26
Sat, Nov

ዘመን                                                       መስከረም - ጥቅምቲ   2017                                       ቅጺ. 3   . 5

____________________________________________________________________________________________________________________

ዕላል ምስ ኣቦና ሓጅ ዑስማንን ምስ ኣቦና ሃብተን

ኣቦና ሓጅ ዑስማንን ኣቦና ሃብተን ዕድመ ዝደፍኡ ኤርትራውያን ኣቦታት ኮይኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓንቲ እንዳ ቡን ተላልዮም ካብ ዝተዓራረኩ ክልተ ዓመት ዝገበሩ ኣቦታትዩም። ኣነውን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብኣጋጣሚ ቡን ክሰቲ ምስ ኣተኹ ዕላሎም ጥዒሙኒ ጽግዕ በልክዎም እሞ ኣቦይ ሓጅ ዑስማን ካብ ከረን ኣቦይ ሃብተ ድማ ካብ ነፋሲት ምዃኖም ተላለኹዎም። በል ናትና ጥራሕዶ ሰሚዕካ ክትከይድ ናትካ በል ሃበና ምስ በሉኒ ድማ ኣነ ብርሃነ ተኽለ ካብ ኣስመራ ምዃነይ ሓቢረ ዕላልና ጀመርና። ናቶም ዕላል ዝጽገብ ኣይነበረን። ናይ ክልተ ዓመት ዕርክነቶም ብዘይስክፍታ ናይ ልቦም ክዛረቡ ሓጊዝዎምዩ። ክስሕቁን ክጨርቁን ይጸንሑ እሞ ጽንሕ ኢሎም ድማ ኣብቲ ንኹላትና ዝትንክፍ ጉዳይ ሃገር ኣትዮም ገጾም ብሓንሳብ ክቀያየር ከሎ ኣነውን ምስኦም ኣብ ናይ ሓሳብ ታኼላ ኣትየ ብዓቅመይ ዝፈልጦ ክብል ኣብ መንጎ መንጎ እትው እትው ክብል ቀጸልኩ። እንተኾነ ብመደብ ንንውሕ ዝበለ ዕላል ተዳልየ ስለ ዘይመጻእኩ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ካልእ ብሕትው ዝበለ ቦታ ኮይንና ከነዕልል ምሳሕ ከኣ ባዕለይ ክጋብዘኩም ኢለ ዓደምክዎም። ጽቡቕ ፍቃዶም ኮይኑ ተቛጺርኩም ኣይበለና እምበር ሕራይ በሉኒሞ ጽባሕ ሰላም የራክበና ኢልና ተፋነና። ንጽባሒቱ ኣብ ዝተቛጸርናዮ ቦታን ግዜን ተራኸብና። ዕላል ንምጅማር ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደሎምን።

ኣቦይ ሓጂ፥ ኣንታ እዚ ናትና ሰብኣይሲ (ኢሰያስ ኣፈወርቂ) ከምዚ ዝበለ ኣዳራሽ ኣየቕነኦንዶ? ነዚ እንተዝሪኦስ እንታይኮን ምበለ? (በሉ ነቲ ዘደንቕ ኣቲናዮ ዝነበርና ሆተል የማን ጸጋም ላዕሊ ታሕቲ ርእዮም እናኣድነቑ።) 

ኣቦይ ሃብተ፥ ወያነ ዝሰርሕዎ ገዛ ዓመት ኣይጸንሕንዩ። ኣይ ሰሙን ኣይሳልስቲ ክፈርስዩ ምበለና ኔሩ። እታ መልሓሱ ጽቡቕ ዘይትዛረብን እያ! ኣይሰማዕካዮን ዲኻ ብዛዕባዚ እዞም ሃገር ዝሰርሕዎ ዘለዉ ግድብ እንታይ ከምዝበለ? ግድብ ሰሪሕና ኤለትሪክ ፈጢርና ይብሉ፡ እቲ ዘገድስ ግን እቲ ህዝቢ ይጥቀምዶ ኣሎዶ የለን  እዩ ክረአ ዘለዎ፡ እኮዩ ዝበለ። ኤለክትሪክ ተፈጢሩ ደኣ ካብ  ሰብ ሓሊፉ መን ክጥቀመሉ እንተበልካዮ እንታይ ክብልዩ? ደቂ ሕድርትና?

