19
Thu, Oct

ኣቦ መንበር ኤስድለ፣ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ፍሉይ መለለዪ ውድብ ኤስደለ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝነበረን  ውድባት ኣብ ሓደ እናተጠምራን እናሰመራን ናይ ዝመጻ ልዕሊ ሸውዓት ውድባት ስምረት ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

Read more ...

ሃገርና ኤርትራ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ሕሱም ናይ ነጻነት ዓመታት፡ ቁጠባ ሃገርና መሬት ዘቢጡ፤ ፖለቲካ ሃገርና ብቶታሊታርያዊ ጨካን ስርዓት ህግደፍ ተባሒቱ፤ ማሕበራዊ ፈትሊ (social fabric) ህዝብና ተበጣጢሱ ብናይ ኢሰያስን ኣተሓሳስብኡን መልክዕ ኩሉ ኤርትራዊ፡ ብናይ ሳዋ ኣተሓሳስባ ተባዒጡ ተሰንኪቱ ክወጽእ እሞ፡ ካብ መሬት ከይበረኽካ ብድኽነትን ብጸበባን ማዕረ ኮንካ ክትከይድ ዝገብር ጨካን ኣካይዳ ተረሚሳ ጸኒሓ ኣላ። ከም’ዚ ዝበለ ዘይጥዑም ኩነታት ንሃገርና፡ ኣብ ዓለም ሓንቲ ከም ናይ ስደተኛታት ምንጪ ኮይና ክትፍለጥ ኮይና ከምዘላን ናይዚ ኩሉ ሓላፍነት ዝስከም ከኣ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ምዃኑ ርኢና ኣለና።

Read more ...