ዓወትን ዕለት ብምኳና’ያ። “ይኣክል ጊላዊ ጭቆናን ምዝመዛን! ካብ 8 ናይ ስራሕ ሳዓታት ንላዕሊ፡ ኣይፋልን!፡ እኹል ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ይዋሃበና! ብሽቕለት ንዘፍሰስናዮ ጉልበት-ዕዮ እኹል ደሞዝ ይከፈለና!” ዝብሉ ጭሮሖታት ብምልዓል፡ ሰብኣዊ ክብረቶም ንክሕለወሎም፡ ነቶም ብዋጋ ምልዮናት ውጽዓት ህዝብታት፡ ሃብቲ ክድልቡን ክሕንቅቑን ዝጨከኑ ጨቆንቶም፡ ክሳዶም ክደፍኡ ዝገበረት ክብርቲ ዕለት ብምኳና’ያ።

Read more ...

More Articles ...