ኣቦይ ሓጂ፥ ረኣናዮካ ጥቕሚ ናይ ኤለክትሪክሲ። መጀመርታ ኣብዚ ዓዲ ዝኣተኹሉኮ መስሓቕ ሰብ ኮይነ ኔረየ። ኣብቲ እንዳ ኣዝማደይ መብራህቲ ተወሊዓ እንተጸኒሓ ኣጥፍእ የብላ፡ እተን ሰራሕተኛታት ጸብሒ ክሰርሓ ፈለል ከብሎኦ ይውዕላ። ኣነ ከኣ ኣንትን ቁሩብዶ ኣይትሓስባን ኢኽን ይቖጽር እኮዩ ዘሎ ክብለን መከራ ኣጽጊበየን። ጸብሕስ ብኤለክትሪክ፡ ክዳን ምስትራር ብኤለክትሪክ፡ ምሕጻብ ብኤለክትሪክ፡ ተለቪዝዮን ከኣ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ዓረብ ናይ ትግሪኛ ናይ እንግሊዝ ናይ መን ዘየለ? ዋእ ጽንሕ ኢሎም ከኣ ናይ ብሌን የምጽኡልና ይኾኑ ግዲ? ሰብደኣሞ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክጥቀም ደልዩዎዩ? ወረ ረሲዐልካ፡ እታ ሞቶር ናይ ማይ ከኣ ሙሉእ ለይቲ ነቲ ናይ ላዕሊ ጋብላ ክትመልእ ሩር ክትብልያ ትሓድር።

ኣቦይ ሃብተ፥ ኣየወ እቲ ማይ ኣብቲ ሰብ ዘለዎ ይመጽእ!! (ኪር ኪር ኢሎም ይስሕቁ ኣቦይ ሃብተ) ሓጂ እንታይ ደኣ ዘንጊዕካ? ኣነኮ ብዛዕባ ማይ ምስ ኣልዓልካስ ዘረባ ኢሰያስ ዘኪረ እየ ዝስሕቕ ዘለኩ። ትዝንግዕ ኣለኻ እዚ ገዛዶ ኣፍሪሑካዩ?

ኣቦይ ሓጂ፥ እንታ ፈትየዮባ፡ እምበር ፍርሒዶ ጥቓይ ይቐርብዩ? እምበር እወ ሓቅካ ዘንጊዐ ጸኒሐ። ሰብዩ ናብ ማይ ዝኸይድ እምበር ማይ ናብ ሰብ ኣይመጽእን ኢሉና ቁሩብ ሕፍረት ዘይብሉ ሰብኣይ (ኢሰያስ ኣፈወርቂ)። እምበር ኣብዚ ዓድስ ማይ ኣባደኣ ናብ ሰብ ይመጽእ! በጃኻ ካልእ ዘረባንዶ ኣምጻኣልና። ተጠዊና ተጠዊና ናብዚ ዕቡድ ሰብኣይ ኣይተምጽኣና።

ብርሃነ፥ ኣንቱም ኣቦይ ሓጂ ካብ ከረን ደኣ ንሱዳን`ዶ ኣይምቐረበኩምን ንምንታይ ናብዚ መጺእኩም?

ኣቦይ ሓጂ፥ ንሱዳን እወ ይቐርበኒ ንሱዳን እውን እኮየ ከይደ ግን ኣብዚ ዕድመዚ ስደት ሕማቕ እንድዩ ግን ከኣ ስደት ብስደቱ ናብቲ ናይ ቀረባ ሰብካ ዘለዎ እዩ ዝጥዕመካ። ኣብዚ ከኣ ብርክቲ ጓል ሓወይ እያ ዘላትኒ። ምስኣ ይሕሸኒ ኢለ።

ብርሃነ፥ ኣብ ዓዲ ደቂ የብልኩምንድዩ?

ኣቦይ ሓጂ፥ ኩሎም ደቀይ ኢሰያስ ወሲድዎም ሓንቲ ጓለይ ድማ ባሕሪ ውሒጥዋ። ኣቦይ መዓረይ ኣነ ሃብታም ኮይነ ኣብ እርጋንካ ዓለም ከዛውረካየ ኢላ ተስፋ ትህበኒ ዝነበረት ጽብቕቲ ጓለይ ባሕሪ ወሒጥዋ። ሰብ ጽኑዕዩ፡ እነኹልካ ምሳኻ እዛረብ ኣለኩ እምበር ብድሕሪኣ ሰብ ዝኸውን እመስለኒ ኣይነበረን። ድሕሪኡ ግን ጽምዋ ተበሊዐ፡ ገዛይ ጸሊአ። ንሓንቲ መዓልቲውን ትኹን ኣብ ዓደይ ኮፍ ክብል ኣይመረጽኩን። እቲ ሓደ ወደይ ድማ ቀቅድሚ ምውጸኣይ ንገዛ ሰዲዶሞ ኔሮም እቶም መንግስቲ። ኣይ! ኩፉእ ትርኢት፡ ክፉእ ትርኢትየ ዝብለካ ዘለኹ። እዚ ኩሉ ሑቑኡ ጥዑይ ቆርበት ኣይትሪኤሉን ኢኻ። ብማህረምቲ ዘይንሱ መሲሉ መጺኡኒ። ወርሒ ሙሉእ ኣብ ገዛ ተዓጽዩ። ገልጠም እንተበለ ባህሪሩ ክነፍጽ ይደሊ። እንታይ ኮንካ እንተበልክዎ ዘረባ የብሉን። ኣብ ስድራኻ ኬድካ ተሓከም ድሕሪ ወርሒ ድማ ኣብዛ ማእሰርቲ ትምለስ ኢሎም ኣፋንዮሙኒ ኢሉኒ። ኣነ ኣብኦም ክምለስ ኣይደልን እየ ግን ከኣ ክሃድም ኣይክእልን እየ - ሃዲመ ኣበይ ክበጽሕ ኢሉ ኣይንላዕሊ ኣይንታሕቲ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ሕማቕ ርእየ መጺኤ ዝወደይ።

ብርሃነ፥ እንታይ ስለ ዝገብረዩ እዚ ኩሉ ግፍዒ ዝረኸበ?

ኣቦይ ሃብተ፥ ስግረዶብ ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ከምኡ ዘይፈተነ ውላድ የብልናን። ኣብ ወውሻጠና ኣበሳ ህግደፍ ዘይጠዓመ የብልናን። ኣቦኻ ሓጂ ድማ ንባዕሉ ዝኣልዮ ዝደልስ ህግደፍ ኣይብላዕ ኣይስተ ጌሩ ዝሰደዶ ቆልዓ ከመይ ጌሩ ክኣልዮ ኢልካ ትሓስብ? ህግደፍ እኮ ናይ ሰብ ፍጥረት የብሉን። ኣንታ ካብ ምንታይ ከምዝተፈጥሩ ኮዩ ጠፊኡና ዘሎ። እቲ ዝነበርዎ ሳሕል እንተኾነ ዓዲ ክቡር ባህልን ዓዲ ብሩኻትን እዩ ዝነበረ። ካልእ ናቶም ሳሕል ደኣ እንተኔርዎም እምበር እቲ ንፈልጦ ሳሕል ከምዚ ናቶም ዝበለ ሰብ ኣየፍርንዩ።

ብርሃነ፥ ደሓርከ እንታይ ደኣ ገበርኩሞ ወድኹም፥ ኣቦይ ሓጂ?

ኣቦይ ሓጂ፥ ወይ ጉድ ነቶም ናይ ቀረባ ኣዝማደይ ሓቢረ ገለ ሽኮር ዘምጽእ ገለ ስጋ ዘምጽእ ሓደ ወርሒ ካብ ገዛ ከይወጸ ነብሱ ቁሩብ ምልስ ምስ በለ ናብኣቶም ተመሊሱ። ኣንታ ወደይ ከመይ ጌርካ ትምለስ እንተበልክዎ። ኣቦይ እዚኦም ኣይትፈልጦምን ኢኻ እዚኦም ካብ ዝኣተክዋ ጉድጓድ ኣውጺኦም ክቐትሉኒ እዮም ኢሉ ፈጥ ፈጥ ኣናበለዩ ዝዛረበኒ። እዚ ዘይበሃል ፍርሒ ኣብ ከብዱ ኣትይዎ። ለይቲ ንእሽቶ ድምጺ እያ ተተስኦ። ሓተፍተፍ ይብል ሕማቕ ትርኢት - ከምኡስ ንጸላኢኻውን ኣይትትምነየሉን። ብቐደሙ ህግደፍ መንደፍዶ ኣይበልዎን። እዚ ምስ ረኣኹ ቶባ ደጊም ኢለ ዓደይ ገዲፈ ናብዚ መጻእኩ። ኣብዚ ዓዲ እነሆለ ዝወደይ ትኣቱ ትወጽእ ከምድላይካ። ትበልዕ ትሰቲ ከም ጁባኻ። ኮለል ትብል ትዘውር ከም ኣብራኽካ። እዚ ኩሉ እናረኣና ድማ እዞም ዓዲ ነዚ መንግስቲ ክራገሙ ጥራሕ ይውዕሉ። ወይ ጉድ! ኣቦ ዘይብሉ ዝበክስ ንኣቦ ዘይብሉ ከብኪ ዝበሃል ከምዚ ምስተረኽበ እዩ። ምዃን ንሕናውን ሓንቲ እንተንረክብሲ ካለኣይቲ ሳልሰይቲ ወስኹና ምባልና ኣይምተረፈን። ሕጂ ግን ሃቡና ከይጸገብካ ወስኹና ኣይበሃልን - ኣይሕሰብን። ከምኡኮዩ ዝወደይ እንተበላዕካዩ ዘብላዕልዓካ። እምበር ኣነ ወዲ ከረን ጻዕዳ`ዶ ኣብ ዓደይ ምኸፍኣኒ? እንድዒ እዞም በዓል ነፋሲት እምበር ዓድናስ ሃብታምዩ ኔሩ።

ኣቦይ ሃብተ፥ ኣነ ወዲ ተኽላት`ከ! እቲ ለምለም ዓደይ ኣንታ ንሕናስ እኽሊ እንተሰኣና እኳ በለስ ቀሪፍና ንበልዕ ዕንጸይቲ ፈሓም ሸጥና ቀለብ ዓመትና ንእክብ ኔርና ኢና። እዚ ቁርሱስ ስርዓት ምስ መጸ ግን ኩሉ እቲ በለስ መን ይቐንጥቦ? እቲ ዕንጸይቲ መን ይቑረጾ። ገዝኦም ክኣልዩ ዝግበኦም ደቅና ኣንስቲ ጀነራላት ክኣልዩ ይውዕሉ ኣለዉ። ኣነ ሓደ ቆልዓ እየ ወሊደ። ንዕኡ እዮም ካብዛ ሑቕፎይ መንጢሎሙኒ -ፍሊጶስ ደብረ ቢዘን ምንጥል የብሎም።  ብድሕሪኡኸ እንተበልካስ ኣብቲ ክእለተይ እዮም መዲቦሙኒ በለኒ። እቲ ወደይ ስራሕ ዕንጸይትን ሓጺንን ባጽዕ ከይዱ ተማሂሩ ኔሩዩ። ድሕሪኡ ከምገለ መኪና እንተረኸበ ኣላግስ የብል ናብ ገዛ እሞ ናበይ ደኣ ኢኻ እንተበልክዎ፡ እቲ ሓላፊና ሰበይቱ ኣርማድዮ ተበላሽዋ እሞ ኪድ ኣዓሪኻዮ ምጻእ ኢሉ ልኢኹኒ ይብለኒ። ኣንታ ካብ ኣርማድዮ ሓላፊካ ደኣ ሕቖ ናይ ኣቦኻ እንድዩ ኣቐዲሙ ዝተሰብረ፡ ኣንታ ወደይ ኣነከ መንዩ ዘዓርየኒ እብሎ`ሞ - ኣቦየ ጸሎት ጥራሕ ግበረለይ እምበር እዛ ሓሙሽተ ደቒቕ ምሳኻ ዘዕለልክዋ እውን መን ክሕስወለይ እዩ እናበልኩ እሻቐል እየ ዘለኹ ኣቦየ በለኒ። እዝስ ምስ ምንታይ ክቑጸርዩ። ንደቅኻ ዝእክብ እምበር ንደቅኻ ዝምንጥል ነጻነት ኢልናዶ ተቓሊስና ኢና? ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ተመሊስና - ኣቺደንተ!

ብርሃነ፥ በሉ ኣቦይ ሃብተኸ ከመይ ኢልኩም ወጻእኩም?

ኣቦይ ሃብተ፥ ኦይ ክንደይ ኢልና ክንጸውዮ! ኣነሞ ካብ ኣፍ ገባብል እየ ወጺአ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ጎረበትና ዝነበረ ጎበዝ ቆልዓ ከምዛ ሕጂ ነዕልላ ዘለና እናኣዕለልና፡ ኣንቱም ኣቦይ ሃብተ እዚ ናብራስ ከመይ ትኽእልዎ ኣለኩም? ኣነኮ ኩሉ ግዜ ብኣኩም እየ ዝሓስብ፡ ዓቕሚ እንተዝህልወኒ ግን ምሓገዝኩኹም ግን ኩሉና ሓደ ኮይና ካብ ሕድሕድ ዘይንሓይሽ - ይብለኒ። ኣንታ ወደይ ንስኻ ደኣ በየን ተፈጢርካ እምበር ሎሚ ደኣ ብዘይካ ንዓይ ዝብል እምበር ንዓኹም ዝብል ውላድ ዘየለ ኢለ ምርቕ ኣቢለዮ። ካልእ መዓልቲ ተመሊሱ - ኣቦይ ሃብተ ጽቡቕ ወረ ሒዘልኩም መጺአ ኣለኩ በለኒ። ኣንታወደይ ከመይ ጽቡቕ ርኸብ እስኪ ንዓ ሻሂ ስተ ኢለ ጎቲተ ንገዛ ኣእትየዮ። ሻሂ እናሰተየ ኣብ ወጻኢ ኣስማድ ኣለውኩምንዶ ኢሉ ሓተተኒ - ኣነ ድማ ወዮ ደኣ ኣይጠቕሙንዮም ኣምበር ኣለዉኒ`ወ ሎሚ ደኣ መንከሎ ኣብ ወጻኢ ዘመድ ዘይብሉ በልክዎ። በሉ ኣነ ወድኩም ካልእ ኣይደልየኩምንየ፡ ነዛ ሻሂ ትኸውን እንተሂቦሙኒ ካልእ ኣይደልየሎምንየ። ኣነ ንስኩም ሓሊፉልኩም ክርእየኩም ጥራሕዩ ድሌተይ - በለኒ። እሞኸ? በልክዎ እናተገረምኩ። ወዮ መንእሰይ - “ኣብዚ በይንኹም ኣይትኽእልዎን ኢኹም፡ ኣብ ሱዳን ስደተኛታት ዝቕበላ ማሕበራት ኣለዋ፡ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ኣብኡ ጸኒሕኩም ንኣውሮጳ ወይ ንኣመሪካ ይወስዳኹም፡ ኣብኡ መንግስቲ እናቐለበኩም እንተሓመምኩም ኣብኡ ብነጻ እናተሓከምኩም ምንባር ይሕሸኩም በለኒ። ኣነኸኣ ተወሊደ ዝዓበኹላ ዝተመርዓኹላ ሰበይተይ ዝቐበርኩላ ዓዲ ክገድፍ ከመይ ጌረ በልክዎ፡ ጽንሕ ኢለ ድማ ዋእ እዛ ናብራ ከኣ ከምዛ ትሪኣ ዘለኻያ ነዛ ሻሂ ትኸውን ሽኮር ዝስእነላ ግዜ እውን ኣላ እሞ እንታይ ይሕሸኒ ዝወደይ በልክዎ። እቲ ቆልዓ ዋእ ዓድኹም ደኣ ኣበይዶ ክኸደኩምዩ ዓመት ዓመት መጺእኩም ከምድላይኩም ጸኒሕኩም ትምለሱ ገንዘብ እንተሒዝኩም ከኣ ኩሉ ቀሊልዩ በለኒ። ኣነ ከኣ በል ዝወደይ ክሓስበሉ እሞ ጸኒሕና ንዛረበሉ በልክዎ። እቲ ወዲ በሊሕ`ዩ። በሉ ኣቦይ ሃብተ ኣነ ድሕሪ ጽባሕ እነቅል ኣለኹ መኪና ናይ ስራሕ ሒዘየ ዝነቅል ዘለኹ ንሱዳን ድሕሪ ጽባሕ እንተዘይተበጊስኩም ድሕሪኡ እንደገና ንሱዳን ይኸይድ`ዶ ኣይከይድን ኣየፍለጥኩን በለኒ። ዋእ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ዲኻ ደኣ መጺእካኒ - በል ክኸይድየ! ኢለ ኣፋነኽዎ። ኣብታ ዝበላ መዓልቲ መኪና ሒዙ መጸኒ - ተን ዝነበራኒ ገንዘብን ክዳውንትን ሒዘ ትኽ ኢልና ነስመራ። ኣብ ኣስመራ ካለኦት ክልተ ሰብኡት ሓንቲ ሰበይቲ ኣበይ ከምዝጸንሑ ኣይፈለጥኩን ኣብታ ደው ዝበልናላ ቦታ ቀልጢፎም ሕውስ በሉና። ካብኣ እንዳተሃንፈፍና ከረን ኣቑርደት ተሰነይ ሓሊፍና ንከሰላ ከተፍ በልና። ኣብ ዘዝሓለፍናዮ ብሎኮ እንታይ ይብሎም ከምዝነበረ ኣይፈለጥናን ሓንቲ ወረቕት ጥራሕ የርእዮም ሰላምታ ጌሮም ከኣ የሕልፍዎ። ድሕርዚ ኩሉ መንገዲ ኣብ ሓደ ውስን ዝበለ ቦታ ግፍሕ ዝበለ ካንሸሎ ኣእትዉና እሞ እቲ ብመኪና ዘምጸኣና ወዲ በሉ ሕጂ እዚ ዓርከይ ከሳልጠልኩም እዩ ኣነ እውን ቅልቅል ክብለኩም`የ ኢሉ ብቁጽ ኢሉ ጠፍአ።

እቲ ጉዳይና ከሳልጥ ዝተባህለ ሰብኣይ ሸሪፎ እዮም ዝብልዎ። ሓንቲ ናይ ቅድሚት ስኑ ሸራፍያ። ሸሪፎ ብዙሕ ኣይረኣየናንዩ ኣብታ ሓንቲ ገዛ ሸውዓተ ሰብኡት ኣብታ ካላኣይቲ ክፍሊ ድማ ሓሙሽተ ኣንስቲ ኢና ኔርና። ንሕና ምስ ኣተና ግን ንጽባሒቱ እቶም ኣብኡ ዝጸንሑና ናበይ ከምዝኸዱ ኣይፈለጥናን እቶም ብሓንሳብ ዝመጻእና ጥራሕ ተረፍና። ሰሙን ሓሊፉ ወርሒ ሓሊፉ ኣንታ ወደይ እንታዩ ጉድና ኣብቲ እንዳ ስደተኛታት መኣስ ኢኩም ትወስዱና እንተበልና መልሲ የለን። ወዮ ወዲ ሙሉእ መዓልቲ ምሉእ ለይቲ ኣብዛ ተለፎን ለጊቡ እዩ ዝውዕል። ሓንቲ መዓልቲ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ወዲ ሓውኹም ተሻቒሉ ኣሎ እሞ ስእልኩም  ክንሰደሉ በለኒ። ኣነ ድማ ሕራይ ኢለ ተሳኢለ በታ ሞባይሉ። ንምሸቱ ኣይደቀስኩን እቲ ወዲ ሓወይ ደኣ ካብ መእስ ብኣይ ይሻቕል እንታይ ጉዱዩዚ ኢለ ሓርቢቱኒ። እቲ ወዲ ሙሉእ ለይቲ ክዛረብ ስለ ዝሓድር ዘረብኡ ክሰምዕ ኢለ ብለይቲ  ቅርብ ኢለ እንተሰማዕኩ እቲ ዘረባ ብኣዩ። ሓወቦኻ ሃብተ ብህይወት ክወጽእ እንተደሊኻ ሓሙሽተ ሽሕ ዶላር ስደድ እብለካ ኣለኹ እታ ሽሕ ደሓን ባዕለይ ክኸፍለልካየ እተን ኣርባዕተ ሽሕ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ እንተዘይሰዲድካየን ግን ሓወቦኻ ኣይትረኽቦን ኢካ ክብል ሰማዕክዎ። ዋይ ኣነ ሃብተ! ለከስ ተጨውየ እየ ዘለኹ በርተግ ኢለ ኣንታ እንታይ ደኣየ ዝሰምዕ ዘለኹ? ንስኻ ካብቶም ጨወይቲ ዲኻ ኣነኸ ተጨውየ ማለት ድዩ? ናትካ እሱር ኮይነ ማለት ድዩ? ኢለ ዓይነይ ኣፍጢጠ እንተጠመትክዎ ወዲ ኣላታን የብላን ጉንዲ እዝነይ ጸፊዑ ኣብዛ መሬት ክብልል ከምዝብል ጌሩኒ። በቲ እግሩ ደጋጊሙ ርግጽ ርግጽ ኣቢሉ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ዘረባ እንተስሚዕካኒ ከጥፋኣካየ ኣንታ ጨምላቕ ሰብኣይ በለኒ። ቀስ ኢለ ብጸልማት እንዳተፋሓኽኩ ናብቶም ከማይ እሱራት ከድኩ። ንጽባሒቱ ከመይ ጌረ ክትስእ እቶም መዳቕስተይ በቲ ዝወረደኒ ካባይ ንላዕሊ ጉህዮም። ንሳልስቱ ግን ንግሆ ሰዓት ሓሙሽተ ይኸውን ሰለስተ መካይን ወተሃደራት ሱዳን መጺኦም ነቲ ካንሸሎ ብሓይሊ ከፊቶም ንዓናን ነቲ ዝኣሰረናን ንኩላትና ብሓደ ኣሲሮም ናብ ፖሊስ ጣብያ ወሰዱና። ኣብኡ ሓንቲ ካብቶም ንሕና ናብቲ ዝነበርናዮ መጭወይቲ ምስ መጻእና ዝወጹ ሰባት ሳዕድያ ዝተባህለት ሰበይቲ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ጸንሓትና እሞ ንኩላትና ሓሓኒቓ ስዓመትና። ንሳ እቲ ሓበሬታ ንፖሊስ ከምዝሃበት ጸኒሕና ፈሊጥና። ንዓና በብሓደ ቃልና ወሲዶም እዚ ኩሉ ከዕልለካ ዝጸናሕኩ ኩሉ ነጊርናዮም እብለካ። ሓጂ ዓርከይ እኳ እዚ ታሪኸይ ክልተ ሰለስተ ግዜ ስለ ዝሰምዖ እነሃልካ ድቃስ ወሲድዎ ይሰምዓና የለን (እናሰሓቑ) ድሕሪኡ ግን እንታይ ክትገብሩ ትመርጹ ምስ በሉና ኣነ ስልኪ ሃቡኒ እሞ ንዘመደይ ክድውል በልክዎም። ስልኪ ናብቲ እስራኤል ዘሎ ወዲ ሓወይ ደዊለ ኩሉ እቲ ጉዳይ ኣዕሊለዮ በል እተን ካብቲ ርኹስ ሰባኣይ ከውጽኣካ ኢለ ዝመደብክወን ገንዘብ ክሰደልካየ እሞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሕለፍ ኣብኡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተሓጸኹዋ ቆልዓ ኣላሞ ምስኣ ጽናሕ በለኒ። ከሕጽረልካ ኢለየ እምበር ክንደይ ላዕልን ታሕትን ሓሊፉዩ።

ህግደፍ ካብ ዝመጽእ ሰናይ ኢና ዘይረኣና እምበር ኣሎ ዝበሃል ክፉእ ኩሉ ርኢናዮ ኢና። እነሀልካ ከኣ መሳትኡ ኩሎም ኣብ ሰሳልስቲ እናተቐዝፉ ንሱ ምንጭሉቒት ክመስል ሙሉቕሉቕ ይብል ኣሎ።

ኣቦይ ሓጂ፥ (ገጾም እናሓበሱ) ኣንታ ገዲፈኩም ደቂሰ ጸኒሐ። ሃብተ ዕላልካ ኣይውዳእንዩ። በልስከ ብዛዕባ ኢሰያስሲ ዝገደፍና የብልናን። ብዛዕባ እዞም ተቓወምቲ`ኸ እንታዩ ጉዶም?

ብርሃነ፥ በሉ እዚኸ ካልእ መዓልቲ ንግበረሉ። ከምዛ ናይ ሎሚ ኣዕልል ከነብል ክንውዕል ኢና

ኣቦይ ሓጂ ኣቦይ ሃብተ ብሓንሳብ፥ የቐንየልና ዝወደይ ክብረት ይሃበልና በሊዕና ሰቲና ኣዕሊልና ብደሓን ቀኒ

_______________________________________________________________

ዘመን    መስከረም - ጥቅምቲ   2017   ቅጺ. 3   . 5

"ዘመን ወግዓዊት ልሳን ኤስደለ'ያ፡፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ንሓርነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕለል  ቃልሲ፡ ናይ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ነጋሪት ኮይና ተገልግል፡፡ዘመን ድሑርን ኣረጊትን ኣተሓሳስባ ስዒርና፡ ንሎምን ጽባሕን ዘገልግለና ስልጡን  ህዝባዊ  ኣረኣእያ ንክዕንብብ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ መሳርሒያ።

ኣቦ መንበር ኤስድለ፣ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ፍሉይ መለለዪ ውድብ ኤስደለ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝነበረን  ውድባት ኣብ ሓደ እናተጠምራን እናሰመራን ናይ ዝመጻ ልዕሊ ሸውዓት ውድባት ስምረት ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

Read more ...

ሃገርና ኤርትራ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ሕሱም ናይ ነጻነት ዓመታት፡ ቁጠባ ሃገርና መሬት ዘቢጡ፤ ፖለቲካ ሃገርና ብቶታሊታርያዊ ጨካን ስርዓት ህግደፍ ተባሒቱ፤ ማሕበራዊ ፈትሊ (social fabric) ህዝብና ተበጣጢሱ ብናይ ኢሰያስን ኣተሓሳስብኡን መልክዕ ኩሉ ኤርትራዊ፡ ብናይ ሳዋ ኣተሓሳስባ ተባዒጡ ተሰንኪቱ ክወጽእ እሞ፡ ካብ መሬት ከይበረኽካ ብድኽነትን ብጸበባን ማዕረ ኮንካ ክትከይድ ዝገብር ጨካን ኣካይዳ ተረሚሳ ጸኒሓ ኣላ። ከም’ዚ ዝበለ ዘይጥዑም ኩነታት ንሃገርና፡ ኣብ ዓለም ሓንቲ ከም ናይ ስደተኛታት ምንጪ ኮይና ክትፍለጥ ኮይና ከምዘላን ናይዚ ኩሉ ሓላፍነት ዝስከም ከኣ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ምዃኑ ርኢና ኣለና።

Read more ...